Opsigelsesperioden

I opsigelsesperioden har du og din arbejdsgiver som udgangspunkt de samme rettigheder og forpligtelse overfor hinanden. Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte medlemsservice. Du kan finde kontaktoplysningerne nederst på siden.

Hvad er opsigelsesperioden?

Din opsigelsesperiode er perioden efter, at du har opsagt din stilling eller din arbejdsgiver har opsagt dig, hvor du stadig enten er forpligtiget eller berettiget til at arbejde på arbejdspladsen og dermed modtage din sædvanlige løn.

I opsigelsesperioden har du og din arbejdsgiver som udgangspunkt samme rettigheder og pligter overfor hinanden som før opsigelsen. Det vil sige, at du stadig skal møde på arbejdet, medmindre du er syg eller andet er aftalt, for eksempel at du er blevet fritstillet eller suspenderet.

Vær opmærksom på, at du i din opsigelsesperiode skal forholde dig loyalt overfor din arbejdsgiver.

» Læs mere om fritstilling og suspension
» Læs mere i øvrige spørgsmål relateret til opsigelse

Sygdom

Sygdom er som udgangspunkt lovligt forfald, hvilket vil sige, at du har ret til fravær fra dit arbejde, fordi du er ude af stand til at udføre dit arbejde på grund af din sygdom. Du har dermed ikke pligt til at arbejde, når du er syg.

Når du bliver syg, er det vigtigt, at du straks sygemelder dig i henhold til retningslinjerne på din arbejdsplads, så der ikke er tale om ulovlig udeblivelse, hvilket kan have ansættelsesretlige konsekvenser. Dette gælder både, hvis du bliver syg inden påbegyndelse af din arbejdstid såvel som i din arbejdstid.
Hvis der ikke er retningslinjer vedrørende sygemelding på din arbejdsplads, så skal dette gøres hurtigst muligt eller to timer efter arbejdstidens begyndelse.

Det er afgørende, at du sygemelder dig korrekt, og du kan godtgøre, at du har sygemeldt dig korrekt.

Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke har pligt til at oplyse din arbejdsgiver om sygdommens art. Er du i tvivl om, hvorvidt du bør oplyse din arbejdsgiver om sygdommens art, anbefales det, at du kontakter din tillidsrepræsentant eller regionskonsulent.

Når du har informeret din arbejdsgiver korrekt om dit sygefravær, er du ikke forpligtet til løbende at meddele, at du fortsat er syg. Det er dog almindeligt, at du orienterer din arbejdsgiver om forventet tilbagekomst, så snart du kan sige noget sikkert herom.

» Læs mere om egen sygdom

Frihed til jobsøgning

Hvis du er ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår, har du i din opsigelsesperiode ret til den nødvendige frihed til at søge andet arbejde. Det vil sige, at du har ret til frihed med sædvanlig løn i forbindelse med jobsøgning og jobsamtaler, uanset om du har opsagt din stilling eller er blevet opsagt af din arbejdsgiver. Du skal dog tage det nødvendige hensyn til din arbejdsgiver, således at arbejdssøgningen lægges på tidspunkter, der ikke er til ulempe for din arbejdsgiver. Det indebærer desuden, at du så hurtigt som muligt skal informere din arbejdsgiver og medvirke til, at arbejdet kan tilrettelægges, så ulemperne ved fraværet minimeres mest muligt.

Skal du til jobsamtale i arbejdstiden er det vigtigt, at du retter henvendelse til din arbejdsgiver og ikke blot går eller udebliver fra arbejdspladsen, fordi det ellers kan have ansættelsesretlige konsekvenser.

Hvis du får nyt arbejde, inden dit opsigelsesvarsel udløber, og du har mulighed for at starte det nye arbejde, før du fratræder din nuværende stilling, kan du kontraopsige din stilling. Det gælder dog ikke, hvis du er fritstillet, eftersom du har ret til at påtage dig andet arbejde i fritstillingsperioden, såfremt du orienterer din arbejdsgiver om dette.

Overvejer du at søge nyt arbejde, mens du er sygemeldt eller suspenderet, anbefales det, at du kontakter din regionskonsulent.

» Lov: Funktionærloven
» Læs mere om egen opsigelse
» Læs mere om fritstilling og suspension

Ferie

Allerede planlagt ferie afholdes som aftalt.

Ferie der ikke er aftalt skal ved opsigelse varsles rettidigt – det vil sige tre måneder for hovedferien og en måned for restferien.

Hvis din arbejdsgivers opsigelsesvarsel er på tre måneder eller under, kan din arbejdsgiver vælge at forlænge dit opsigelsesvarsel med antallet af hovedferiedage, så dit opsigelsesvarsel kan indeholde ferien. Dette forudsætter, at din arbejdsgiver inden eller senest samtidig med opsigelsen har varslet hovedferien til afholdelse med det korrekte varsel – det samme gør sig gældende for restferie.

» Læs mere om ferie i forbindelse med opsigelse

Ferietillæg

Hvis du allerede har fået udbetalt ferietillæg på det tidspunkt, hvor du fratræder, kan din arbejdsgiver som hovedregel ikke kræve det tilbagebetalt.

Vær opmærksom på, at der i mange overenskomster dog regler om tilbagebetaling.

Fratræder du din stilling, inden dit ferietillæg er blevet udbetalt, skal din arbejdsgiver afregne dit ferietillæg for de feriedage, som du har afholdt siden sidst, du fik udbetalt ferietillæg.

Det anbefales, at du kontakter din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

Den sjette ferieuge / særlige feriedage

Er du ansat i den private sektor, og har du ekstra feriedage, skal det fremgå af for eksempel din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale, hvorvidt dine ekstra feriefridage bortfalder eller om du har ret til at få dem udbetalt ved din fratrædelse.

Ansat i en kommune eller region

Er du ansat i en kommune eller region, og har du særlige feriedage eller den sjette ferieuge, du ikke har afviklet, vil disse som udgangspunkt blive udbetalt til dig, når du fratræder.

Ansat i staten

Såfremt du er ansat i staten og skifter til et andet arbejde inden for det statslige område, kan du få overført de særlige feriedage, som du har optjent, hvis du og din nye arbejdsgiver laver en skriftlig aftale om overførelsen. Dermed bliver dine særlige feriedage overført af din nuværende arbejdsgiver til din nye arbejdsgiver, uden at der trækkes skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Det anbefales, at du kontakter din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Læs mere om den sjette ferieuge / særlige feriedage

Nyt arbejde

Er du opsagt af din arbejdsgiver, og har du fået nyt arbejde i din opsigelsesperiode, hvor du har mulighed for at starte før udløbet af dit opsigelsesvarsel, har du mulighed for at kontraopsige, således at du fremskynder din fratrædelse.

Vær opmærksom på, at du også har mulighed for at aftale en endnu tidligere fratrædelse med din arbejdsgiver, for eksempel hvis du selv har opsagt din stilling.

» Læs mere om egen opsigelse
» Læs mere om øvrige spørgsmål relateret til opsigelse

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.