Lovforslag om udvidet anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste m.v.

Høringssvar til lovforslag om udvidet anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste m.v.

Til

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Dansk Socialrådgiverforening skal takke for tilsendelsen af lovforslag om udvidet anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste mv. Vi vil også takke for, at høringsfristen har haft en sådan længde, at det har været muligt at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at udforme et grundigt høringssvar.

Overordnet vurderer Dansk Socialrådgiverforening, at lovforslagets udvidelse af ordningen for samfundstjeneste vil have en gavnlig effekt, og den kan være med til både at mindske de straffedes recidiv og at forebygge uheldige sociale konsekvenser af en afsoning af en ubetinget dom.

I forhold til den praktiske udførelse vil vi pege på vigtigheden af, at der er fokus på nye typer af samfundstjeneste, idet en udvidelse af ordningen vil føre til øget pres på de eksisterende samfundstjenestesteder. Især fordi disse steder i mange tilfælde også har et øget antal af personer i arbejdsprøvning, praktikforløb o.l. Man skal dog være op-mærksom på, at mange kommuner sparer, og at det bl.a. går ud over væresteder og lignende, som kunne være alternative samfundstjenestesteder. Vi mener, at man efter en konkret vurdering og med et relevant tilsyn kan åbne for tilladelse til, at flere samfundstjenere afvikler på samme sted og tid. Man må også overveje, hvordan kommuna-le, regionale og statslige organisationer kan forpligtes til at tage samfundstjenere. En udvidet anvendelse af samfundstjeneste kan endvidere gøre det nødvendigt at lette adgangen til at foretage en administrativ forlængelse af længstetiden, hvis der i en periode ikke kan skaffes det nødvendige antal samfundstjenestesteder.

Vi mener, at man må overveje om reglen om, at en person, som er idømt et mindre antal timers samfundstjeneste (30 timer eller lidt mere), skal afvikle det på ”ikke under 4 måneder”, ændres til, at der skal afvikles hurtigt efter en konkret vurdering, og at maxgrænsen for timer på en uge samtidig annulleres.

I forhold til en udvidelse af muligheden for at afsige domme indenfor varsomhedsområdet er der erfaring for, at domme for vold, der normalt ville give 30 – 40 dage, faktisk ikke volder problemer. Det er ikke dem, der medfører indberetninger, når der idømmes samfundstjeneste i stedet for ubetinget afsoning.

Dansk Socialrådgiverforening mener, at det er rigtigt at ændre reglerne om prøveløsladelse for udvisningsdømte, så de kan løslades (og udvises) efter udståelsen af halvdelen af deres afsoning. Vi vil dog henlede opmærksomheden på, at vurderingen af, om det er utilrådeligt at løslade udvisningsdømte i dag foretages efter de samme regler som for danske afsonere. De skal således have bolig (hvilket personalet ikke kan tjekke), og de må ikke have et misbrug. Grundet sprogbarrierer kan mange af de uvisningsdømte ikke indgå i tilbuddene om misbrugsbehandling, fordi de skal kunne tale dansk. Nogle får også afslag på grund af den sikkerhedsmæssige placering af behandlingsafdelingerne i fængslerne. Derfor sidder nogle i dag 2/3 af tiden, og det risikerer de også at komme til fremover.

Med venlig hilsen

Bettina Post
Formand, Dansk Socialrådgiverforening