Øvrige spørgsmål relateret til ferie

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte Medlemsservice.

Overenskomstmæssige fridage

Er dit ansættelsesforhold omfattet af en overenskomst, kan overenskomsten indeholde overenskomstmæssige fridage, for eksempel i forbindelse med juleaften eller nytårsaftensdag.

Ansat i en kommune eller region

Er du ansat i en kommune eller region har du overenskomstmæssig fri juleaften, nytårsaften og påskelørdag. Derudover har du også fri grundlovsdag og 1. maj fra kl. 12:00.

Vær opmærksom på, at i Københavns kommune er 1. maj en hel fridag, mens grundlovsdags er en fridag fra kl. 12:00. Du skal desuden også være opmærksom på, at Frederiksberg kommune følger reglerne for tjenestefrihed og fridage, der er gældende for ansættelsesmyndighedens tjenestemænd og tjenestestedet.

Ansat i staten

Hvis du er ansat i staten, har du ret til fridage efter de regler, som gælder for tjenestemænd.

Feriedagpenge

Er du nyuddannet eller ledig, kan du være berettiget feriedagpenge.

Spørgsmål vedrørende feriedagpenge skal rettes til din a-kasse.

» Beskæftigelsesministeriet: Vejledning til feriedagpengeloven
» Borger.dk: Feriedagpenge
» Kontakt: Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa
» Lov: Arbejdsløshedsforsikringsloven
» Lov: Feriedagpengeloven

Tjenestemandsansat

Hvis du er ansat som tjenestemand, følger du de samme regler som gælder for de overenskomstansatte med få undtagelser.

Din tjenestefrihed uden løn sidestilles med beskæftigelse, når tjenestefrihedsperioden ikke overstiger seks måneder, og du genindtræder i stillingen senest ved tjenestefrihedsperiodens udløb.

Ved tjenestefrihed til videreuddannelse, kan der medtages op til et år. Du optjener således ferie i denne periode. Har du andet lønnet beskæftigelse i perioden, optjenes der dog ikke ferie.

Det samme gør sig også gældende for særlige ferieregler for tjenestemænd, hvis du genindtræder i tjenesten efter afskedigelse med ventepenge, rådighedsløn eller efter afsked på grund af helbredsmæssige årsager.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller Medlemsservice ved tvivlsspørgsmål.

Arbejdsgivers manglende indberetning af indefrosne feriemidler

Har din arbejdsgiver ikke indberettet dine indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, skal du straks tage kontakt til din arbejdsgiver, så denne kan rette op på fejlen. Hvis din arbejdsgiver ikke retter op på fejlen, skal du oplyse din fagforening om den manglende indberetning.

Kontakt derfor din tillidsrepræsentant eller Medlemsservice ved tvivlsspørgsmål.

» Borger.dk: Lønmodtagernes Feriemidler

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: kontakt@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.