Workshop – Blok AB

Onsdag den 15. november 2023 - kl. 16:30-18:15

Workshop - AB1
At udarbejde skriftlig dokumentation i børnesager med barnet på skulderen
Lokation: Sal F

Mette Larsen, leder af projekt “Med barnets perspektiv i centrum for skriftlighed i børnesager” og Anne Homann Bjerregaard, lektor, begge Københavns Professionshøjskole

Vi formidler tilbagemeldinger fra tidligere anbragte, der har læst deres egne sagsakter, og bruger deres anbefalinger til socialrådgivere som afsæt for dialog med deltagerne om god skriftlighedspraksis.

Med afsæt i vores fagbog “Blikke fra dem du skriver om – børn og unges aktindsigt” (2022) og erfaringerne fra et igangværende udviklingsprojekt i fem kommuner har vi udviklet ni skriftlighedsprincipper, som vi introducerer. Principperne er enkle og gør det muligt at skrive respektfuldt om børns udfordringer. For eksempel er et råd at skrive ”jeg” i stedet for ”ut.” for at tydeliggøre, hvem der er tekstens afsender; et andet råd er at undgå at skrive, hvordan et barn eller en ung er. Principperne lægger op til, at barnet inddrages aktivt i udarbejdelsen af dokumentation.

Deltagerne læser i mindre grupper egne og andres tekster med afsæt i de ni principper. De omskriver efterfølgende teksterne, så de er i overensstemmelse med de ni principper.

Du skal medbringe en egen tekst samt pc/tablet til workshoppen!

Tilbage til tidsplan

Workshop - AB2
Dilemmaer i de højkonfliktfyldte skilsmissesager
Lokation: Salon 26

Lise Glæsner, socialrådgiver/familiebehandler og Søren Sørensen, psykolog, begge Ballerup Familiehus, Ballerup Kommune

Kunne du tænke dig at blive bedre til at screene og håndtere de højkonfliktfyldte skilsmissesager? Sager hvor man som socialrådgiver ofte oplever at blive en uønsket del af en kampplads, hvor fokus ofte bliver drejet væk fra barnets trivsel, og i højere grad kommer til at handle om forældrenes indbyrdes konflikt!

Vi vil gerne introducere dig til:

  • Den nyeste forskning inden for skilsmisser.
  • At øge socialrådgiverens kompetenceniveau i disse sager.
  • Let anvendeligt screeningsredskab, hvor det er muligt at opdele disse skilsmissefamilier i konfliktfyldte og højkonfliktfyldte sager.
  • Metoder til at håndtere de svære samtaler.
  • At fastholde fokus på barnets trivsel.
  • At motivere forældrene til at sige ”ja” til at få hjælp.
  • Opmærksomhedspunkter og dilemmaer i forhold til inddragelse af barnet i højkonfliktskilsmissesager med udgangspunkt i de nye bestemmelser i Barnets Lov, § 3 og § 5.”

Tilbage til tidsplan

Workshop - AB3
Hvordan styrker vi faglighed og trivsel via faglig ledelse?
Lokation: Salon 20+21

Clara Siboni Lund, ph.d., adjunkt ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet

Faglig ledelse handler om at opnå en fælles forståelse af faglig kvalitet og indfri denne i praksis. Det er lettere sagt end gjort, men forskningen viser, at det som leder af fagprofessionelle medarbejdere (for eksempel socialrådgivere) er vigtigt med den faglige ledelse. Faglig ledelse er nemlig et centralt redskab til at udvikle fagligheden og sikre motiverede medarbejdere i trivsel.

Men hvordan lykkes man som leder med den faglige ledelse? De nyeste indsigter fra forskningen i faglig ledelse præsenteres, og deltagerne får mulighed for at bringe indsigterne i spil ift. deres egen praksis igennem praksisrettede øvelser.

Tilbage til tidsplan

Workshop - AB4
Den nye hjemløsereform – den inkluderende by og myndighedsarbejdet
Lokation: Sal DE

Durita Johansen og Kamilla Dahl Malmroes, begge socialrådgivere, tidligere Hjemløseenheden, Københavns Kommune og Tom Rønning, boligstrategisk konsulent, Odense Kommune

Den nye hjemløsereform betyder stor forandring i arbejdet med hjemløse i kommunerne. Ved denne workshop vil du høre mere om:

  • Forløberen for reformen: Odense Kommune har som den første kommune implementeret Housing First. Boligstrategisk konsulent Tom Rønning fortæller, hvordan det er lykkedes at skabe opmærksomhed om hjemløses situation på alle niveauer i kommunen og gøre Odense Kommune til en inkluderende by.
  • Omstillingen af reformen: Hvordan griber man myndighedsarbejdet an, når man skal udrede og boligindstille på blot 90 dage? Socialrådgivere fra Københavns Kommunes Hjemløse- og Udsatteenhed fortæller om deres erfaringer med omstillingen og metoden med tæt og systematisk opfølgning, som skal være med til at sikre, at borgeren hurtigt udredes til rette helhedsorienterede hjælp.

Tilbage til tidsplan

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168