Workshop – Blok A

Onsdag den 15. november 2023 - kl. 16:30 -17:15

Workshop - A1
Når netværket supplerer det gode sociale arbejde
Lokation: Sal G

Mette Frost, indehaver af Netværkshuset og leder, Familierådgivningen, Fredericia Kommune og Josephine Amalie Marqvardsen, assistent/freelancer/blæksprutte i Netværkshuset

Det, at inddrage borgeren/barnet i egen sag – og mindst lige så væsentligt; at inddrage de personer i netværket, som har betydning i deres liv, er ikke blot en metode eller en bestemt mødeform. Det handler om mindset! Om menneskesyn og værdier, og om tiltro til vores medmennesker.

Denne workshop tager udgangspunkt i gevinster og brugbare effekter af at anvende en inddragende tilgang til socialt arbejde, men byder samtidig op til dans/debat med spørgsmål som for eksempel “hvem inddrager egentlig hvem?” og “hvordan ville du gerne selv inddrages, hvis det var dig og din familie, det handlede om?”

Både workshop og debat krydres med tips og tricks til, hvordan vi kan lave inddragelse i praksis, herunder hvordan mindsettet kan implementeres i vores i forvejen gode arbejde. Som glasur på inddragelses-kagen kan vi komme med input til, hvordan inddragelse i socialt arbejde også kan bruges på mange andre områder end børn og unge-området.

Tilbage til tidsplan

Workshop - A2
Uden civilsamfundet kommer vi aldrig i mål med tilstrækkelig støtte til forældre
Lokation: Salon 2

Liesanth Yde Nirmalarajan, ph.d.-studerende og socialrådgiver, Aalborg Universitet og VIA University College og Vivi Nielsen, landssekretær og socialrådgiver, FBU ForældreLANDSforeningen

Uden civilsamfundet kommer vi aldrig i mål med tilstrækkelig støtte til forældre. Dette er tydeligt i et forskningsprojekt, der har undersøgt, hvordan familier i udsatte positioner oplever inddragelse ved brug af digitale teknologier i deres interaktion med kommunen.

Et af projektets fund viser, at civilsamfundsorganisationer som Forældrelandsforeningen (FBU) fungerer som brobyggere og bidrager til at styrke inddragelsen af udsatte familier i egen sag. Formålet med FBU er at støtte, rådgive og etablere et netværk for familierne. Baseret på dette fund ønsker vi at drøfte, hvordan forskellige aktører kan samarbejde for at give bedre støtte til forældre.

Tilbage til tidsplan

Workshop - A3
Socialrådgivere ansat af skolen kan forbygge skolevægring og forbedre trivslen
Lokation: Salon 27

Tina Givskud, socialrådgiver, Tilst skole

Lykkes det at understøtte udsatte børn og unge optimalt i skolen, forøger det deres muligheder for at få et godt og velfungerende voksenliv. Skolegang er en af de vigtigste beskyttelsesfaktorer for børn og unge, som er udsatte – derfor skal vi have fokus på at sikre bedre og mere stabil skolegang for dem.

Tidlig opsporing af sociale problemer, den rette støtte hurtigere, konkrete forløb med børn, samarbejde med lærere og PPR og understøttelse at skolegang i sociale sager – er konkrete redskaber, som gør en forskel.

Kom og hør hvordan en socialrådgiver ansat på skolen kan forbedre trivslen og forebygger skolevægring for udsatte børn og unge.

Tilbage til tidsplan

Workshop - A4
Virksomhedssamarbejde og socialt arbejde
Lokation: Salon 28+29

Thorsten Braun og Edda Luth, begge er lektor ved VIA University College

De seneste mange reformer og projekter på beskæftigelsesområdet har på forskellig vis haft fokus på at øge arbejdsmarkedstilknytningen og dermed jobcentrenes virksomhedssamarbejde, også for ledige i sårbare og udsatte positioner.

Fra 22. marts 2023 tæller tilbud jfr. LAB om øvrig vejledning og opkvalificering ikke længere som ret- og pligttilbud, og derfor skal en endnu større del af beskæftigelsesindsatsen omlægges til virksomhedsrettet indsats. Ændringen kan udfordre det sociale arbejde med at hjælpe og støtte målgruppen med at skabe tilknytning til arbejdsmarkedet.

Workshoppen tager udgangspunkt i eksisterende viden fra et komparativt undersøgelsesprojekt af den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats for udsatte målgrupper i Tyskland, Østrig og Danmark. I samarbejde med VIA’s tyske partnerinstitution HDBA (www.hdba.de) analyserer vi pt. i alt 40 danske og 80 tyske og østrigske interviews med frontlinjemedarbejdere, ledere og virksomheder. Efter en kort præsentation af de første undersøgelsesresultater vil vi gerne diskutere rammer, vilkår og muligheder for det virksomhedsrettede sociale arbejde med workshoppens deltagere.

Tilbage til tidsplan

Workshop - A5
Socialrådgiver i en frisat beskæftigelsesindsats - hvordan?
Lokation: Salon 22+23

Mette Winther, underviser, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Vejle

Workshoppen tager udgangspunkt i regeringens udmeldinger om at nedlægge jobcentrene, der skal være mindre bureaukrati, færre proceskrav og en større grad af frisættelse for både socialrådgivere og ledige borgere – men også besparelser i milliardklassen.

Hvad kan det få af betydning for fremtidens socialrådgivere på beskæftigelsesområdet, hvis dette bliver en realitet? Hvilke kompetencer kalder det på? Og kan man overhovedet forestille sig en beskæftigelsesindsats uden kontrol, monitorering og detailstyring?

Workshoppen bliver en vekselvirkning mellem oplæg, input fra deltagerne og debat.

Tilbage til tidsplan

Workshop - A6
Sexologi i socialfagligt arbejde med unge – tabu eller en selvfølgelighed
Lokation: Gruppe 12

Joan Lysholdt, socialrådgiver og master i sexologi, konsulent og udviklingsfunktion på børne-, uddannelses- og sundhedsområdet i Sønderborg kommune og Anette Crone Jessen, socialrådgiver, psykoterapeut (mpf) og master i sexologi, koordinator, projektmedarbejder og underviser hos Kvisten og er selvstændig.

Der er ikke tradition eller praksis for, at socialrådgivere inddrager seksualitet i det forebyggende og helhedsorienterede arbejde, på trods af at seksualiteten har betydning for os alle og er en vigtig del af vores identitet, trivsel og livskvalitet.

Seksualiteten er forbundet med tabu og berøringsangst og dette gør sig også gældende for socialrådgivere. Socialrådgivere oplever ikke at have tilstrækkelig viden til at tale om seksualitet og ser sig ikke fagligt rustet til at håndtere seksuelle emner som for eksempel LGBTQ+, seksuelle præferencer, tidlig seksuel debut, sugardating, samtykke, digitale krænkelser, bekymrende seksuel adfærd og overgreb.

Gennem samtaler om for eksempel køn, lyst, fantasier, adfærd og grænser kan vi forebygge og hjælpe unge med at forstå følelsesmæssige og seksuelle behov samt hjælpe unge med at respektere egne og andres grænser.

Vi præsenterer en samtalemodel og erfaringer fra praksis og inviterer til en drøftelse af sexologiens plads i socialt arbejde.

Tilbage til tidsplan

Workshop - A7
Mere praksis på uddannelsen
Lokation: Salon 3+4

Sisse Schaldemose, lektor og Rikkeline Facius, adjunkt, begge ved VIA University College

Workshoppen har til hensigt at præsentere bud på en bedre kobling mellem teori og praksis på socialrådgiveruddannelsen.

Vi har i løbet af sensommeren spurgt praksis, hvordan vi kan styrke de studerendes praksisfærdigheder med den nuværende studieordning med kun én praktik. På workshoppen præsenterer vi resultaterne fra projektet.

Workshoppen er tilrettelagt som testpanel med oplæg, hvor du præsenteres for bud på idéer til mere praksiskobling, som du herefter får mulighed for at afprøve og komme med bud på ændringer og forbedringer til.

Du vil som deltager blive præsenteret for nye ideer til praksiskobling og inddraget i at kvalificere det yderligere.

Tilbage til tidsplan

Workshop - A8
Antidiskrimination på socialrådgiveruddannelsen og redskaber til refleksion i arbejdet med antidiskrimination
Lokation: Salon 24

Rikke Wewer Jakobsen, adjunkt og Mette Strange Ørum, lektor, begge ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Denne workshop er til dig, som er optaget af mødet med borgere med minoritetsbaggrund (eks. race, køn, klasse). Med udgangspunkt i artiklen ”intersektionalitet i socialrådgiverpraksis” af Jakobsen, R. (2023), international forskning og erfaringer fra socialrådgiveruddannelsen i Odense vil vi i fællesskab præsentere vores første erfaringer med arbejdet med diversitet i socialrådgiverpraksis. Vi præsenterer en model som udgangspunkt for fælles refleksion. Modellen illustrerer de forskellige intersektioner, der har betydning for vores liv og perspektiv på verden. Modellen kan bidrage til at udfolde forforståelser om borgeren og give inspiration til nye forståelser.

Tilbage til tidsplan

Workshop - A9
Stjernepatienter – når vi lykkes med at undgå tilbagefald til vold af særlig farlig karakter
Lokation: Salon 31

Lotte Hammerich, socialrådgiver, Myndighedsafdelingen, Norddjurs Kommune og Morten Linnet Bargisen, socialfaglig konsulent, Region Midt

Workshop om Region Midts, kommunernes og KiFs samarbejde om borgere med risiko for tilbagefald til vold af særlig farlig karakter – de såkaldte stjernepatienter. Workshoppen beskriver med udgangspunkt i konkrete sager, hvordan vi er lykkedes med en rehabiliterende indsats gennem en velkoordineret tværfaglig indsats og dermed har undgået tilbagefald til vold.

Tilbage til tidsplan

Workshop - A10
Hvad skal man med en akademisk overbygning?
Lokation: Gruppe 16

Oskar Norhäll, projektleder, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune og Lene Krogh, HR-konsulent, Psykiatrien i Region Syddanmark. De er hhv formand og bestyrelsesmedlem i faggruppen Akademiske Socialrådgivere

Det seneste år har vi i faggruppen Akademiske Socialrådgivere arbejdet på at styrke vores profil og blive skarpere på, hvad socialrådgivere med en akademisk overbygningsuddannelse særligt kan byde ind med i socialt arbejde.

I workshoppen kommer vi med vores bud på:

  • hvad er en akademisk socialrådgiver?
  • hvorfor læse videre?
  • hvordan kan du kombinere din socialrådgiverfaglighed og akademiske kompetencer til at score det fede job?

Vi vil også gerne høre jeres bud.

Sammen skal vi på en rejse, hvor vi bliver klogere på, hvorfor det er vigtigt fortsat at dygtiggøre sig, og hvad vi kan som faggruppe. Og i workshoppen kan du forvente at blive klogere på dine egne kompetencer, hvad du kan bruge en overbygning til i socialt arbejde og hvor du for eksempel kan blive ansat.

Tilbage til tidsplan

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168