Nyansat

Tillykke med dit nye job! Her på siden kan du læse om dine rettigheder, og hvad du og din arbejdsgiver skal huske at tage sig af. Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Det anbefales, at du får gennemlæst din ansættelseskontrakt af en regionskonsulent, der kan give dig en professionel vurdering af dine løn- og ansættelsesvilkår – uanset om du skal starte i den offentlige eller private sektor.

» Læs mere om at få tjekket din ansættelseskontrakt

Ansættelseskontrakt

Hvis du er ansat i over en måned, og du har en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, så har du krav på en ansættelseskontrakt.

Ansættelseskontrakten skal indeholde oplysninger om væsentlige vilkår for dit ansættelsesforhold. Det fremgår af ansættelsesbevisloven, at din ansættelseskontrakt minimum skal indeholde oplysninger om:

 1. Navn og adresse på dig og din arbejdsgiver.
 2. Arbejdsstedets beliggenhed. Hvis du har skiftende arbejdssteder, skal dette fremgå.
 3. Stillingsbetegnelse og/eller en beskrivelse af din arbejdsopgaver.
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
 5. Ansættelsesforholdets varighed, hvis der ikke er tale om tids ubestemt ansættelse.
 6. Dine rettigheder med hensyn til betalt ferie.
 7. Opsigelsesvarsler. Det er ikke tilstrækkeligt med en generel henvisning til for eksempel funktionærloven eller en overenskomst, medmindre det samtidigt oplyses, at opsigelsesvarslet følger heraf.
 8. Din gældende eller aftalte løn, som du har ret til ved ansættelsens begyndelse og tillæg af andre løndele, der ikke er indeholdt heri, for eksempel pensionsbidrag.
 9. Din normale eller ugentlig arbejdstid.
 10. Angivelse af aftaler eller overenskomster, der regulerer dit arbejdsforhold. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for din arbejdsplads, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

Til ovenstående skal du huske, at ansættelsesbevisloven ikke kan fraviges til ugunst for dig. Desuden har din arbejdsgiver pligt til at give dig din ansættelseskontrakt senest en måned efter, at dit ansættelsesforhold er påbegyndt.

Det anbefales, at du, inden du underskriver din ansættelseskontrakt, kontakter din regionskonsulent, så du kan få din ansættelseskontrakt gennemlæst.

» Lov: Ansættelsesbevisloven
» Lov: Ferieloven
» Lov: Funktionærloven

Din arbejdsgivers oplysningspligt

Hvis du er ansat i over en måned, og du samtidig har en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer ugentlig, så har du krav på en ansættelseskontrakt senest en måned efter din ansættelse er påbegyndt.

At du ikke har en ansættelseskontrakt, inden du påbegynder dit nye arbejde, er ikke ensbetydende med, at der ikke er en aftale om en ansættelse – en mundtlig aftale er stadig bindende. Du har derfor fortsat de samme rettigheder, som hvis du havde en ansættelseskontrakt, men du risikerer, at du ikke er bekendt med dine rettigheder eller at din arbejdsgiver, i værste tilfælde, prøver at omgå regler, der er gældende for dit ansættelsesforhold.

Kontakt derfor din tillidsrepræsentant eller regionskonsulent, hvis du efter en måneds ansættelse endnu ikke har modtaget din ansættelseskontrakt.

» Lov: Ansættelsesbevisloven

Dine rettigheder som en funktionær

Når du bliver ansat som funktionær, bliver du omfattet af funktionærlovens regler, som ikke kan fraviges til ugunst for dig.

Eksempler på nogle væsentlige rettigheder og pligter i funktionærloven er:

 • Reglerne om opsigelse og opsigelsesvarsler, hvor du beskyttes mod usaglig opsigelse efter 12 måneders anciennitet.
 • Fratrædelsesgodtgørelse ved lang anciennitet.
 • Frihed til at søge arbejde i tilfælde af opsigelse.
 • Fuld løn under sygdom.
 • Delvis løn under barsel.
 • Din ret til at organisere dig og kræve forhandling med din arbejdsgiver.

» Lov: Funktionærloven

Prøvetid

Du kan ansættes på prøvetid i de første tre måneder af dit ansættelsesforhold. Dette skal dog fremgå direkte af din ansættelseskontrakt.

Prøvetiden bruges til, at du og din arbejdsgiver kan se hinanden an, og såfremt en af jer ikke finder ansættelsen tilfredsstillende, kan I opsige ansættelsesforholdet med et forkortet opsigelsesvarsel.

Det forkortet opsigelsesvarsel betyder, at din arbejdsgiver kan opsige dig med 14 dages opsigelsesvarsel, og du kan opsige din stilling med dags varsel. Medmindre I har aftalt, at du også har 14 dages opsigelsesvarsel, hvilket i så fald skal fremgå af din ansættelseskontrakt.

Det er vigtigt at have in mente, at opsigelsesvarslet skal kunne rummes inden for perioden af din prøvetid. Det vil sige, at hvis din arbejdsgiver vil gøre brug af det forkortet opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver senest opsige dig, når du har 2,5 måneds anciennitet, så dit opsigelsesvarsel på 14 dage kan løbe i prøvetiden.

Forlængelse af opsigelsesvarsler

I kan aftale længere opsigelsesvarsler, end dem der fremgår af funktionærloven, så længe dette sker gensidigt. Det vil sige, at hvis din arbejdsgivers opsigelsesvarsel forlænges, så skal dit tilsvarende forlænges.

» Lov: Funktionærloven

Løn

Din løn vil bestå af en grundløn, hvor der oveni for eksempel kan være funktions- og/eller kvalifikationstillæg samt resultatløn.

Det anbefales, at du så tidligt som muligt i din ansættelsesproces kontakter din regionskonsulent, inden du aftaler løn med din arbejdsgiver. På den måde vil du for eksempel være bedre forberedt på, hvad din eventuelle grundløn kan/vil være, om din arbejdsgiver følger en overenskomst og/eller forhåndsaftale, hvorvidt du individuelt skal forhandler din løn eller noget helt fjerde.

» Forhandlingsfællesskabet: Satsfinder
» Læs mere om gennemsnitslønninger
» Læs mere om lønsatser

120-dagesreglen (privatansat)

I kan aftale, at din arbejdsgiver kan opsige dig med et forkortet opsigelsesvarsel på en måneds varsel til en måneds udgang, hvis du har haft 120 sygedage på 12 af hinandens følgende måneder, hvor du har oppebåret løn under sygdom. Dette er uanset din anciennitet.

Din arbejdsgiver kan kun anvende 120-dagesreglen, hvis aftalen er indgået individuelt og skriftligt i din ansættelseskontrakt eller som et tillæg til din ansættelseskontrakt forud for den sygdom, der begrunder opsigelsen. Dermed er det ikke tilstrækkeligt, at der er en henvisning til funktionærlovens § 5, stk. 2 i ansættelseskontrakten eller til for eksempel en personalehåndbog.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Lov: Funktionærloven
» Læs mere om 120-dagesreglen (privatansat)

Bibeskæftigelse

Der er forbud mod bibeskæftigelse, hvis det er til ulempe for din arbejdsgiver, hvilket kan udgøre en misligholdelse af dit ansættelsesforhold.

Hvorvidt du har en oplysningspligt i forbindelse med din bibeskæftigelse, beror på en konkret vurdering. Det samme gør sig gældende i forhold til, om din bibeskæftigelse kan anses som en misligholdelse af ansættelsesforholdet. Kontakt derfor din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Lov: Funktionærloven
» Læs mere om bibeskæftigelse

Praktiske ting

Det er vigtigt at få en god start på din nye arbejdsplads. Derfor anbefales det, at du først og fremmest tager kontakt til din tillidsrepræsentant, der kan fortælle dig mere om arbejdspladsen samt dine løn- og arbejdsvilkår.

Praktiske ting i forhold til Dansk Socialrådgiverforening

 • Meddel os, hvor du har fået arbejde, og hvornår du påbegynder.
 • Det anbefales, at du melder dig ind i den faggruppe, der passer til dig og dit job.
 • Husk at opdaterer dine medlemsoplysninger hos os.

Praktiske ting i forhold til din a-kasse

Husk straks at oplyse din a-kasse om dine ændrede forhold.

» Branche Fællesskab Arbejdsmiljø: Den gode modtagelse
» Branche Fællesskab Arbejdsmiljø: Få en bedre start på dit arbejdsliv (nyuddannet)
» Kontakt: Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa
» Læs mere om faglige netværk
» Læs mere om introduktions- og mentorordninger
» Læs mere om selvbetjeningssystem

Kontakt

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.