JURA: Barnets Lov – Er nye begreber vejen til øget kvalitet og retssikkerhed?

Med indførelsen af nye, fagligt ukendte og sprogligt flydende begreber, som ikke klargøres i bemærkningerne, må det forudses, at forskellighederne kommunerne imellem bliver større og ikke mindre – og dermed kan være med til at svække retssikkerheden.

I juni 2022 blev et lovforslag til en ny ”Barnets Lov” endelig sendt i høring. Loven er ganske omfattende og består af 213 paragraffer fordelt på 25 kapitler. Mange af servicelovens bestemmelser er videreført i den nye lov, men der er også foreslået en række egentlige ændringer og nye regler, der fortjener en nærmere diskussion. Det samlede høringsmateriale er på cirka 1.000 sider og en mere grundig omtale af lovforslaget lader sig således ikke gøre i en juridisk klumme som denne.

Reguleringen af børne- og ungeområdet har gennem de seneste 20 år været præget af talrige lovændringer, præciseringer og reformer. Formålet har typisk været at højne retssikkerheden i sagerne, at sikre børns retsbeskyttelse, samt sikre kvaliteten i sagsbehandlingen og dermed optimere indsatsen. Sideløbende har gentagne undersøgelser vist, at der er betydelige fejl og mangler i sagsbehandlingen, hvilket har sat retssikkerheden på spil for de allermest udsatte familier og børn.

”Unødige proceskrav”

Også dette lovforslag peger i et vist omfang på en prioritering af retssikkerheden for børn og familier, særligt i anbringelsessager. Spørgsmålet er imidlertid, om nye regler og en samling af bestemmelserne i én lov, er svaret på de nævnte problemer? Der savnes grundlæggende overvejelser og viden om, hvorfor det er svært at leve op til almindelige (social-)forvaltningsretlige regler og principper på dette område, og efterleve de materielle kriterier.

I lovforslaget henvises til, at der skal gøres op med ”unødigt bureaukratiske proceskrav”, men det fremgår ikke klart hvilke proceskrav, der anses som ”unødige”? Det synes navnlig at være elementer i undersøgelsesprocessen (§ 50) og reguleringen af handleplaner, herunder tidsfrister.

Tre ”nye” undersøgelser

I lovforslaget ses en opsplitning af undersøgelsen med meget vage afgrænsninger. Der indføres ”screening”, ”afdækning” og ”børneudredning” (se boks). Der er tale om helt centrale bestemmelser, da de er indgangen til kataloget af støttende og tvangsmæssige indsatser, samt de retssikkerhedsgarantier, der knytter sig hertil.

Allerede i dag kan der spores betydelig usikkerhed i praksis om snitfladerne mellem den forebyggende indsats og særlig støtte – navnlig om, hvornår der må antages at være behov for særlig støtte, jf. § 50.

Der introduceres nu tre forskellige sagsskridt alt efter alvorligheden og kompleksiteten i sagerne, men uden at der i bemærkningerne er uddybet nærmere om afgrænsningen. Det anføres, at der i dag er de ”samme krav til udredning af barnet, uanset om der er tale om en meget kompleks eller en lettere problemstilling.” Dette er misvisende. Der er rigtig nok tale om samme bestemmelse (ramme), men sagens karakter og tyngde vil naturligt have betydning for undersøgelsens omfang og intensitet.

Der er således mulighed for at foretage undersøgelser, der har forskelligt omfang og fokus alt efter hensynet til, hvad der gavner ’barnets bedste’, herunder en vurdering af problemstillingen og kompleksiteten i den enkelte sag. At det har udviklet sig anderledes i praksis, har måske andre årsager. Digitaliseringen af undersøgelsen (og handleplanen) kan have medvirket til at øge detaljeringsgraden og omfanget af sagsprocessen på bekostning af en hensyntagen til selve formålet med undersøgelsen.

Det er ud fra retssikkerhedsmæssige betragtninger – herunder lighedsgrundsætningen og princippet om forudberegnelighed af borgerens retsstilling – væsentligt, at det fremgår klart, hvornår kommunen er forpligtet til at rejse en sag af egen drift, samt hvornår den er forpligtet til at iværksætte en nærmere undersøgelse af familiens forhold.

Dette har hidtil voldt vanskeligheder for kommunerne, og med indførelsen af nye, fagligt ukendte og sprogligt flydende begreber, som ikke klargøres i bemærkningerne, må det forudses, at forskellighederne kommunerne imellem bliver større og ikke mindre. Det vil sige, at det skaber grobund for yderligere usikkerhed.


Trine Schultz
Professor (mso) i Socialret ved AAU, Social Law Research Centre.
Forsker i social­forvaltningsret, med særlig fokus på børne- og ungeområdet


Screening, afdækning og børneudredning

  • Lovforslaget til ’Barnets lov’ opererer med nye undersøgelsesbegreber. Lovens kapitel 3 omhandler ”Afdækning og børneudredning af barnets eller den unges behov” (§§ 18-27).
  • § 18 er en ny bestemmelse og omhandler ”screening” af sagens alvorlighed, herunder behovet for henholdsvis en afdækning eller en udredning. Hvis kommunen på baggrund af screeningen vurderer, at der er behov for en nærmere ”afdækning” af støttebehovet, foretages denne efter § 19.
  • Hvis kommunen har grund til at antage, at det er ”en alvorlig eller kompleks sag”, skal der iværksættes en mere omfattende ”børneudredning”. Det samme gælder i overgrebssager og sager om vold, samt hvor det i øvrigt vurderes nødvendigt, jf. § 20 (§§ 21-23).

» Lovforslaget kan ses på hoeringsportalen.dk/