Bortvisning

Bortvisning er den mest vidtgående form for sanktion, din arbejdsgiver har overfor dig. Hvis du bliver bortvist, anbefales det, at du tager kontakt til medlemsservice.

Hvad betyder det at blive bortvist?

En bortvisning er den mest vidtgående form for sanktion, din arbejdsgiver kan anvende overfor dig. Ved en bortvisning afbrydes ansættelsesforholdet øjeblikkelig.

Konsekvenserne ved at blive bortvist

En bortvisning er den mest vidtgående form for sanktion, din arbejdsgiver kan anvende overfor dig. Ved en bortvisning afbrydes ansættelsesforholdet øjeblikkelig.

En bortvisning har således følgende konsekvenser:

  • Lønudbetaling stopper dags dato.
  • Du skal straks aflevere genstande, der tilhører din arbejdsgiver.
  • Du får karantæne i din a-kasse.

Hvornår kan min arbejdsgiver bortvise mig?

Din arbejdsgiver kan bortvise dig, hvis du groft har misligholdelse af ansættelsesforholdet – hvilket altid beror på en konkret vurdering.

Nedenstående er nogle eksempler på bortvisningsgrunde:

  • Du nægter at udføre dit arbejde.
  • Du er udeblevet uden at have gyldig grund hertil.
  • Du har handlet groft illoyalt overfor din arbejdsgiver.
  • Du har overtrådt grundlæggende regler på din arbejdsplads.
  • Du har begået kriminelle handlinger på arbejdspladsen.

Det anbefales, at du kontakter din regionskonsulent, hvis du er blevet bortvist.

Hvornår skal bortvisningen ske?

Vil din arbejdsgiver bortvise dig, skal dette ske umiddelbart efter din forseelse eller umiddelbart efter din arbejdsgiver er blevet bekendt med din forseelse.

Partshøring (offentligt ansat)

Din arbejdsgiver har pligt til at partshøre dig, inden denne træffer endelig afgørelse om at bortvise dig. Før der træffes afgørelse om din bortvisning, skal du have mulighed for at få kendskab til og kommentere på din arbejdsgivers beslutningsgrundlag. Der skal således partshøres om de faktiske omstændigheder, som er af væsentlig betydning for din sags afgørelse – det vil sige de forhold, der begrunder din påtænkte bortvisning.

Det sker i praksis ved, at du indkaldes, med et passende varsel, til en tjenstlig samtale, hvor du og din arbejdsgiver drøfter situationen. Til den tjenstlig samtale har du ret til en bisidder, og det anbefales, at du i den forbindelse tager din tillidsrepræsentant med.

Efter den tjenstlige samtale vil du modtage et høringsbrev, hvor du indenfor den givne frist skal komme med dit høringssvar. Det er vigtigt, at du forholder dig til høringsbrevet og beskriver dine oplevelser af situationen, fordi det er begrundelsen for din bortvisning.

Vær opmærksom på, at partshøring er en pligt for offentlige arbejdsgivere. Er du ansat i den private sektor skal det særskilt skal fremgå af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale, før din arbejdsgiver har pligt til at partshøre dig.

Det anbefales, at du tager kontakt til din regionskonsulent, der kan bistå dig med sparring i forløbet.

» Folketingets Ombudsmand: Vejledning om retten til at have en bisidder med ved en tjenstlig samtale
» Lov: Forvaltningsloven

Fortsættelse på arbejdspladsen

Hvis du ønsker at fortsætte på arbejdspladsen, anbefales det, at du sammen med din regionskonsulent hurtigst muligt protesterer mod bortvisningen og stiller din arbejdskraft til rådighed for din arbejdsgiver. Det betyder, at du ikke uden videre skal udeblive fra dit arbejde, når du har protesteret.

Uberettiget bortvisning

Bliver du bortvist af din arbejdsgiver, anbefales det, at du tager kontakt til regionskonsulent, så det hurtigst muligt kan vurderes, hvorvidt din bortvisning er uberettiget eller ej.

Såfremt det vurderes, at der er tale om uberettiget bortvisning, kan Dansk Socialrådgiverforening indlede en sag på dine vegne vedrørende krav om godtgørelse for uberettiget bortvisning samt manglende opsigelsesvarsel, hvis du ønsker det. Hvis bortvisningsgrunden heller ikke vil kunne begrunde en saglig opsigelse, vil der også kunne medtages et eventuelt krav om godtgørelse for usaglig opsigelse i sagen.

» Læs mere om Dansk Socialrådgiverforenings klagevejledning

Fratrædelsesgodtgørelse

Er din bortvisning berettiget, vil du ikke have krav på en fratrædelsesgodtgørelse efter længere tids ansættelse.

» Lov: Funktionærloven
» Læs mere om opsigelse fra arbejdsgiver

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.