Ferie i forbindelse med opsigelse

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Ferie under opsigelse

Allerede planlagt ferie afholdes som aftalt.

Ferie der ikke er aftalt skal ved opsigelse varsles rettidigt – det vil sige tre måneder for hovedferien og en måned for restferien.

Hvis din opsigelse er på tre måneder eller under, kan din arbejdsgiver dog vælge at forlænge dit opsigelsesvarsel med antallet af hovedferiedage, så dit opsigelsesvarsel kan indeholde ferien. Dette forudsætter, at din arbejdsgiver inden eller senest samtidig med opsigelsen har varslet hovedferien til afholdelse med det korrekte varsel – det samme gør sig gældende for restferie.

Vær opmærksom på, at du har ret til at holde tre ugers samlet ferie i perioden 1. maj til 30. september – altså hovedferien – hvorfor der skal ske en udregning af antal dage, der kan afholdes i din opsigelsesperiode.

» Læs mere om samtidighedsferie

Ferie under fritstilling

Medmindre andet er aftalt, vil du som fritstillet blive anset for automatisk at holde mest mulig ferie i din fritstillingsperiode, under forudsætning af at varslingsreglerne er overholdt. Det indebærer dog, at din ferie skal være til rådighed, før at din arbejdsgiver kan varsle den.

Der skal desuden være en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af ferievarslingen, medmindre din arbejdsgiver har frasagt sig modregningsadgangen.

Det er derfor vigtigt at få dokumenteret, at der er tale om en arbejdsfriperiode.

Vær opmærksom på, at du har ret til at holde tre ugers samlet ferie i perioden 1. maj til 30 september – altså hovedferien – hvorfor der skal ske en udregning af antal dage, der kan afholdes i din fritstillingsperiode. Det er således ikke tilstrækkeligt, at varslerne og ferien kan rummes inden for fritstillingsperioden for, at ferien kan anses for afholdt.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Læs mere om samtidighedsferie

Anden beskæftigelse i fritstillingsperioden

Vær opmærksom på, at hvis du finder anden beskæftigelse i din fritstillingsperiode, optjener du alene betalt ferie, hvis lønnen hos din nye arbejdsgiver er lavere end hos din nuværende arbejdsgiver. I så fald optjener du feriepenge af differencen og ikke af feriedagene.

Den sidste ansættelsesmåned

Når du er i opsagt stilling, optjener du stadig ferie frem til ansættelsesforholdets udløb. Din ferie optjent i din sidste ansættelsesmåned kan din arbejdsgiver ikke varsle til afholdelse, fordi den endnu ikke er optjent. Medmindre du og din arbejdsgiver har aftalt forskud på ferie.

Afholdelse af overført ferie

Din arbejdsgiver kan ikke pålægge dig i din opsigelses-/fritstillingsperiode at afholde overført ferie, medmindre I har aftalt det. Dermed vil din overførte ferie som udgangspunkt bliver udbetalt ved din fratrædelse.

Ansat i en kommune eller region

Er du ansat i en kommune eller region, og fratræder du inden din overførte ferie er afholdt, bortfalder din ret til efter fratrædelsen at holde din overførte ferie.

Din arbejdsgiver skal ved din fratrædelse udbetale godtgørelsen for den overførte ferie med 2,5 % pr. ferieuge, beregnet af de samme løndele, som indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse på baggrund af lønnen i det oprindelige ferieår, hvor din overførte ikke-afholdte ferie blev optjent.

Overgår du til anden ansættelse, der er omfattet af ferieaftalerne for ansatte i kommuner eller regioner, kan du og din nye arbejdsgiver skriftligt aftale, at du medtager overførte ferietimer i den nye ansættelse.

Ansat i staten

Som ansat i staten bortfalder din ret til efter fratrædelsen at holde mere end fem ugers ferie i et ferieår. I stedet vil du få udbetalt feriegodtgørelse for eventuelle særlige feriedage udover de fem uger.

Overgår du til anden ansættelse indenfor staten, kan du og din nye arbejdsgiver indgå en skriftlig aftale om, at særlige feriedage udover de fem uger i stedet overføres til dit nye ansættelsesforhold.

Feriegodtgørelse ved fratrædelse

Når du fratræder din stilling og har ret til ferie med løn, skal din arbejdsgiver afregne en feriegodtgørelse, der svarer til 12,5 % af din ferieberettigede løn. Feriegodtgørelsen erstatter den ferie med løn, som du endnu ikke har afholdt, før du fratræder ansættelsesforholdet.

Din arbejdsgiver skal senest den sidste dag i dit ansættelsesforhold indberette din feriegodtgørelse til Feriekonto – eller anden feriekasse – senest den sidste dag i din ansættelse.

Vær opmærksom på, at feriegodtgørelsen ikke kan erstatte overført ferie fra et tidligere ferieår. Har du overført ferie, skal din arbejdsgiver udbetale dagene direkte til dig, når du fratræder.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.