Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (ændringslov)

DS finder det positiv, at den uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige indsats for unge under 25 år koordineres og samles. Især lægger vi mærke til, at indsatsen for de 15-17-årige samles et sted med en klar definition af ansvar. DS er dog bekymret for, hvordan den uvildige uddannelsesvejledning sikres - som led i den kommunale ungeindsats og i forbindelse med den unges uddannelsesplan, som det afgørende styringsredskab.

Til

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år) (ændringslov)

Høringssvaret er bygget op, så der først vil være gennerelle kommentarer og herefter kommentarer til de specifikke paragraffer.

Indsats for unge under 25 år koordineres og samles

DS finder det positiv, at den uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige indsats for unge under 25 år koordineres og samles. Især lægger vi mærke til, at indsatsen for de 15-17-årige samles et sted med en klar definition af ansvar. Dermed skal den unge ikke ”koordinere egen sag”, hvilket har fyldt meget i gældende UU-vejledning. DS har i årevis argumenteret for, at det er en god idé – så det ser vi frem til bliver til virkelighed.

DS er dog bekymret for, hvordan den uvildige uddannelsesvejledning sikres – som led i den kommunale ungeindsats og i forbindelse med den unges uddannelsesplan, som det afgørende styringsredskab.

Vi er bekymret for, om kommunale budget-hensyn kan resultere i loft over tilbud, forringelse af den unges ret til uddannelse med ensartet høj kvalitet samt tid til mulighed for personlig modning og udvikling.

Vedr. en sammenhængende uddannelsesplan

Det er i loven uklart, om det er en ret for den unge, at der bliver udarbejdet en sammenhængende uddannelsesplan. I bemærkningerne fremgår det alene at planen, hvis det er relevant, skal indeholde oplysninger om andre indsatser. DS mener, at den unge bør have ret til en samlet plan, hvis der er flere indsatser i gang sideløbende og der derfor er behov for at koordinere.

Målgruppevurdering

I bemærkningerne fremgår det, at ”Undervisningsministeriet har til hensigt at udarbejde en vejledning til brug for den kommunale ungeindsats’ målgruppevurdering”. DS mener, at det er vigtigt, at denne vejledning er klar, når lovforslaget træder i kraft. I bemærkningerne fremgår det også, at kommunerne får redskaber til at kompetence- og målgruppevurdere til en ny grunduddannelse, men der står ikke noget om hvilke redskaber, der er tale om.

DS mener, at det er centralt at omtalte redskaber muliggør at målgruppevurderingen baseres på en helhedsorienteret vurdering af både den unges faglige, sociale og personlige udfordringer, og at dette skal ske i samarbejde med den unge, samt med krav om at inddrage andre tidligere udredninger/vurderinger af den unge efter anden lovgivning. Dette skal samlet understøtte den for den unge meget vigtige målgruppevurdering med udgangspunkt i § 2 k stk. 4 nr. 1-6. Krav om inddragelse af den unge i denne vurdering skal sikre, at vurderingen ikke bliver en forvaltningsmæssig vurdering udelukkende baseret på skriftlige afrapporteringer/indstillinger.

Kommentarer til de specifikke §§:

§ 2 k. stk. 6.

Vedr. målgruppevurdering

DS finder, at forslaget er uklart i forhold til hvordan det sikres, at der er relevante tilbud til og mulighed for at arbejde med unge som:

  • ikke målgruppevurderes til FGU Jf. § 2 k. stk. 4, 1-6.
  • har gennemført FGU, uden positiv udslusning til uddannelse/job

§15

Vedr. Ungedatabasen

DS finder det positivt, at Ungedatabasen udbygges og at indberetningspligten for uddannelsesinstitutioner indskærpes. DS’ medlemmer i praksis oplever i dag, at der er mangler i Ungedatabasen – f.eks. forkerte og forsinkede indberetninger fra eks. Ungdomsuddannelsesinstitutioner og SKAT. Det forhindrer hurtig og rettidig opfølgning samt skævvrider statistik og muligheden for en effektiv indsats.

Venlig hilsen

Majbrit Berlau

Formand for Dansk Socialrådgiverforening.