Feriehindringer

Her på siden kan du læse om dine feriehindringer, og hvilke forskellige rettigheder du har alt efter tidspunktet for feriehindringens indtræden. Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvad er en feriehindring?

Der kan være særlige årsager til, at du er forhindret i at holde din ferie i ferieafholdelsesperioden. Hvis du er forhindret op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, kan du få den ferie, som du ikke kunne holde, overført til næste ferieafholdelsesperiode.

Nedenstående er nogle eksempler på feriehindringer:

  • Egen sygdom og tvangsindlæggelse
  • Barselsorlov eller orlov til adoption
  • Lovligt varslede og afsluttede konflikter
  • Pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven
  • Orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende
  • Tvingende familiemæssige årsager

» Borger.dk: Forhindret i at holde ferie
» Lov: Feriehindringer

Syg før påbegyndelse af ferien

Bliver du syg før din ferie påbegynder, har du ikke pligt til at holde ferie. Du har i stedet krav på erstatningsferie, men du skal huske at sygemelde dig rettidigt til din arbejdsgiver.

Hvis du bliver rask inden udløbet af den planlagte ferie, skal du raskmelde dig hos din arbejdsgiver og meddele, om du ønsker at afvikle resten af ferien eller genoptage arbejdet.

Det vil som udgangspunkt kun være resten af den planlagte ferie, du kan afvikle. Hvis du genoptager arbejdet, skal placering af ferien aftales på ny med din arbejdsgiver.

Syg under ferien

Bliver du syg under din ferie, skal du sygemelde dig på sædvanligvis – det vil sige i henhold til retningslinjerne på din arbejdsplads.

Når du bliver syg under din ferie, har du mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter fem karensdage. De fem karensdage begynder først at løbe, fra den dag du sygemelder dig, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende. Dermed kan du først få erstatningsferie fra din sjette sygedag under ferien indenfor ferieåret.

Dine karensdage skal udregnes forholdsmæssigt, når du ikke har optjent ret til fem ugers svarende til 25 dages ferie hos din arbejdsgiver. For eksempel hvis du kun har optjent tre ugers ferie, vil du have tre karensdage – altså 15 x 1 / 5 = 3 karensdage.

» Lov: Feriehindringer

Ferie som delvist sygemeldt

Sygdom er som udgangspunkt en feriehindring. Du kan derfor ikke afholde ferie, når du er sygemeldt. Dette gælder også, hvis du er delvist sygemeldt.

Du kan dog godt afholde ferie, hvis du kontakter dit jobcenter, og du skriftligt får godkendt en teknisk raskmelding. I så fald vil der ikke starte en ny sygdomsperiode efter din ferie, når du igen sygemelder dig.

Udbetaling af ikke-afholdt ferie

Er du forhindret i at afholde din ferie indenfor ferieafholdelsesperioden, overføres op til fire ugers ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Hvis din feriehindring for eksempel er på grund af sygdom eller barsel og består feriehindringen frem til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, kan dine ferie udbetales.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.