Høringssvar: Lovforslag om ændringer om krav til midlertidig boligplacering mm.

Lovforslaget er et led i de samlet asylstramninger. Flygtninges vilkår bliver generelt set forringet og det har konsekvenser for både det forebyggende integrationsarbejde og vil påvirke integrationen negativt på langt sigt.

Til

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Integrationskontor
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Dansk Socialrådgiverforening takker for muligheden for at afgive hørringssvar til lovforslaget om ændringer i integrationsloven og lov om planlægning.

Vi vil samtidig understrege, at vi finder vilkårene for at svare på høringen yderst kritisable. Der har været mindre end en uge til at behandle lovforslaget, som har ganske vidtrækkende elementer. Det er urimelig kort tid. Dette hastværk er i direkte modstrid med de generelle frister, der bør være for høringer, og det forekommer uforståeligt, at det skulle være nødvendigt. Situationen er selvfølgelig tilspidset men ikke mere, end at der burde være tid til en mere grundig behandling i høringsfasen. Med det ekstreme hastværk, lovforslagene vedr. flygtninge og indvandrere køres gennem Folketinget i øjeblikket, så forringes muligheden for en kvalificeret offentlig diskussion om dem, og samtidig forøges risikoen for lovsjusk markant.

En individuel socialfaglig vurdering

DS mener, at det er positivt der i den enkelte sag skal foretages en konkret vurdering. Dog er det vigtigt, at denne vurdering bliver udført af medarbejdere, som har den nødvendige faglige og uddannelsesmæssige baggrund som fx socialrådgivere. Flygtninge kan have både sociale, psykiske eller fysiske problemer, der kræver en sikker faglig udredning og vurdering. En sådan vurdering kræver at medarbejderen har socialfaglige kompetencer vedr. flygtninges situation, samtaleteknik, krisehåndtering, evne til at lave en helhedsvurdering osv.

DS anbefaler kraftigt, at der investeres i at gøre denne vurdering så kvalificeret som muligt. En forkert vurdering kan resultere i, at traumatiserede og psykisk sårbare mennesker oplever en forværring af deres helbred. Det vil gøre arbejdet frem mod en vellykket integration længere og vanskeligere.

Erfaringsmæssigt går mange flygtninges traumer eller kriser først i udbrud, når der er ro på deres tilværelse i Danmark. Derfor bør der være en øget opmærksomhed på, at nogle af de mennesker, som i første omgang er vurderet egnet til at kunne indkvarteres midlertidigt sammen med andre og med dispensation for regler om støjniveau, forholdsvis akut skal have mulighed for at få en anden bolig, hvis deres psykiske tilstand tilsiger det.

DS forslår på den baggrund, at der i lovforslaget skrives:

”Ud fra en individuel socialfaglig vurdering, kan der træffes afgørelse om midlertidig boligplacering…”

Enlige i samme beboelsesrum

Det forslås at flere enlige flygtninge vil kunne anvises at dele et beboelsesrum sammen som en midlertidig indkvarteringsløsning. DS mener, at denne løsning på trods af, at den er midlertidig, er kritisabel. Den skaber mere fleksibilitet for kommunerne, men den er også et udtryk for en dominerende diskurs i vores samfund, hvor basale rettigheder, der skal være til stede for en værdig tilværelse, bliver forringet for flygtningene.

DS vil understrege, at det altid er mest hensigtsmæssigt at kunne tilbyde en permanent individuel bolig hurtigt. Bolig er et af vores vigtigste behov, som skal være på plads for at opnå en vellykket integration. Det er en basal forudsætning for menneskers tryghed generelt.

Varighed på midlertidig indkvartering

Der har for kommunerne ikke hidtil været et problem at skaffe permanet bolig indenfor 3 måneder. Det kan ikke sammenlignes med situationen, hvis stadigt flere flygtninge kommer til landet. Derfor bør der være en definition af hvor lang tid ”midlertidig” er.

DS foreslår at sætte 3 måneder som en grænse for midlertidig boligplacering. Det er vigtigt for arbejdet med flygtningene, som i den grad efterspørger oplysninger om, hvornår deres situation bliver mere stabil. Det er vigtigt at forholde sig til, at flygtninge kan komme fra en lang ustabil tilværelse, og sådanne livsbetingelser er for mennesker meget opslidende. At bo i en midlertidig bolig sammen med andre mennesker, samtidig med at man skal sætte sig ind i en ny kultur, et nyt sprog og en ny samfundsstruktur kan være meget uoverskueligt. Derfor understreger DS at usikkerheden ved en midlertidig indkvartering sammen med andre kan skade en effektiv integration, især hvis den trækker ud.

Vellykket integration

Vil man en vellykket integration fra start, med flygtninge, der hurtigt lærer dansk og kan blive selvforsørgende, er det DS’ vurdering, at det er af stor betydning hurtigst muligt at etablere en permanent boligsituation. Flygtninge bruger lang tid på at lære at orientere sig i vores samfund, at finde vej til sprogskole, virksomhedspraktik, børnenes institution og at etablere netværk i lokalsamfundet. Alt dette kan blive udfordret af, at den permanente boligsituation trækker ud.

 

Med venlig hilsen
Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening