D1 - ”Vi gør det sammen”

Astrid Johansson, Stine Petersen, Nadja Hansen, Camilla Burger og Karen Tholstrup, alle socialrådgivere i Syddjurs Kommune

Vi vil gerne fortælle om og sætter til debat:

 • Fra specialist til generalist – hvordan det er at være rådgiver og ”miste” sin specialistfunktion – og få noget andet?
 • Hvordan er borgernes oplevelse af at modtage en helhedsorienteret indsats?
 • Hvordan det er at arbejde med professionen, når man både har den tværgående myndighed og den tætte relation?
 • Hvordan arbejder man på tværs af forvaltninger i en siloopdelt organisation?

I ’Styrket Helhed’ gør vi det sammen!

Vi er en afdeling på tværs af social-, familie- og beskæftigelsesområdet i Syddjurs Kommune. Vi støtter de borgere, der har sager i flere forvaltninger, og vi har myndighed inden for alle områder. Vi arbejder helhedsorienteret med hele paletten i vores profession og med Én plan for at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet og deres familier i trivsel.

Tilbage til tidsplan

D2 - Rehabilitering - en opgave for socialrådgivere

Claus Vinther Nielsen, professor, socialoverlæge/formand for Rehabiliteringsforum Danmark og den rådgivende styregruppe for udarbejdelsen af Hvidbog 2.0

Næsten 200 mennesker fra alle velfærdsområder: sundhed, social og beskæftigelse – professionelle og borgere – har været involveret i udarbejdelse af en ny version af Hvidbog om Rehabilitering. Rehabilitering kræver en biopsykosocial tilgang, tværfaglighed og samarbejde mellem velfærdsområderne. Intentionen med hvidbogen er at opnå enighed om, hvad rehabilitering er, og hvilke krav det stiller i praksis, uddannelse og forskning, så borgere med nedsat funktionsevne sikres sammenhængende forløb.

Her præsenteres så langt vi er med definitionen af rehabilitering og de udfordringer, der er identificeret. Med baggrund i hvor jeg ser socialrådgiverens potentialer og væsentlige rolle i rehabilitering – lægges op til en debat, om hvor socialrådgiverne ser muligheder og udfordringer.

Tilbage til tidsplan

D3 - Implementering af forenklet beskæftigelsesindsats – hvad har vi lært?

Louise Carlsberg/Mette Laurberg, konsulenter, DS. Lars Brandstrup, konsulent, HK, Ida Thyboe, konsulent, KL og Nina Bundgaard Holck, chefkonsulent, Marselisborg Consulting

DS driver i samarbejde med HK og KL et overenskomstbaseret Fremfærdsprojekt. Projektet skal understøtte fire kommuner i implementering af forenklet beskæftigelsesindsats og understøtte potentialet i forenklingen med at sætte fagligheden fri.

Der skal i højere grad styres ud fra faglige mål fremfor procesmål. Og det kræver en ny tilgang for både medarbejdere og ledere. Faglig ledelse er et centralt emne, som vi gentagende gange i projektet er stødt på. Vi har derfor foretaget en erfaringsopsamling om faglig ledelse, som vi vil præsentere på workshoppen.

Undervejs i projektet har konsulentfirmaet Marselisborg desuden foretaget to evalueringer af, hvordan sagsbehandlere og borgere oplever indsatsen i jobcentret.

Vi vil præsentere resultaterne på workshoppen, hvor vi i fællesskab vil drøfte og reflektere over fundene.

Tilbage til tidsplan

D4 - Hvor vigtig er sagsbehandlerens tro på jobmuligheder for ledige med handicap?

Finn Amby, lektor, ph.d. VIA University College, Lena Kjeldsen, docent, ph.d. VIA University College, Bente Elton Rasmussen, socialrådgiver, formand for Handicapfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening og en socialrådgiver fra beskæftigelsesområdet

Undersøgelser viser, at der er en direkte sammenhæng mellem sagsbehandlerens tro på borgerens beskæftigelseschancer, og om borgeren rent faktisk kommer i beskæftigelse. Vi præsenterer resultaterne af et vignetteeksperiment blandt sagsbehandlere i jobcentrene om beskæftigelseschancerne for borgere med handicap. Resultaterne viser, at sagsbehandlerne anser beskæftigelsesmulighederne for at være betydeligt dårligere for denne gruppe.

Spørgsmålet er, om årsagen skal findes i sagsbehandlernes viden, erfaring, om de er uddannet socialrådgivere eller i helt andre forhold?

Resultaterne perspektiveres af formand for Handicapfaggruppen i DS, Bente Elton Rasmussen og en socialrådgiver fra beskæftigelsesområdet, og der lægges op til debat om mulige forklaringer og handlemuligheder.

Tilbage til tidsplan

D5 - Arbejdet med æresrelaterede konflikter

Heidi Breinholt, Mette Bache og Bettina Graasbøll, sikkerhedskonsulenter

I Danmark bor der borgere, som lever et liv med vold, kontrol, tvangsægteskaber og med risiko for at blive sendt ufrivilligt til udlandet. Motivet for dette kan bunde i et behov for beskyttelse af familiens ære. Mange borgere kender ikke deres rettigheder og muligheder, og de er bange for at række ud efter hjælp af frygt for hvilke konsekvenser, det kan få.

Kom og hør, hvordan vi arbejder med rådgivning af borgere og fagpersoner ift. sikkerhedsskabelse og håndtering af æresrelaterede sager.
Vi vil blandt andet komme ind på:

 • Hvad er en æresrelaterede konflikt?
 • Hvilke problematikker og borger møder vi?
 • Det nationale samarbejde omkring ufrivilligt udlandsophold
 • Hvad skal I som fagfolk være opmærksom på ift. æresrelaterede konflikter, og hvordan kan I bruge os som sikkerhedskonsulenter?

Tilbage til tidsplan

D6 - Professionsetiske dilemmaer i praksis

Rasmus Sommer Hansen, adjunkt, VIA University College

Socialrådgivere vil uundgåeligt opleve situationer, hvor de konfronteres med forskellige etiske krav, som synes umulige at opfylde på samme tid. Det er imidlertid en udfordring at afgøre, hvad der er den (de) korrekte handling(er) på baggrund af de professionsetiske værdier, som de er formuleret af Dansk Socialrådgiverforening. Dette skyldes blandt andet det abstraktionsniveau, som principperne og værdierne er formuleret på. Spørgsmålet er, om der noget, vi kan gøre for at ”oversætte” og konkretisere værdierne, så de bliver mere håndterlige i praksis. I præsentationen vil jeg tage dette spørgsmål op og introducere til en fremgangsmåde for etisk refleksion med udgangspunkt i nogle eksempler fra praksis.

Tilbage til tidsplan

D7 - Socialt gruppearbejde skaber forandring hos forældre til anbragte børn

Louise Brydov, socialfaglig konsulent, Line Høvring, projektleder og Mira Milling, projektleder samt forældre, alle FBU ForældreLANDSforeningen

FBU ForældreLANDSforeningen samler, støtter og rådgiver forældre til anbragte børn. Forældre i Fokus er et metodeudviklingsprojekt under FBU, støttet af VELUX-FONDEN.

Formålet med projektet er at samle viden om og metoder til at støtte forældrene samt at skabe bedre vilkår for samarbejdet mellem forældre og kommuner/anbringelsessteder og at facilitere netværksgrupper med hensigten at skabe en kultur blandt forældrene, hvor samarbejdet og den konstruktive tilgang med barnet er i centrum. Netværksgrupperne tager udgangspunkt i principperne for empowerment og har en systemisk/narrativ forståelsesramme.

Vi vil fortælle om projektet, metoderne, indholdet og de foreløbige erfaringer siden opstarten i 2020 – med tanken at det i workshoppen kan give mulighed for debat og erfaringsudveksling i forhold til støtte til forældre, der får/har barn anbragt uden for hjemmet.

Tilbage til tidsplan

D8 - Børnerådgiveruddannelsen

Helle Rode Johansen, Institutchef, Københavns Professionshøjskole Socialrådgiveruddannelsen, og Steen Bach Hansen, Selvstændig socialrådgiver

I aftalen om Børnene Først lægges der op til, at der skal udarbejdes en model for en ny børne- og familierådgiveruddannelse, som bl.a. skal give socialrådgivere specialiserede kompetencer i børns rettigheder og samtaler med børn og udsatte familier og bidrage til at fastholde flere socialrådgivere på område.

Der er nedsat en arbejdsgruppe i regi af Uddannelses- og forskningsministeriet. Her har Danske Professionshøjskoler og DS en plads hver.
Danske Professionshøjskoler har gennem længere tid arbejdet med form og indhold af en ny Børne- og familierådgiveruddannelse. De vil fortælle om de overvejelser de har om den nye uddannelse.

En stemmen fra praksis vil stiller de kritiske spørgsmål og bidrager til en dialog om, hvad der er særlig vigtigt at få med i arbejdet med en ny Børne- og familierådgiveruddannelse.

Tilbage til tidsplan

D9 - Hjemløshed og udbredelse af Housing First

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet sætter fokus på hjemløsheden i Danmark med udgangspunkt i erfaringer fra samarbejdet med kommuner og § 110-former om udbredelse af Housing First-principperne til gavn for borgerne.

Workshoppen sætter fokus på nyeste viden på området. Der vil være tale om præsentation med efterfølgende debat i plenum

Tilbage til tidsplan

D10 - Hvad er psykisk vold - hvordan synliggør og taler vi om psykisk vold

Lonnie Jørgensen og Stine Rought, socialrådgivere, Krisecenterfaggruppen

Krisecenterfaggruppen i DS sætter fokus på den psykiske vold og på, hvordan man kan medvirke til at genkende, anerkende – og dermed modvirke og afhjælpe konsekvenserne af den psykiske vold.

Det betyder noget, hvordan vi taler om psykisk vold, og hvordan kvinderne bliver mødt.

Det er afgørende, at vi som profession har viden om den psykiske vold, dens indflydelse og indvirkning. Så vi ser og forstår den, når vi møder den – ellers forbliver den subtil. Synliggørelse af den usynlige vold er vigtig ift. de myndigheder, som en voldsudsat kvinde skal samarbejde med.

Workshoppen vil veksle mellem oplæg og dialog, og have fokus på:

 • Hvordan vi kan begrebsliggøre og forstå konsekvenserne af den psykiske vold i nære relationer.
 • Hvilken indflydelse og konsekvenser den psykiske vold har.
 • Inddrage evidensbaseret forskning om psykisk vold.
 • Hvordan kan man arbejde med den psykiske vold, hvilken tilgang kan anvendes ud fra et voldsfagligt perspektiv.

Tilbage til tidsplan

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168