G-dage

Er du medlem af en a-kasse, kan du være berettiget til arbejdsgivergodtgørelse på din første og anden ledighedsdag, efter du er fratrådt. Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte Medlemsservice.

Hvad er g-dage?

G-dage er arbejdsgivergodtgørelse, hvor du i de to første ledighedsdage, efter du er fratrådt, eventuelt har ret til arbejdsgiversgodtgørelse.

Din arbejdsgiver skal betale g-dage til dig, hvis denne for eksempel:

 • opsiger dig,
 • hjemsender dig eller
 • sender dig på arbejdsfordeling.

» Lov: G-dage
» Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: G-dage – Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Betingelser for at få g-dage

Din arbejdsgiver skal, uanset ansættelsesforholdets varighed, som udgangspunkt betale for din første og anden ledighedsdag, efter du er fratrådt.

Der er dog tre betingelser for at få udbetalt g-dage:

 • Du er lønmodtager, der er blevet opsagt af din arbejdsgiver,
 • du er medlem af en dansk a-kasse, hvor du enten er fuldtids- eller deltidsforsikret på tidspunktet for fratrædelsen og
 • du opfylder beskæftigelseskravet, der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i to uger hos din arbejdsgiver indenfor de sidste fire uger før fratrædelsen.

» Lov: G-dage
» Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: G-dage – Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Bortfald af g-dage

Din arbejdsgiver skal ikke betale g-dage, hvis:

 • du påbegynder beskæftigelse den efterfølgende arbejdsdag,
 • du modtager sygedagpenge,
 • du afholder ferie på g-dagene,
 • du opsiger din stilling,
 • din arbejdsgivers opsigelse væsentligt kan tilregnes dig,
 • du afslår et skriftligt tilbud om fortsat ansættelse svarende til overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår hos samme arbejdsgiver,
 • du har været i et ansættelsesforhold, hvortil der ydes offentligt tilskud til lønnen i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
 • du er tjenestemand og overgår til rådighedsløn,
 • eller arbejdsophøret skyldes strejke eller lockout på arbejdspladsen/er nødvendiggjort af strejke eller lockout på anden virksomhed, eller arbejdsophøret skyldes force majeure.

» Lov: G-dage
» Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: G-dage – Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Hvornår bliver g-dagene udbetalt?

Din arbejdsgiver kan senest 14 dage, efter du er fratrådt, bede dig om at give en tro- og loveerklæring om, at du ikke har været i fuldtidsarbejde, har fået (syge)dagpenge eller har holdt ferie på g-dagene.

Vær opmærksom på, at din ret til at få g-dage bortfalder, hvis din arbejdsgiver ikke har modtaget erklæringen fra dig senest 14 dage efter, at du har modtaget erklæringen. Når du har afleveret din tro- og loveerklæring, skal din arbejdsgiver betale for g-dagene snarest muligt – dog senest ved anden lønudbetaling efter du er fratrådt eller efter at din arbejdsgiver har modtaget din erklæring på tro og love.

Det anbefales, at du kontakter Medlemsservice ved tvivlsspørgsmål.

» Lov: G-dage
» Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: G-dage – Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: kontakt@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.