Samtidighedsferie

Samtidighedsferie betyder, at du optjener din ferie løbende, som du også løbende kan afholde. Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Ferieloven

Ferieloven gælder for alle lønmodtagere. Loven indeholder en række bestemmelser, der kan fraviges ved kollektiv overenskomst.

Hvis dit ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst, vil du dermed både være omfattet af bestemmelserne i ferieloven samt overenskomsten. Såfremt bestemmelserne i overenskomsten er forskellige fra ferielovens bestemmelser, er det overenskomsten, der er gældende.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Lov: Ferieloven

Ferieåret / ferieoptjeningsperioden

Ferieåret kaldes også for ferieoptjeningsperioden. Ferieoptjeningsperioden er på 12 måneder, og perioden løber fra den 1. september til den 31. august det efterfølgende kalenderår.

Optjening af ferie

Du optjener 2,08 dages ferie for hver måneds ansættelse i ferieåret. Det vil sige, at din ferie først er optjent ved månedens udgang. I løbet af ferieåret optjener du i alt fem ugers ferie svarende til 25 dages ferie.

Er du ansat i kortere tid end en måned sker optjeningen forholdsmæssigt med 0,07 pr. dag.

Hvis du er deltidsansat, optjener du din ferie på samme måde som en fuldtidsansat, og du holder ferie efter samme princip som en fuldtidsansat.

Vær opmærksom på, at du stadig optjener ferieret, når du får fuld eller delvis løn under sygdom, orlovs- og tjenestefrihedsperioder eller hvis du har rådighed over personalegoder, der svarer til en delvis løn.

Ansat i en kommune eller region

Ferie i kommuner og regioner beregnes i timer i stedet for dage. Er du fuldtidsansat, optjener du dermed 15,42 timers ferie for hver måneds ansættelse i ferieåret. I løbet af ferieåret optjener du dermed i alt 185 timers ferie svarende til fem ugers ferie.

Det samme gør sig gældende, hvis du er deltidsansat. Dog optjener du en forholdsmæssig del heraf svarende til din beskæftigelsesgrad.

Flere arbejdsgivere

Har du flere arbejdsgivere optjener du stadig kun 2,08 dages ferie for hver måneds ansættelse i ferieåret. Du har dermed ikke adgang til at optjene dobbelt ferie.

Ferieafholdelsesperioden

Ferieafholdelsesperioden er på 16 måneder, og perioden løber fra den 1. september til den 31. december det efterfølgende kalenderår.

Ferieafholdelse som fuldtidsansat

Du kan afholde din ferie løbende med, at du optjener den. Når du for eksempel i september optjener 2,08 dages ferie, kan du allerede afholde dem i oktober – efter aftale med din arbejdsgiver.

Din ret til at holde fem ugers ferie svarende til 25 dages ferie kan ikke lægges på dage, hvor du normalt ikke arbejder, fordi din ferieuge afspejler din arbejdsuge.

Derudover har du ret til at holde fire af de fem ugers ferie i ferieåret, som er perioden fra den 1. september til den 31. august det efterfølgende kalenderår.

Ferieafholdelse som deltidsansat

Du kan afholde din ferie løbende med, at du optjener den. Når du for eksempel i september optjener 2,08 dages ferie, kan du allerede afholde dem i oktober – efter aftale med din arbejdsgiver.

Vær opmærksom på, at når du som deltidsansat holder en uges ferie, har du brugt fem dages ferie, uanset hvor mange ugentlige arbejdsdage du har, idet din ferieuge afspejler din arbejdsuge. Det vil sige, at hvis du for eksempel har fire arbejdsdage og en arbejdsfri dag om ugen, har du hvad der svarer til 12 faktiske arbejdsdage og tre arbejdsfrie dage, når du holder tre ugers ferie.

Derudover har du ret til at holde fire af de fem ugers ferie i ferieåret, som er perioden fra den 1. september til den 31. august det efterfølgende kalenderår.

Hvornår starter og slutter ferien?

Din ferieuge afspejler din arbejdsuge. Derfor starter din ferieuge ved din arbejdstids begyndelse og slutter ved din arbejdstids ophør. Din ferieuge omfatter desuden en ugentlig friweekend i tilknytning til din ferie, hvor du ikke kan blive pålagt at arbejde.

Placering af ferie

Det er din arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår du skal afholde din ferie efter forhandling med dig. Din arbejdsgiver skal under hensyntagen til driften så vidt muligt imødekomme dit ønske om, hvornår ferien skal afholdes. Lykkedes det jer ikke at nå til enighed, er det i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår din ferie skal afholdes og herefter varsle rettidigt.

Vær opmærksom på, at der kan forekomme særlige omstændigheder, der forhindrer din arbejdsgiver i at varsle din ferie rettidigt, for eksempel hvis der er tale om væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

Ferie på forskud

Du har mulighed for at få ferie på forskud efter aftale med din arbejdsgiver, hvis du har ret til at optjene ferien indenfor samme ferieår. Dette gælder dog ikke din sjette ferieuge eller særlige feriedage, da disse er overenskomstreguleret.
Hvis du og din arbejdsgiver indgår en aftale om ferie på forskud, skal den ferie, du endnu ikke har optjent, fradrages i den ret til ferie, du efterfølgende optjener.

Vær opmærksom på, at hvis du fratræder, inden din afholdte ferie på forskud er optjent, kan din arbejdsgiver direkte modregne værdien af din ferie på forskud i din tilgodehavende løn.

Varsling af ferie

Din hovedferie er på tre ugers ferie svarende til 15 dages ferie. Din arbejdsgiver skal varsle din hovedferie minimum tre måneder før afholdelse.

Derudover skal din hovedferie placeres mellem den 1. maj og den 30. september. Du og din arbejdsgiver har dog mulighed for at indgå en aftale om, at din hovedferie placeres udenfor førnævnte ferieperiode, men minimum to af dine fem ugers ferie skal du have i sammenhæng.

Restferie er din ferie udover hovedferien, og din arbejdsgiver skal varsle din restferie minimum en måned før afholdelse. Din restferie skal gives i sammenhæng af mindst en uges varighed, og du har mulighed for at få placeret din restferie både i og udenfor hovedferieperioden.

Hvis driftsmæssige hensyn gør det muligt, har du derudover mulighed for, at din ferie kan afholdes i enkelte dage. Afholder du din ferie i enkeltdage, begynder din ferie ved din arbejdstids begyndelse og slutter ved din arbejdstids ophør.

Ansat i en kommune eller region

Ferie i kommuner og regioner beregnes i timer i stedet for dage. Din ferie skal som udgangspunkt holdes i hele dage, men du og din arbejdsgiver kan aftale, at din restferie afholdes i halve dage, når det sker i forbindelse med afholdelse af halve fridage ifølge overenskomsten, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, sædvane eller kutyme.

Hvis du har timer tilovers, der ikke udgør en hel dag, vil disse kunne afholdes som en kortere dag.

Ændring af fastlagt ferie

Er din ferie allerede påbegyndt, kan den ikke ændres.

Din allerede fastlagte ferie kan som udgangspunkt heller ikke ændres af hverken dig eller din arbejdsgiver. Der er dog to tilfælde, hvor din allerede planlagte ferie kan ændres:

  1. Din arbejdsgiver kan ændre din planlagte ferie, hvis der er tale om væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn.
  2. Din ferie kan ændres, hvis du og din arbejdsgiver indgår en gensidig aftale om at ændre din fastlagte ferie.

Hvis din ferie bliver ændret, vil du have krav på at få erstattet dine eventuelle økonomiske tab som følge af ferieændringen.

Ansat i staten

Er du ansat i staten, kan du herudover under visse betingelser kræve godtgørelse i form af ekstra betalte fridage, hvis din ferie ændres. Det kræver dog, at din planlagte ferie ændres uden dit samtykke, og med et varsel på mindre end tre måneder for din hovedferie, og henholdsvis en måned for din restferie. Kompensationen udgør 1,8 timers betalt frihed for hver omlagte feriedag.

Såfremt der er tale om afbrydelse af en allerede påbegyndt ferie, udgør førnævnte kompensation 3,6 timers betalt frihed for hver omlagte feriedag.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

Ferielukning

Når din arbejdsplads holder ferielukket, kan din arbejdsgiver som udgangspunkt kræve, at du holder ferie under ferielukningen, uanset om du har optjent nok ferie.

Din arbejdsgiver skal dog i videst muligt omfang sikrer, at du har ferie til ferielukningen. Hvis din arbejdsgiver ikke sikrer dette, skal din arbejdsgiver betale for din ferie.

Har du ikke haft mulighed for at optjene ferie til ferielukningen, så har du krav på ferie på forskud.

Suppleringsferie

Selvom du ikke har optjent fem ugers ferie svarende til 25 dages ferie, har du stadig ret til at afholde fem ugers ferie. Det vil sige, at du selv supplerer dagene op for egen regning.

Når du holder ferie uden løn, vil dit samlede pensionsbidrag fortsat blive indbetalt. Egetbidraget finansieres af dig, mens arbejdsgiverbidraget finansieres af din arbejdsgiver.

I hvilken rækkefølge afholdes ferien?

Ferie med løn afholdes før ferie uden løn, og ferie, der er optjent først, afholdes først.

Hvis du har optjent ferie fra en tidligere arbejdsgiver, afholdes den ferie, før ferie du har optjent hos din nuværende arbejdsgiver. Din nuværende arbejdsgiver kan acceptere, at du afholder din optjente ferie hos denne, før ferie du har optjent hos din tidligere arbejdsgiver.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.