120-dagesreglen (privatansat)

Du og din arbejdsgiver kan aftale, at din arbejdsgiver kan opsige dig med et forkortet opsigelsesvarsel på en måneds varsel til en måneds udgang, hvis du har haft 120 sygedage på 12 af hinandens følgende måneder, hvor du har oppebåret løn under sygdom. Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte medlemsservice. Du kan finde kontaktoplysningerne nederst på siden.

Hvad er 120-dagesreglen?

Efter funktionærloven kan du blive opsagt med et forkortet opsigelsesvarsel, når der er truffet aftale om det forud for den sygdom, der begrunder opsigelsen, og at der samtidig er tale om 120 sygedage indenfor de sidste 12 måneder. Graviditetsbetinget sygdom kan dog ikke medregnes i de 120 sygedage.

Det er ikke tilstrækkeligt, at der er en henvisning til funktionærlovens § 5, stk. 2, i din ansættelseskontrakt eller i en personalehåndbog, fordi du udtrykkeligt og skriftligt skal have underskrevet aftalen om anvendelse af 120-dagesreglen.

Endvidere skal du have oppebåret løn under sygdom i sammenlagt 120 dage.

» Lov: Funktionærloven

Fuldtidssygemeldt

Når du er fuldtidssygemeldt på begge sider af arbejdsfrie dage, tæller dagene med i opgørelsen af de 120 sygedage.

Det betyder, at hvis du er syg om fredagen og fortsat er sygemeldt mandag og tirsdag, så tæller weekenden med. Hvorimod hvis du er sygemeldt om fredagen, men starter arbejde igen om mandagen, så kan weekenden ikke tælles med i opgørelsen af de 120 sygedage.

Deltidssygemeldt

Er du delvist sygemeldt, er det kun dine faktiske sygedage, der tælles med i opgørelsen af de 120 sygedage. Det betyder, at såfremt du er delvist sygemeldt, så skal en sygedag altid forstås som én sygedag, uanset hvor mange timer du skulle have arbejdet den pågældende dag. Det indebærer også, at hvis du bliver syg fredag og fortsat er syg mandag, kan weekenden ikke tælles med, eftersom der ikke er tale om en fuldtidssygemelding.

Hvornår skal opsigelsen gives?

Bliver du opsagt efter 120-dagesreglen, skal opsigelsen ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og mens du stadig er syg, hvis du er fuldtidssygemeldt. Det vil sige, at din arbejdsgiver skal give din opsigelse mellem din 121. og 129. sygedag for at opfylde betingelserne.

Vær opmærksom på, at hvis du er delvist sygemeldt, så kan du opsiges på en faktisk arbejdsdag, fordi du på opsigelsestidspunktet fortsat delvist er uarbejdsdygtig som følge af sygdom.

Gælder 120-dagesreglen ved graviditetsbetinget sygdom?

120-dagesreglen gælder ikke ved graviditetsbetinget sygdom, da dette ville være i strid med ligebehandlingsloven. Reglen gælder dog ved almindelig sygdom under graviditet.

Gælder 120-dagesreglen for ikke-funktionærer?

120-dagesreglen gælder kun, hvis du er ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår, og du og din arbejdsgiver udtrykkeligt og skriftligt har underskrevet aftale om anvendelse af 120-dagesreglen.

Gælder 120-dagesreglen ved handicap?

120-dagesreglen kan ikke bruges, hvis en du er omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingslovens forstand, og der ikke har truffet hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger af din arbejdsgiver.

Det anbefales, at du kontakter din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

Fratrædelsesgodtgørelse

Du kan være berettiget en fratrædelsesgodtgørelse efter længere tids ansættelse, hvis din arbejdsgiver opsiger dig.

Er du ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår, har du en lovmæssig fratrædelsesgodtgørelse efter 12 eller 17 års ansættelse på henholdsvis en eller tre måneders fratrædelsesgodtgørelse. Det afgørende for, om der skal betales fratrædelsesgodtgørelse på enten en eller tre måneder, er din anciennitet på fratrædelsestidspunktet.

Vær opmærksom på, om du er berettiget til yderligere eller en større fratrædelsesgodtgørelse som følge af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale.

Det anbefales, at du kontakter din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Lov: Funktionærloven

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.