JURA: Hvornår er der tale om overgreb i tvangsanbringelsessager

Børn- og ungeudvalget kan på baggrund af kommunens indstilling træffe afgørelse om anbringelse uden samtykke, hvis der er en åbenbar risiko for, at et barn eller en unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af et eller flere forhold, der er nævnt i serviceloven. Et af disse forhold er ”overgreb”.

Siden servicelovens vedtagelse, har overgreb været et af fire forhold, som kan begrunde en tvangsmæssig anbringelse (§ 58, stk. 1, nr. 2). I forbindelse med overgrebspakken i 2013 blev ordlyden ændret, men alene som en konsekvensændring og dermed ikke tilsigtet en indholdsmæssig ændring. Den gældende retstilstand forblev uændret.

Den nuværende formulering ”overgreb, som et barn eller en ung har været udsat for” omfatter således præcis de samme tilfælde som den tidligere formulering ”vold og andre alvorlige overgreb” (L 181, FT 2012/2013).

Bestemmelsen dækker dermed over både voldelige samt seksuelle overgreb m.v., og forstås først og fremmest som handlinger, der er omfattet af straffelovens bestemmelser om vold og sædelighedsforbrydelser. Det er en betingelse, at det er forældremyndighedsindehaveren, der har begået overgrebet, og at denne enten har erkendt eller er dømt for overgrebet.

I forarbejderne til overgrebspakken behandles spørgsmålet om afgrænsning af ”overgrebssager” mere indgående, og i relation til overgreb i samværssager anføres det, at ”Bestemmelsen finder dog også anvendelse ved handlinger, der indeholder en dyb krænkelse af offerets personlige integritet, selv om handlingen ikke er strafbar.”

Ankestyrelsen har med henvisning til sidstnævnte fundet anledning til at præcisere praksis om definitionen og forståelsen af begrebet overgreb i anbringelsessager – og belyser praksis i den nye principmeddelelse 31-22.

Farlig medicinering

I principmeddelelsen stadfæstede Ankestyrelsen børn- og unge-udvalgets afgørelse om at anbringe en 14-årig pige uden for hjemmet uden samtykke, da der forelå flere bekymringer om pigens udvikling og trivsel. I forbindelse med at pigen undersøges på skadestue, konstateres det, at hun har benzodiazepiner i blodet.

Pigens mor fortæller, at hun har givet pigen medicin, og erkender, at hun i flere måneder har givet pigen Sertralin, som er morens egen anti-depressive medicin. Hun rådes af lægen til øjeblikkeligt ophør med medicinen, fordi den både er farlig og stærkt vanedannende. Hun anmeldes for overgreb, og der rejses sigtelse i sagen, som dog frafaldes senere.

Ankestyrelsen fandt i sagen grundlag for at anbringe barnet, da der var en åbenbar risiko for pigens sundhed og udvikling på grund af morens manglende mentaliseringsevne og evne til at imødekomme pigens massive behandlingsbehov i hverdagen, men også på grund af morens ”overgreb” i form af farlig og vanedannende medicinering.

Psykiatrien havde anmeldt moren for vold på baggrund af hendes medicinering af pigen. Anbringelsen skulle således også gælde efter servicelovens § 58, stk. 1, 1. pkt., nr. 2 om ”overgreb, som barnet har været udsat for”. Ankestyrelsen lagde vægt på, at pigens mor havde givet datteren psykofarmaka uden at have konsulteret en læge på forhånd.

Overgreb i lovens forstand

Selv om sigtelsen mod moderen blev frafaldet under sagens behandling, vurderede Ankestyrelsen fortsat, at der var tale om et overgreb i lovens forstand. Det skyldtes, at pigens personlige integritet og legeme havde været udsat for overgreb ved, at moderen gav datteren sin medicin. Det var uden betydning, at pigen var klar over dette, da hun havde en alder og vanskeligheder som medførte, at hun ikke kunne forventes at kende til de mulige konsekvenser. Ankestyrelsen lagde i den forbindelse vægt på, at moderen havde erkendt forholdet. Ankestyrelsens afgørelse blev stadfæstet i retten.


Trine Schultz
Professor (mso) i Socialret ved AAU, Social Law Research Centre.
Forsker i social­forvaltningsret, med særlig fokus på børne- og ungeområdet


Overgreb eller omsorgssvigt?

  • Hvis forældremyndighedsindehaveren ikke er dømt for volden eller overgrebet, eller ikke selv erkender at have begået det, er en formodning om vold eller overgreb mod barnet som udgangspunkt ikke i sig selv grundlag for en anbringelse.
  • Andre forhold kan dog begrunde en anbringelse, herunder omsorgssvigt, jf. paragraf 58, stk. 1, nr. 1. For eksempel ved at barnet har overværet vold eller overgreb, eller at der er begået vold eller overgreb mod søskende.
  • Hvis en samlever eller andre udsætter barnet for vold eller overgreb, vil dette være at betragte som utilstrækkelig omsorg fra forældremyndighedsindehaverens side, hvis denne ikke har søgt at beskytte barnet ved at gribe ind (se vejl. pkt. 295).