Egen opsigelse

Hvis du overvejer at opsige din stilling, anbefales det, at du kontakter Medlemsservice for at få råd og vejledning, inden du opsiger din stilling.

Hvad er egen opsigelse?

En opsigelse fra dig er en erklæring om, at du ønsker at bringe ansættelsesforholdet til ophør.

Hvis du overvejer at opsige din stilling, anbefales det, at du kontakter Medlemsservice for at få råd og vejledning.

Vær opmærksom på, at hvis du opsiger din stilling uden at have lovgyldig grund til det, kan du risikere at komme i karantæne i din a-kasse.

» Kontakt: Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa
» Lov: Funktionærloven
» Se oversigt over overenskomstansatte socialrådgiveres opsigelsesvarsler

Afgivelse af opsigelse

Er du ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår, afgiver du din opsigelse skriftligt til fratræden ved udgangen af en måned. Dog sker din fratræden ikke automatisk ved udgangen af en måned, hvis din ansættelse er af midlertidig karakter, der ikke vedvarer udover en måned, eller du er ansat på prøvetid.

Vær opmærksom på, at det er dig arbejdsgiver, der skal sørge for, at opsigelsen kommer til din arbejdsgivers kundskab inden månedens udløb.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant eller Medlemsservice ved tvivlsspørgsmål.

» Lov: Funktionærloven

Anciennitet

Dit opsigelsesvarsel beregnes ud fra din anciennitet – det vil sige din uafbrudte ansættelsestid.

Det afgørende for din anciennitetserhvervelse er, at ansættelsesforholdet fortsat består. Det betyder, at din anciennitetserhvervelse ikke afbrydes, selvom du ikke får udbetalt løn i en periode, ved for eksempel ferie eller under barsel, og uanset om du oppebærer halv eller fuld løn eller alene modtager sygedagpenge.

Vær opmærksom på, at hvis du går fra at have været ansat som ikke-funktionær til en funktionær eller på funktionærlignende vilkår, vil din periode som ikke-funktionær som udgangspunkt også tælle med i din anciennitet. Dette bør fremgå af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant og/eller Medlemsservice ved tvivlsspørgsmål.

» Lov: Funktionærloven
» Lov: Ligebehandlingsloven

Opsigelsesvarsel

Er du ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår, er dit opsigelsesvarsel på løbende måned plus en måned, medmindre du og din arbejdsgiver har aftalt andre opsigelsesvarsler i din ansættelseskontrakt, der ikke er i strid med funktionærloven.

Vær opmærksom på, at ovenstående opsigelsesvarsler ikke gælder, hvis du er ansat i en midlertidig stilling eller på prøvetid.

Tidsbegrænset ansættelse og vikariat

Hvis du er tidsbegrænset ansat, er du i princippet allerede opsagt af din arbejdsgiver ved din ansættelse, eftersom fratrædelsestidspunktet på forhånd er aftalt. Har du behov for at ophæve ansættelsesforholdet, inden det udløber, gælder de almindelige opsigelsesvarsler i funktionærloven, hvis du er ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår. Er du ikke ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår, bør dit opsigelsesvarsel i stedet fremgå af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale.

Ved ansættelse i et vikariat af højst en måneds varighed kan du ophæve ansættelsesforholdet med dags varsel. Hvis ansættelsesforholdet forlænges, træder de almindelige opsigelsesvarsler i funktionærloven i kraft, når du er ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår. Er du ikke ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår, bør dit opsigelsesvarsel i stedet fremgå af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale.

Tjenestemandsansat

Er du ansat som tjenestemand, følger dit opsigelsesvarsel tjenestemandsloven og tjenestemandsregulativet, hvor du i de første seks måneder har 14 dages opsigelsesvarsel. Derefter har du som tjenestemand et opsigelsesvarsel på tre måneder til en måneds udgang.

Ikke-funktionær ansat

Hvis du ikke er ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår, er du ikke omfattet af funktionærloven.

Dit opsigelsesvarsel bør fremgå af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale.

Vær opmærksom på, at hvis du går fra at have været ansat som ikke-funktionær til funktionær eller på funktionærlignende vilkår, vil din periode som ikke-funktionær som udgangspunkt også tælle med i din anciennitet. Dette bør fremgå af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale. Det er dog almindeligt, at du og din arbejdsgiver aftaler, at opsigelsesvarslet ved overgangen fra ikke-funktionær til funktionær eller på funktionærlignende vilkår ikke kan være kortere end det opsigelsesvarsel, der gjaldt før stillingsændringen, eller at ancienniteten skal regnes fra en bestemt tidligere dato.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant og/eller Medlemsservice ved tvivlsspørgsmål.

» Lov: Funktionærloven
» Lov: Tjenestemandsloven
» Se oversigt over overenskomstansatte socialrådgiveres opsigelsesvarsler

Prøvetid

Er du ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår, skal du huske, at du kan opsige din stilling med dags varsel, inden ansættelsesforholdet har varet i tre måneder, såfremt du og din arbejdsgiver har aftalt prøvetid.

Tjenestemandsansat

Når du er ansat som tjenestemand på prøvetid, kan du i de første seks måneder opsige din stilling med et opsigelsesvarsel på 14 dage til en måneds udgang.

» Lov: Funktionærloven
» Lov: Ligebehandlingsloven
» Lov: Tjenestemandsloven
» Se oversigt over overenskomstansatte socialrådgiveres opsigelsesvarsler

Kontraopsigelse

Hvis din arbejdsgiver opsiger dig, kan du fremskynde din fratræden ved at kontraopsige din stilling – det vil sige, at du selv opsiger med dit individuelle opsigelsesvarsel.

Såfremt du er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, når din arbejdsgiver opsiger dig, vil du stadig være berettiget til fratrædelsesgodtgørelsen, når du kontraopsiger, hvis du på fratrædelsestidspunktet fortsat opfylder anciennitetskravet.

Vær opmærksom på, at hvis du opsiger din stilling uden at have lovgyldig grund til det, så risikerer du at komme i karantæne i din a-kasse.

» Kontakt: Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa
» Lov: Funktionærloven
» Se oversigt over overenskomstansatte socialrådgiveres opsigelsesvarsler

Nyt arbejde

Hvis du vil opsige din stilling på grund af en ny ansættelse, er det vigtigt, at du først opsiger din stilling, når der reelt foreligger en ny aftale om ansættelse.

Er din nye ansættelse i den private sektor, anbefales det, at du har en underskrevet ansættelseskontrakt fra din nye arbejdsgiver, før du opsiger din nuværende stilling.

Skal du ansættes i den offentlige sektor, er det i princippet nok at have en skriftlig bekræftelse fra din nye arbejdsgiver. Dog skal du sikre dig, at der i bekræftelsen fremgår:

  • Stillingsbetegnelse
  • Arbejdssted og ansættelsesområde
  • Løn
  • Tiltrædelsestidspunkt
  • Hvilken overenskomst du er omfattet af.

Uanset om din nye ansættelse er i den offentlige eller private sektor, anbefales det, at du får gennemlæst din ansættelseskontrakt af Medlemsservice, inden du underskriver den.

» Læs mere om at være nyansat
» Læs mere om øvrige spørgsmål relateret til opsigelse

Fratrædelsesgodtgørelse

Du er som udgangspunkt ikke berettiget en fratrædelsesgodtgørelse ved fratræden, når du opsiger din stillingen, medmindre andet fremgår af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale.

Du vil dog stadig være berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, når du kontraopsiger, og du på fratrædelsestidspunktet fortsat opfylder anciennitetskravet.

» Lov: Funktionærloven

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: kontakt@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.