Nyheder

JURA: Rettelse af ”fejl” i barnets lov præciserer klageret

Hvis et barn over 10 år beder om at blive anbragt, og der på den baggrund hverken træffes afgørelse om anbringelse eller en støttende indsats efter barnets lov, kan barnet nu klage til Ankestyrelsen. Ændringen i loven er vedtaget for at undgå tvivl og skærpe barnets retssikkerhed.

21.05.2024

JURA: Barnets lov – Regler for sagsbehandling i handicapsager

Med barnets lov blev reglerne om tildeling og udmåling af handicapkompenserende ydelser i vidt omfang overført uændret fra serviceloven til barnets lov. Nye regler om formål, principper, rettigheder og sagsbehandling kan dog give anledning til tvivl om, hvilke processuelle regler, der gælder.

13.02.2024

JURA: Ny regel om ”second opinion” er en ekstra retssikkerhedsgaranti

Med Barnets Lov indføres en ny ordning, hvor barnets plejefamilie, støtteperson eller venskabsfamilie vil få mulighed for at bede om en uvildig vurdering i form af en ”second opinion”, hvis kommunen beslutter, at et barn under 10 år skal skifte anbringelsessted eller hjemgives.

03.10.2023

JURA: Nye rettigheder til børn og unge i Barnets Lov

I slutningen af marts blev det længe ventede lovforslag til Barnets Lov genfremsat i Folketinget (L93). Et af de særlige og fremhævede elementer i loven er et ”nyt børnesyn” og flere rettigheder til barnet eller den unge. Spørgsmålet er, hvor mange nye rettigheder det reelt handler om, og hvori det nye består.

23.05.2023

JURA: Hvornår er der tale om overgreb i tvangsanbringelsessager

Børn- og ungeudvalget kan på baggrund af kommunens indstilling træffe afgørelse om anbringelse uden samtykke, hvis der er en åbenbar risiko for, at et barn eller en unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af et eller flere forhold, der er nævnt i serviceloven. Et af disse forhold er ”overgreb”.

19.12.2022

JURA: Barnets Lov – Er nye begreber vejen til øget kvalitet og retssikkerhed?

Med indførelsen af nye, fagligt ukendte og sprogligt flydende begreber, som ikke klargøres i bemærkningerne, må det forudses, at forskellighederne kommunerne imellem bliver større og ikke mindre – og dermed kan være med til at svække retssikkerheden.

14.09.2022

JURA: Overgangen til voksenlivet for unge med handicap

En tilbagevendende problemstilling, der har fyldt meget både i medierne, hos børn og unge med handicap, deres forældre og fagprofessionelle på området, er overgangen fra barn til voksen og dermed ofte et skift mellem forskellige systemer og lovgivning.

22.03.2022

JURA: Ny praksis for behandling af ulovligt skolefravær

Skoleledere skal indberette til kommunalbestyrelsen, hvis en elev har for højt ulovligt skolefravær. Men der har været uklarhed om, hvordan registrering og sagsbehandling skal foregå, og hvornår der er forhold, der gør fraværet undskyldeligt. Derfor har Ankestyrelsen udsendt ny principmeddelelse.

25.08.2021

JURA: Et menneskeretligt perspektiv på tvangsbortadoption

Adoption uden samtykke er ultimativt den mest indgribende afgørelse over for en familie. Derfor handler en række domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om netop tvangsadoption i relation til spørgsmålet om en eventuel krænkelse af artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – om retten til respekt for familielivet.

27.04.2021

JURA: Kommuner har problematisk tilgang til handleplaner

Ankestyrelsen ser store udfordringer i mange kommuners anvendelse af handleplaner på børneområdet. Blandt andet fordi der sjældent laves handleplaner før en anbringelse.

15.12.2020