Lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (startboliger m.v.)

Høring af lovforslag om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (startboliger m.v.)

Til

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter
Almene Boliger
Gammel Mønt 4
1117 København K

Dansk Socialrådgiverforening skal takke for tilsendelsen af lovforslag om startboliger.

Vi er meget enige i lovforslagets intention om at udvikle et nyt boligtilbud til unge, der har behov for støtte i de første år af deres voksenliv. Vi er også enige i, at det er godt at placere det i den almennyttige sektor, fordi man dermed også trækker på civilsamfundets kræfter ift. nogle unge, som har brug for hjælp, men som måske ikke skal have en så vidtgående hjælp, at servicelovens muligheder skal inddrages.

Vi vil dog understrege, at det er vigtigt, at de nye boliger ikke i praksis  bliver en discountløsning, som kommunerne sætter ind i stedet for f.eks. efterværn, kontantperson eller visitation til botilbud for voksne med problemer. Vi har bemærket, at lovforslaget flere steder nævner, at de nye boliger skal ses som et supplement til de hidtidige løsninger, og vi mener, at det er af stor betydning at fastholde det også ved behandlingen af lovforslaget og i den efterfølgende vejledning til kommunerne. Kommunerne må ikke være i tvivl om, at de skal støtte svage unge voksne på samme måde som hidtil efter serviceloven, og at startboligerne primært er et tilbud til en målgruppe, der ikke ville kunne komme i betragtning til hjælpe efter serviceloven, men som ikke desto mindre har behov for støtte i de første voksenår, og kun sekundært en ny mulighed i viften af tilbud til de unge, der skal have hjælp efter serviceloven.

 

Med venlig hilsen

Bettina Post
Formand, Dansk Socialrådgiverforening