Blok M – Markedsplads

Onsdag den 17. november 2021 - kl. 11:20-12:40

M1 - Den svære samskabelse

Morten Frederiksen, professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Præsentationen fokuserer på, hvordan man overkommer de barrierer, der er for at samskabe sociale ydelser mellem kommune og civilsamfund.

Samskabelse mellem frivillige og offentlige organisationer indebærer en række udfordringer, fordi de to sektorer har meget forskellige værdier og praksisser. Politikere og lederes idealer om mere samskabelse kan ofte stå i vejen for, at samskabelsen faktisk sker i praksis og blandt praktikere. Idealerne kan også forhindre, at samskabelse bliver brugerrettet og tager udgangspunkt i brugernes behov. En anden væsentlig barriere er de forestillinger, man har om den anden sektor, og hvilke kompetencer og ressourcer de reelt har adgang til. I præsentationen diskuterer vi samarbejdsformater, der kan hjælpe med at løse disse problemer og samskabe løsninger, der bedst mulig udnytter potentialet i tværsektorielt samarbejde.

Foredraget er baseret på SAMAKT forskningsprojektet, hvor vi undersøgte, hvordan frivillige og kommunale medarbejdere rent faktisk udvikler samskabelsesaktiviteter, hvordan de omsætter dem til praksis, og hvilket udbytte brugerne får af samskabelsen. I projektet peger vi på et behov for en ny type samarbejdsformater.

Tilbage til tidsplan

M2 - Supervision af tillidsrepræsentanter - refleksioner og perspektiver

Anne Møller og Jonny Holme Pedersen, begge er socialrådgiver og pensionist

Seniorer i Øst tilbyder frivillig supervision af tillidsrepræsentanter i Region Øst. Vi har i tre år superviseret tre netværk to gange årligt. I supervisionsseancerne har der vist sig en række gennemgående dilemmaer og udfordringer, som vi gerne vil præsentere og brede ud til en fælles diskussion.

TR-supervisionen har vist et stort dobbeltpres på TR fra ledelse og kolleger – TR’erne lægger et stort pres på sig selv. Vi ønsker at fremme en bedre forståelse for vilkårene for TR’erne og at drøfte muligheder og ændringer i TR-arbejdet i DS.

  • Er der ideer til at støtte op om TR og klubarbejdet, så det bliver mere engagerende, bedre fordelt?
  • Er der nye måder at være TR på, kan være et oplagt spørgsmål til drøftelse?

Målgruppen er TR’ere (nuværende og kommende) og socialrådgivere, der gerne vil deltage aktivt i klubarbejde.

På vores markedsplads får man del i TR-erfaringer, -udfordringer og -forventninger. Vi ønsker, at socialrådgivere med gode ideer kommer med dem og skriver dem ned som et inspirationskatalog, vi kan bruge i fremtidige supervisioner – og optimalt kan DS bruge dem i udviklingen af TR-arbejdet.

Tilbage til tidsplan

M3 - Mød din nye kollega: Algoritmen

Ida Benedicte Dahl Neigaard og Nynne Højland Ingebrigtsen, begge socialrådgiver(studerende)

Som to nyuddannede socialrådgivere har vi mange tanker omkring det felt, vi er ved at træde ind i, og derfor vil vi gerne invitere til en snak om netop dette. Vores oplæg vil tage afsæt i vores bachelorprojekt, der omhandlede brugen af beslutningsstøttende algoritmer på børne- og familieområdet. Vi undersøgte, hvordan en algoritme, der bruges i modtagelsen i en dansk kommune, påvirker skønnet, og hvilke etiske overvejelser, der kan opstå i brugen af algoritmen. Derudover undersøgte vi, hvilken indflydelse disse digitale værktøjer har på vores profession, og hvordan vi bliver inddraget i beslutningsprocessen, udviklingen og implementeringen. Vores ønske er at skabe en bevidsthed omkring disse værktøjer og at klæde dig på til at kunne bidrage til debatten omkring vores fag.

Tilbage til tidsplan

M4 - Ulighed og bæredygtighed i socialt arbejde

Pia Lieberknecht, adjunkt og international vejleder og Lis Klovning Hansen Montes de Oca, lektor og pædagogisk-didaktisk konsulent – begge på VIA University College, socialrådgiveruddannelsen, Aarhus

Socialt arbejde har altid været optaget af ulighed og udsathed og har gennem sit praksis- og vidensfelt opbygget kundskab og metoder til at skabe handling frem mod at mindske netop disse. Men vi ser i tiden en stigende ulighed, som har store konsekvenser for i forvejen udsatte mennesker og udstiller deres allerede eksisterende sårbarhed. Så hvordan forstærker vi handlekraften i socialt arbejde og skaber et bæredygtigt praksisfelt, som vedbliver at kunne modvirke ulighed og udsathed?

Vi udforsker i dette oplæg det sociale arbejdes enorme potentiale og handlekraft, hvor vi dykker helt ned i vores praksis og konkrete socialrådgiverfaglighed samtidig med, at vi undersøger ulighed og udsathed i en verden, som udfordres af blandt andet klimaforandringer og katastrofer.

Tilbage til tidsplan

M5 - Kompetenceudvikling – et individuelt valg eller arbejdspladsens valg?

Louise Hansen, chefkonsulent, Københavns Professionshøjskole

Efter- og videreuddannelsesområdet har over tid ændret sig fra primært at være et individuelt anliggende til i stigende grad at anvendes som et organisatorisk implementeringsgreb, hvor hele afdelinger tilbydes ét fælles kompetenceløft. Når kompetencemidlerne i kommunerne bindes til bestemte tiltag, kan det påvirke den enkelte socialrådgivers mulighed for karriereudvikling.

Tendenserne varierer fra hovedområde til hovedområde og har særlig bidt sig fast på beskæftigelsesområdet. Professionshøjskolerne oplever i stigende grad, at organisationer efterspørger særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for samtlige medarbejdere uagtet uddannelsesbaggrunde, erfaringsgrundlag og interesser.

Vi diskuterer muligheder og problemstillinger ved udviklingen.

Tilbage til tidsplan

M6 - Selvstændige socialrådgiver som brobyggere mellem borger, myndighed og øvrige aktører

Eva Marianne Terkelsen, socialrådgiver, Bjørnø-Konsulenten, Ea Lundsteen Olsen, socialrådgiver, Lundsteen, Tommy Jochim-Vitcetz, socialrådgiver, Din stemme og Rikke Borg Johannesen, socialrådgiver, Rådgiverbutikken

Gennem små historier får du indblik i selvstændige socialrådgiveres erfaringer og vinkler på, hvordan vi sammen kan bygge bro mellem borger, myndighed og øvrige aktører.

Du få inspiration til det gode samarbejde, og vi giver bud på, hvordan vi sammen kan skabe resultater, faglig udvikling og styrke vores position som fag.

Vi glæder os til at møde jer til en dialog om det gode samarbejde.

Tilbage til tidsplan

M7 - Internationalt samarbejde – den europæiske søjle for sociale rettigheder

Birthe Povlsen, socialrådgiver, konsulent/senior og Susanne Grove, socialrådgiver, HB-medlem

Er du interesseret i at høre om det internationale samarbejde, som DS har i regi af IFSW (International Federation of Social Worker), så kom, hør og deltag i en diskussion om EU´s søjle for sociale rettigheder.

Har du lyst til at blive aktiv, så har DS en netværksgruppe, som er baggrundsgruppe for Birthe Povlsen, der er bestyrelsesmedlem i IFSW Europa.

Bliv klogere på de principper i søjlen, som vedrører det sociale arbejde, såsom sikring af minimumsindkomst – børns ret til beskyttelse mod fattigdom, inklusion af personer med handicap samt bolig og støtte til hjemløse.

Hvordan omsættes principperne i en dansk kontekst?

Tilbage til tidsplan

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168