Særligt beskyttede

Bliver du opsagt af din arbejdsgiver, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på. For eksempel vedrørende saglighedskravet og dit opsigelsesvarsel. Det anbefales, at du kontakter Medlemsservice, hvis din arbejdsgiver opsiger dig.

Nedsat arbejdsevne

Har du nedsat arbejdsevne, og for eksempel er ansat i et fleksjob, kan du være omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven. Er du omfattet af handicapbegrebet, må din arbejdsgiver ikke lægge vægt på din nedsat arbejdsevne i forbindelse med din opsigelse, såfremt du er kompetent, egnet eller disponibel til at varetage de væsentligste funktioner i den pågældende stilling eller ved hjælp af passende tiltag, og det ikke er en uforholdsmæssig stor byrde for din arbejdsgiver.

Hvis der er en formodning om, at din arbejdsgiver har tilsidesat princippet om ligebehandling, så er der delt bevisbyrde. Det betyder, at du først skal påvise faktiske omstændigheder for, at du er blevet udsat for forskelsbehandling, og efterfølgende er det din arbejdsgiver, der skal bevise, at der ikke er sket forskelsbehandling.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant og/eller Medlemsservice.

» Lov: Forskelsbehandlingsloven
» Lov: Ligebehandlingsloven

§ 56-aftale

Bliver du opsagt på baggrund af din sygdom som er omfattet af din § 56-aftale, skal du være opmærksom på, at du kan være omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven. Er du omfattet af handicapbegrebet, må din arbejdsgiver ikke lægge vægt på din sygdom omfattet af § 56-aftalen, såfremt du er kompetent, egnet eller disponibel til at varetage de væsentligste funktioner i den pågældende stilling eller ved hjælp af passende tiltag, og det ikke er en uforholdsmæssig stor byrde for din arbejdsgiver.

Hvis det formodes, at din arbejdsgiver har tilsidesat princippet om ligebehandling, så er der delt bevisbyrde. Det betyder, at du først skal påvise faktiske omstændigheder for, at du er blevet udsat for forskelsbehandling, og efterfølgende er det din arbejdsgiver, der skal bevise, at der ikke er sket forskelsbehandling.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant og/eller Medlemsservice.

» Lov: Forskelsbehandlingsloven
» Lov: Ligebehandlingsloven

Graviditet og orlov

Der gælder ikke noget generelt forbud mod at opsige dig, hvis du er gravid eller på barselsorlov. Men du er – både som kvinder og mand – beskyttet mod opsigelse, når opsigelsen blot delvist sker som følge af fertilitetsbehandling, graviditet, adoption, graviditetsbetinget fravær, barselsorlov eller fordi du anmoder om barselsorlov.

Vær opmærksom på, at beskyttelsen mod opsigelse i ligebehandlingsloven indtræder, når du eller din partner er gravid. Dette gælder også, hvis du og partner er i fertilitetsbehandling og forsøger at blive gravid. Her har det betydning for beskyttelsens omfang, hvor langt i forløbet du eller din partner er. Hvis du eller din partner ikke har afsluttet udredningsfasen ved egen læge, og den fertilitetsfremmende behandling endnu ikke er påbegyndt, vil det ikke være omfattet af beskyttelsen efter ligebehandlingsloven.

Opsiger din arbejdsgiver dig i ovenstående forhold, vil der som udgangspunkt være tale om en usaglig opsigelse. Din arbejdsgiver vil i sådan en situation være forpligtiget til enten at udbetale en godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven eller eventuelt genansætte dig.

Det anbefales, at du kontakter Medlemsservice ved tvivlsspørgsmål.

» Lov: Forskelsbehandlingsloven
» Lov: Ligebehandlingsloven

Handicap

Hvorvidt du er omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven – og dermed beskyttelsen – beror på en konkret vurdering.

Du er omfattet af beskyttelsen i forskelsbehandlingsloven, når der er tale om:

  • at du har en egentlig funktionsnedsættelse, der gør, at du er forhindret i at deltage på lige fod med andre arbejdstagere på arbejdsmarkedet,
  • at du har en langvarig begrænsning, hvilket baseres ud fra objektive kriterier udarbejdet af læger og andre kompetente sundhedsfaglige personer,
  • og at du er kompetent, egnet eller disponibel til at bestride de væsentligste funktioner i stillingen eller ved hjælp af passende tiltag.

Det anbefales, at du kontakter Medlemsservice ved tvivlsspørgsmål.

» Lov: Barselsloven
» Lov: Forskelsbehandlingsloven
» Lov: Ligebehandlingsloven

Medarbejderrepræsentanter

Hvis du medarbejderrepræsentant, er du som udgangspunkt særligt beskyttet mod opsigelse. For eksempel nyder du som tillidsrepræsentant en større beskyttelse mod opsigelse, hvor du kun kan opsiges, hvis der foreligger tvingende årsager. Hvorvidt der foreligger tvingende årsager, beror på en konkret vurdering.

Vær opmærksom på, at hvis du for eksempel opsiges som tillidsrepræsentant, er det almindeligt, at der overenskomstmæssigt er fast regler om, at opsigelse ikke kan ske, forinden organisationerne har forhandlet opsigelsen. Det vil sige, at ansættelsesforholdet ikke kan afbrydes, forinden en uoverensstemmelse om opsigelsen er afklaret. Det er under forudsætning af, at du ikke har gjort dig skyldig i grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, der berettiger en bortvisning.

Det anbefales, at du kontakter Medlemsservice tvivlsspørgsmål.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Guide til MED-samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder i kommunerne
» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: MED-Håndbog 2015
» Lov: Arbejdsmiljøloven
» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: MED-Håndbog 2018

Tjenestemandsansat

For tjenestemænd gælder nogle særlige beskyttelsesregler ved opsigelse, herunder procedureregler og pension.

Det anbefales, at du kontakter Medlemsservice, hvis du som tjenestemand bliver opsagt.

» Lov: Tjenestemandsloven
» Lov: Tjenestemandsregulativ af 2008 for kommuner inden for KL’s forhandlingsområde
» Lov: Tjenestemandsregulativ for ansatte i regionerne

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: kontakt@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.