Workshop – Blok D

Torsdag den 16. november 2023 - kl. 13:15 - 14:00

Workshop - D1
Inddragelse af børn med psykiske funktionsnedsættelser
Lokation: Salon 20

Line Berg og Berit Juel Christoffersen, begge lektor ved VIA University College

I workshoppen vil vi sætte fokus på inddragelse af børn og unge med afsæt i vores projekt ”Styrket inddragelse af børn med funktionsnedsættelser”.

Vi har i projektet blandt andet interviewet børn og unge med psykiske funktionsnedsættelser, og vores oplæg vil handle om, hvad de mener om inddragelse, og hvordan de synes, at socialrådgivere bedst kan skabe rammer for god inddragelse.

Vi sætter derudover fokus på socialrådgiverens vigtige faglige vurderinger, når det skal vurderes om og hvordan barnet eller den unge kan inddrages, enten direkte eller ved et tilstræbt indefra-perspektiv. Med afsæt i eksempler fra projektet vil der undervejs være fælles dialog og drøftelser af, hvordan samtaler med børnene kan forberedes, gribes an og anvendes efterfølgende.

Tilbage til tidsplan

Workshop - D2
Arbejdet med udsatte spæd- og småbørnsfamilier
Lokation: Salon 21

Sandie Eskerod, faglig projektleder og Nadia Qureshi, organisatorisk projektleder, begge spædbarnsteamet, IndsatsRuten ApS

Forskning (Skovgaard 2010) viser, at 18 procent af de 1,5-årige børn viser tegn på psykiske forstyrrelser. I tråd med intentionerne i Barnets Lov om tidligere indsats og fokus på inddragelse af udsatte familier, arbejder spædbarnsteamet systematisk og helhedsorienteret med at understøtte forældre-spædbarn-relation med afsæt i faglig viden om spædbarnets udvikling og et generelt fokus på familien som et samlet system.

Vi arbejder ud fra en kombination af familiebehandling med terapeutiske greb, med et særligt fokus på spædbarnet og praktisk pædagogisk støtte, for at sikre rammerne omkring barnet.

Fælles fagligt sprog og tværprofessionelt samarbejde er nødvendigt for at sikre effektiv tidlig børneindsats. Vores team sikrer igennem anvendelse af blandt andet ADBB, COS-P og NBO en tidlig indsats og fælles fagligt sprog.

Tilbage til tidsplan

Workshop - D3
Arbejdsevne – hvordan opnår vi bedre systematik i afklaring?
Lokation: Sal A

Susanne Wiederquist, jurist, Wiederquist ApS, Hanne Poulsen, socialrådgiver og Åse Pedersen, socialrådgiver

Afklaring af arbejdsevnen er et kerneelement i beskæftigelsesindsatsen, fordi den er afgørende for om og hvilken kompensation, borgeren kan bevilliges.

Afklaringsforløbene bliver i nogen tilfælde lange og usammenhængende, derfor har vi i DS’ revalideringsfaggruppe taget initiativ til at udarbejde noget materiale, som kan understøtte processen.

Jurist Susanne Wiederquist, som har været med til at udarbejdet materialet, vil fortælle om det. Herefter vil der være tid til debat om, hvordan vi kan styrke vurderingen af arbejdsevnen i praksis, og hvordan vi fælles kan løfte vores faglighed i forhold til netop denne vurdering.

Tilbage til tidsplan

Workshop - D4
Myndighedssagsbehandler, mentor eller virksomhedskonsulent? Om faglige roller i en tilpasset IPS-indsats
Lokation: Salon 22+23

Michael Vestergaard, Lene V. Brunemark og Brian Mogensen – alle reconnect jobkonsulenter, Jobcenter Bornholm, Ungeporten samt Stella Mia Sieling-Monas, lektor, ph.d., Københavns Professionshøjskole

IPS-metoden (Individuelt planlagt job med støtte) udbredes aktuelt i de danske jobcentre. I arbejdet med metoden har jobkonsulenterne en lav sagsstamme og således også mere tid til den enkelte borger. Samtidig følger en bred opgaveportefølje, som kombinerer jobfunktioner, vi mere traditionelt kender fra rollen som mentor, virksomhedskonsulent og ofte også myndighedssagsbehandler. I dette oplæg får tilhørerne indblik i medarbejdernes erfaringer med, hvordan arbejdet med metoden indvirker på deres arbejdsliv og faglige rolle. Tre jobkonsulenter fra Bornholms Regionskommune fortæller, hvordan de navigerer i et arbejdsliv med fleksible rammer og stor autonomi til at handle sammen med borgeren i relation til dennes egne ønsker for fremtiden. Samtidig fortæller jobkonsulenterne, hvordan de forholder sig til at arbejde med metoden indenfor rammerne af den mere ”traditionelle” beskæftigelsesindsats i deres organisationer. Oplæg og debat tager afsæt i, hvad dette medfører både af muligheder og udfordringer i arbejdslivet.

Resultater og erfaringer, som præsenteres i oplægget, tager afsæt i et interventionsstudie af en integreret uddannelses- og beskæftigelsesindsats med afsæt i IPS-metoden. I projektet tilpasses indsatsen en målgruppe af unge mellem 18-29 år, som har tegn på psykisk mistrivsel. Projektet løber fra 2019 til sommeren 2025 og er finansieret af Novo Nordisk Fonden.

Tilbage til tidsplan

Workshop - D5
Hvordan hjælper vi unge med psykisk sårbarhed i jobcentrene? Kommunale erfaringer med psykosociale indsatser i beskæftigelsesindsatsen
Lokation: Salon 28+29

Julia Salado-Rasmussen, docent, ph.d., Københavns Professionshøjskole, Olga Shishkina, adjunkt, Københavns Professionshøjskole, Christian Søgaard, psykolog, Jobcenter København og Mette Gudman, jobkonsulent, Rødovre Jobcenter     

Der ses en markant stigning i mistrivsel blandt unge i Danmark. Unge med lav trivsel har dobbelt så stor risiko for ikke at være i uddannelse eller beskæftigelse, som unge der trives. Det er derfor en central opgave for jobcentrene at identificere mistrivsel og iværksætte psykosociale indsatser, som kan forbedre de unges trivsel og forebygge behovet for mere indgribende indsatser. Men hvordan arbejder de fagprofessionelle i jobcentrene med at sikre den rette støtte til unge ledige med psykisk sårbarhed? Og hvordan integreres psykosociale tilbud med uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen? I oplægget præsenteres resultater fra et forskningsstudie af psykosociale indsatser i tre kommuner. Derefter deler en jobkonsulent og en psykosocial konsulent fra Rødovre Kommune deres erfaringer med at integrere psykosociale indsatser med beskæftigelsesindsatsen, og det diskuteres, hvordan der i jobcentrene kan arbejdes med organisering og udvikling af tilbud målrettet unges mistrivsel.

Tilbage til tidsplan

Workshop - D6
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet – anbefalinger til styrkede indsatser
Lokation: Gruppe 12

Mia Heick, selvstændig socialrådgiver

Regionernes familieambulatorier oplever en stigning i brug af stærkt afhængighedsskabende opioider, legale som illegale. Nye registerstudier belyser tilsvarende et stigende forbrug af lægeordineret Tramadol (opioider) blandt gravide i Danmark. Brug af opioider under graviditet giver barnet en svær start på livet med bl.a. abstinenser.

I 2022 udgav Socialstyrelsen nye anbefalinger (forløbsbeskrivelse) med det formål at styrke den specialiserede indsats til gravide med skadeligt rusmiddelbrug.

Når vi møder sårbare gravide kvinder med psykosociale vanskeligheder og rusmiddelproblematikker, kalder det på forebyggelse, tværfagligt samarbejde, vidensdeling og ikke mindst, at vi møder kvinden og familien i et åbent, trygt og transparent samarbejde.

Vi skal skabe de bedste rammer for at lykkes med at forebygge/minimere medfødte rusmiddelskader hos det nyfødte barn.

Oplægget vil belyse forløbsbeskrivelsens tværfaglige perspektiver på graviditet og rusmiddelbrug, og sammen kan vi sætte fokus på dilemmaer og udfordringer i praksis.

Tilbage til tidsplan

Oplægget er aflyst - Workshop - D7
Under huden på socialrådgiverfaget

Oplægget er aflyst

Katrine Marie Guldager, forfatter

Katrine Marie Guldager udkom med romanen “Endnu en dag i Guds skaberværk” i august 2023. Hun har tidligere skrevet romanen om læreren Birgithe i ”Birgithe med th”. Denne gang er hovedfiguren Lotte, som er socialrådgiver.

Katrine vil i denne workshop fortælle om, hvordan hun har arbejdet med at få en forståelse af socialrådgiverfaget, og hvad der har været afgørende for opbygningen af den karakter, som socialrådgiveren Lotte er.

Workshoppen giver et indblik i en forfatters arbejde. Men workshoppen giver også en anderledes udefra-observation på socialrådgiverfaget og de vilkår, det virker under.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Katrine.

Tilbage til tidsplan

Workshop - D8
Redernes Krisecenter Midtjylland
Lokation: Gruppe 16

Tina Lauridsen, koordinator og Kia Nørgård, socialrådgiver, begge Redernes Krisecenter Midtjylland

Nogle af de i alt 2200 kvinder, der årligt søger tilflugt på et krisecenter, har også problemer med misbrug, psykiske lidelser eller hjemløshed. De har behov for en specialiseret indsats. Mange opfatter volden blandt udsatte som et vilkår, ikke mindst kvinderne selv, der tror, at de ikke fortjener bedre, fordi de lever i et misbrugsmiljø eller på gaden.

I denne workshop vil du lære om Redernes Krisecenter Midtjylland, hvis målgruppe er kvinder, der både er ramt af vold, misbrug og/eller psykiske lidelser.

Du vil høre om:

  • Hvordan vi arbejder med kvinderne på en helhedsorienteret og tværfaglig måde.
  • Hvilke udfordringer og dilemmaer vi møder i vores arbejde.
  • Hvordan vi hjælper kvinderne med at komme videre i livet.

Vi vil også dele nogle anonymiserede cases fra vores hverdag. Vi vil invitere dig til at reflektere over din egen praksis og se nye muligheder for at hjælpe de udsatte kvinder.

Tilbage til tidsplan

Workshop - D9
Støt unge med autisme i overgangen til voksenlivet
Lokation: Sal F

Dorthe Bevensee, specialkonsulent, Social- og Boligstyrelsen og Ellen Kjerrumgaard, socialpædagog og gruppevejleder, Lyngby-Taarbæk Kommune

Kombinationen af gruppeforløb og individuel støtte hjælper unge med autisme til en bedre hverdag. De unge har fået netværk og oplever sig som en del af en gruppe og har fået styrkede sociale kompetencer.

Landets kommuner oplever en stigning i antallet af personer med kognitive funktionsnedsættelser som blandt andet autisme. Kommunerne peger på, at de mangler virksomme indsatser til udvikling af sociale mestringskompetencer hos personer med autisme.

Udviklingen af læringsforløbet for unge med autisme har vist gode resultater. Socialstyrelsen har sammen med seks kommuner og PwC udviklet et læringsforløb målrettet unge med autisme, der befinder sig i overgangen til voksenlivet.

Du vil få et praksisnært indblik i læringsforløbets opbygning, kommunernes erfaringer og evalueringsresultaterne.

Tilbage til tidsplan

Workshop - D10
Hvem er vi som socialrådgivere?
Lokation: Salon 30+31

Anne Louise Kronborg, adjunkt, VIA University College, socialrådgiveruddannelsen

Hvem og hvad er en socialrådgiver? Hvad er det særlige? Trods bredden i vores fag – hvad kendetegner og samler os? Hvad har betydning, når vi skal definere os selv og vores fag? Hvad skal vi slå på, når vi skal tiltrække nye kollegaer?

Spørgsmålene handler om vores professionsidentitet.

Socialrådgiverprofessionen indgår i et studie af professionsidentitet i professionsuddannelserne (2022-2026), som blandt andet undersøger, hvad socialrådgiverstuderende og socialrådgiverundervisere finder kendetegnende for professionen. Dette er temaet for workshoppen.

Ud over en præsentation og drøftelse af nogle af studiets foreløbige pointer, skal vi arbejde med, hvad deltagerne selv oplever kendetegner dem og professionen. Ved at blive klogere på, hvem vi er og hvad vi kan, kan vi sikre professionens udvikling.

Tilbage til tidsplan

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168