JURA: Ny praksis for behandling af ulovligt skolefravær

Skoleledere skal indberette til kommunalbestyrelsen, hvis en elev har for højt ulovligt skolefravær. Men der har været uklarhed om, hvordan registrering og sagsbehandling skal foregå, og hvornår der er forhold, der gør fraværet undskyldeligt. Derfor har Ankestyrelsen udsendt ny principmeddelelse.

Det har siden 2019 været pligt for skoleledere at underrette kommunalbestyrelsen, når en elev i folkeskolen har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal. Forpligtelsen fremgår af servicelovens § 153, stk. 2. Når kommunen modtager en underretning efter denne bestemmelse, skal kommunen træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen gældende for et kvartal jf. servicelovens § 155 c.

Siden reglernes indsættelse i serviceloven har der hersket tvivl om flere forhold vedrørende administrationen af reglerne, herunder om kompetenceforholdet. Ankestyrelsen har i en nyligt offentliggjort principmeddelelse 11-21 behandlet en række spørgsmål principielt.

Ankestyrelsen har ønsket af afklare, hvornår kommunen kan træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen som følge af ulovligt skolefravær, hvilken kompetence kommunen og Ankestyrelsen har i forhold til skolelederens underretning om ulovligt skolefravær, hvordan kommunen skal behandle sagerne ved modtagelse af en underretning og endelig, hvornår der kan foreligge undskyldelige omstændigheder for fraværet.

Skolen registrerer og underretter

Skolen registrerer ulovligt skolefravær elektronisk. Hvis der ikke er foretaget registrering i systemet som anført i underretningen, og det registrerede fravær ikke kan lægges til grund at være 15 procent eller derover, har kommunen ikke grundlag for at gå videre med sagen. Hvis det registrerede fravær stemmer overens med underretningen, skal kommunen partshøre før en afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen.

Efter servicelovens regler har skolelederen underretningspligten. Reglerne om de vurderinger og oplysninger, som en skoleleder har pligt til at foretage og registrere, fremgår af fraværsbekendtgørelsen (nr. 1063 af 24. oktober 2019).

Kommunens sagsbehandling

Når kommunen modtager en underretning om ulovligt skolefravær og skal tage stilling til, om børne- og ungeydelsen skal standses, skal kommunen anvende reglerne i serviceloven. Kommunen har ikke kompetence til at efterprøve skolelederens beslutning om at underrette om, at en elev har ulovligt skolefravær.

Før kommunen træffer afgørelse om standsning af ydelsen, skal der dog tages stilling til, om der er undskyldelige omstændigheder, der kan begrunde, at der ikke skal ske standsning af ydelsen. Der skal således foretages en partshøring af forældremyndighedsindehaverne og den unge, som er fyldt 12 år.

Hvis kommunen i forbindelse med partshøringen eller i forbindelse med en klage over kommunens afgørelse modtager oplysninger om, at der kan være undskyldelige omstændigheder, skal oplysningerne inddrages, og der skal i fornødent omfang foretages nærmere undersøgelser, inden der træffes afgørelse i sagen. Ifølge Ankestyrelsen kan der således være behov for, at der – eventuelt med forældrenes medvirken – indhentes yderligere oplysninger. Det kan være eksempelvis lægelige oplysninger, oplysninger fra PPR eller oplysninger, der i øvrigt kan være egnede til at belyse, om eleven som følge af undskyldelige omstændigheder helt eller delvist er forhindret i at komme i skole.

Kommunen vil efter omstændighederne også skulle kontakte skolelederen med henblik på at få bekræftet, at eleven rent faktisk har haft ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover. Det kan for eksempel være, at partshøringen har givet anledning til at formode, at der er fejlregistrering af fravær. Det var tilfældet i en af de sager, hvor Ankestyrelsen ændrede kommunens afgørelse om at standse udbetalingen af børne- og ungeydelsen.

Hvis der er undskyldelige omstændigheder for skolefraværet, kan kommunen ikke standse ydelsen på trods af underretningen fra skolelederen.


Trine Schultz
Professor (mso) i Socialret ved AAU, Social Law Research Centre.
Forsker i social­forvaltningsret, med særlig fokus på børne- og ungeområdet


Vurdering af skolefravær
Der vil blandt andet være tale om undskyldelige omstændigheder, hvis en elev har et handicap, autisme eller lignende. Det er imidlertid ikke afgørende, at eleven har en diagnose. Hvis en elev har en funktionsnedsættelse, kan det være en undskyldelig omstændighed for fraværet.

Det afgørende for vurderingen er, om eleven på grund af fysiske eller psykiske vanskeligheder helt eller delvist er forhindret i
at deltage i undervisningen.

Det er kommunens ansvar at oplyse sagen tilstrækkeligt. Kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af, om der er oplysninger om, at eleven har en funktionsnedsættelse eller lignende, der helt eller delvist medfører, at eleven ikke kan møde i skolen.

I det nye regeringsudspil ’Børnene Først’ fra januar 2021 lægges der op til yderligere lempelser.