E1 - Socialrådgiveren i frontlinjen

Anders Bøggild Christensen, lektor, socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, VIA University College

Centrale diskussioner i socialt arbejde handler om den professionelle autonomi og det faglige skøn, som er knyttet til arbejdsbetingelserne som ansat embedsmand. I bogen Socialrådgiveren i frontlinjen behandles Michael Lipskys teori og begreber om street-level bureaucracy. Bogens hensigt er at målrette perspektivet til en forståelse af socialrådgivere i en dansk velfærdskontekst. I workshoppen reflekterer vi over socialrådgiverrollen i praksis med fokus på:

Socialrådgiverens handlingsrum mellem professionel autonomi og styring

Socialrådgiveren i krydspres mellem mange forskellige hensyn

Socialrådgiverens faglige skøn og professionelle dømmekraft

Workshoppen præsenterer flere tematikker i relation hertil og viser eksempler fra den danske empiri om socialrådgiveren som frontmedarbejder.

Tilbage til tidsplan

E2 - Skriftserie om bachelorprojekter. Den neoliberale diskurs i socialt arbejde – digitalisering som eksempel

Per Westersø, lektor og forskningsleder, VIA Aarhus, Tilde Østergaard Sørensen, Lektor, VIA Aarhus, Søren Moos, professionsbachelor i socialt arbejde og Anton Lambertsen, professionsbachelor i socialt arbejde

Vi har igennem en årrække udgivet en skriftserie om bachelorprojekter fra socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Vi vil fortsat gerne dele de mange indsigter, vores studerende – nu færdiguddannede socialrådgivere – arbejder med i deres bachelorprojekter.

Vi ser en række fagligt meget spændende og forskelligartede bachelorprojekter, hvor samarbejdet mellem praksiskonteksten og de bachelorstuderende bidrager til fælles praksislæring, vidensdeling og udvikling på tværs af praksis- og uddannelsesfeltet. Skriftserien bidrager til, at de faglige tanker, empiriske fund og anbefalinger til praksis, der præsenteres i bachelorprojekterne, kommer længere ud end til eksamensbordet. I dette oplæg præsenteres et eksempel fra skriftserien med afsæt i en bacheloropgave om politiske diskursers indflydelse på socialrådgivernes forståelse og arbejde med borgere i ressourceforløb. Forfatterne inddrager digitalisering som eksempel og undersøger, hvordan den neoliberale diskurs øver indflydelse på det sociale arbejde med borgere i ressourceforløb.

Tilbage til tidsplan

E3 - Hvad sker der i sygedagpengeindsatsens frontlinje? - et forskningsperspektiv

Thorsten Braun, lektor, Rolf Eg Klint Sørensen, adjunkt og Edda Luth, lektor, alle ved VIA University College

Siden sygedagpengereformen i 2014 har medarbejderne i frontlinjen haft kortere tid (22 uger) til at hjælpe sygemeldte tilbage på arbejde eller tage stilling til, om de opfylder betingelserne for forlængede sygedagpenge eller skal tilbydes et jobafklaringsforløb. En vurdering, der kan være forbundet med faglige udfordringer og dilemmaer.

Der er begrænset forskningsmæssig viden om, hvilken betydning ændringerne har haft for arbejdet i frontlinjen. Samtidig ser vi i medierne en løbende og ofte brugerdrevet kritik af sygedagpengeindsatsen.

Vi har sammen med tre kommuner undersøgt, hvordan de arbejder med at omsætte regler og indsatser i de første 22 uger i sygedagpengeforløbet.

På workshoppen vil vi gerne præsentere eksempler på de fund, vi har gjort, og diskutere dem med deltagerne.

Tilbage til tidsplan

E4 - Når spiseforstyrrelser flytter ind i familien

Ingelise Nielsen, behandlingskoordinator, Jeanette Kvalvig, psykolog og Louise Guldager, måltidsstøtte og socialrådgiver, alle CESA – Center for Socialt Arbejde

Når en spiseforstyrrelse flytter ind i familien, forvandles tilværelsen for alle. Hverdagen kan blive præget af et virvar af følelser som blandt andet kaos, frygt, sorg og afmagt.

Vi vil fokusere på de bagvedliggende årsager og funktioner af en spiseforstyrrelse samt debattere mulige løsninger og handleanvisninger. Hvordan kan vi forstå, og ikke mindst, hvad er vejene ud igen, når spiseforstyrrelsen først er flyttet ind

I oplægget vil I få kendskab til vigtigheden af en koordinatorfunktion, og hvad denne kan indebære for at sikre, at behandlingsindsatsen er helhedsorienteret. Socialrådgiverens profession kommer her særligt i spil, når der skal ydes en indsats både på myndigheds- og behandlerniveau og i et samspil med både kommune og region.

I CESA lægger vi særligt fokus på tværfagligt samarbejde og vil gerne dele vores erfaringer med at koordinere den behandlende og rehabiliterende indsats.

Tilbage til tidsplan

E5 - Nye regler for overgangen fra ung til voksen for unge med handicap

Inge Louv, handicapkonsulent, selvstændig socialrådgiver

Bliv opdateret på ny lovgivning om overgangen fra ung til voksen for unge med handicap.

Selv om kommunerne har procedure for overgangen, oplever vi stadig, at unge indimellem snubler på vejen frem mod voksenlivet. Men nu har vi fået nye regler.

Folketinget har vedtaget en ændring af serviceloven, så kommunerne fra 1.januar 2021 har pligt til at forberede overgangen fra ung til voksen for unge med handicap.

Vi gennemgår grundigt den nye § 19a i serviceloven – herunder hvornår forberedelsen skal starte og hvem, der skal inddrages, ligesom vi sætter lys på, hvordan vi kan tage hånd om de udfordringer, der på trods af gode intentioner, er i den nye lovgivning.

Der vil være plads til spørgsmål og en snak.

Workshoppen er for alle, der skal vurdere og iværksætte støtte til unge før og efter 18 år.

Tilbage til tidsplan

E6 - Reconnect - erfaringer fra en ny uddannelses- og beskæftigelsesindsats til unge med psykisk sårbarhed

Julia Salado-Rasmussen, adjunkt, ph.d., Københavns Professionshøjskole, Stella Mia Sieling-Monas, adjunkt, ph.d., Københavns Professionshøjskole, Rikke Bidstrup, projektkoordinator, Bornholms Regionskommune, Ungeporten, Erika Kamilla Thuebæk, projektkoordinator, Jobcenter København og Bo Kjær Hansen, projektkoordinator, Rødovre Kommune, Ungeenheden

I oplægget gives en kort introduktion til projekt Reconnect, som er en integreret uddannelses/beskæftigelses- og psykosocial indsats målrettet 18-29-årige med tegn på angst og/eller depression. Reconnect gennemføres af Københavns Professionshøjskole, Institut for Socialrådgiveruddannelse, i samarbejde med tre kommuner (www.reconnect-kp.dk).

Derefter faciliteres interview og dialog med projektkoordinatorer fra de tre kommuner. Projektkoordinatorerne fortæller om deres praktiske erfaringer med Reconnect, hvor de arbejder efter en Supported Employment (SE)-tilgang kaldet ’Individuelt planlagt job med støtte’ (IPS). Derudover drøftes hvilken betydning de oplever, at tilgangen har for kvaliteten af det sociale arbejde.

Tilbage til tidsplan

E7 - Hvad påvirker professionelles vurderinger af problemer og behov?

Mette Bonderup, lektor, ph.d., University College Lillebælt

Socialrådgivere skal som en del af arbejdet løbende vurdere og udfolde et fagligt skøn. Hvornår er problemer alvorlige, så der skal sættes en indsats i værk? Hvilken indsats kan løse problemerne, som barnet, den unge, borgeren eller forældrene har? Det er bare nogle af de spørgsmål, som socialrådgiveren gennem sit daglige arbejde forholder sig til. Og svarene kan ikke umiddelbart findes i bøger eller ved at slå op i en regelsamling.

Jeg har undersøgt skønnet, når det udfoldes af fem gruppe af professionelle: Myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet, myndighedssagsbehandlere på beskæftigelsesområdet, mentorer, kontaktpersoner og case-managere. Udvalgte resultater præsenteres på denne workshop, hvor jeg også gerne vil I dialog med jer. Hvad tænker I om det faglige skøn i jeres praksis?

Tilbage til tidsplan

E8 - Det Virtuelle Jobunivers – hovedvejen for de jobparate

Bjarke Bruun Petersen, konsulent, KL

På workshoppen kan du høre om KL’s forslag om et nyt virtuelt jobunivers, hvor jobsøgende kan betjene sig selv i den første del af ledighedsperioden. Det Virtuelle Jobunivers skal understøtte, at kommunerne udnytter potentialet ved de digitale muligheder og give rum og vise tillid til, at medarbejderne, ud fra en faglig vurdering, kan tilpasse indsatsen til den enkelte borgers ønsker og behov.

KL vil præsentere resultater fra en foranalyse omkring kommunernes brug af digitale tilbud samt forudsætninger og rammer for realiseringen af et virtuelt jobunivers.

På workshoppen vil der være mulighed for, at du kan bidrage med dine ideer og perspektiver omkring det Virtuelle Jobunivers og brugen af digitale tilbud til ledige.

Tilbage til tidsplan

E9 - Hvornår og hvordan oplever børn og unge at være i akutte sociale situationer? Kom og hør de første erfaringer fra Danmarks eneste børne-ungekrisecenter

Jette Wilhelmsen, socialrådgiver og leder af Joannahuset og Marie Skovgaard, jurist og socialrådgiver i Joannahuset

I sommeren 2020 åbnede børne-ungekrisecenteret, Joannahuset. Børn og unge under 18 år kan døgnet rundt ringe til Joannahuset eller de kan møde personligt op for få omsorg, rettighedsbaseret rådgivning og husly.

Cirka 200 børn og unge – på tværs af landet – har i løbet af de første 11 måneder henvendt sig i Joannahuset. Men hvad vil det egentlig sige for børn og unge at være i krise – og særligt i akut krise? Hvordan skal vi som fagprofessionelle forholde os, når børn/unges kriser er længerevarende, men de selv oplever den som akut?

Kan sager, om for eksempel børn/unge, der er opvokset med forældre, der har ydet psykisk og fysisk vold mod dem gennem mange år eller som har sofasurfet og boet på gaden over længere tid blive betragtet som akut – og i så fald hvornår?

Joannahuset inviterer til en præsentation af Danmarks eneste børne-ungekrisecenter samt en fælles refleksion over akutbegrebet.

Tilbage til tidsplan

E10 - Chemsex – når stoffer og sex bliver problematisk

Tonny Bønløkke Hertz, psykosocial rådgiver og Claus Christensen, forebyggelseskonsulent – begge i AIDS Fondet

Chemsex er når folk dyrker sex på stoffer, og chemsex er særlig udbredt blandt mænd, som har sex med mænd. Chemsex har ofte store konsekvenser for den enkeltes liv og trivsel. Dette oplæg sætter fokus på socialrådgiverens rolle i mødet med chemsexmisbrugere, og hvilke handlemuligheder og redskaber socialrådgiveren har i arbejdet med chemsbrugere. Oplægget har til hensigt at give et indgående og personligt indblik i, hvilke udfordringer chemsbrugere møder, og hvorfor det er så utrolig vigtigt, at fagpersoner er klædt på til mødet med chemsbrugere.

Workshoppen indeholder: Mødet med systemet – en personlig fortælling fra en tidligere chemsexmisbruger. Socialrådgiverens vigtige betydning og handlemuligheder i mødet med folk der dyrker chemsex. Fakta om chemsex og dets betydning for den enkelte og LGBT+ miljøerne. Oplæg fra sexolog og chemsexekspert. Kort introduktion til AIDS-Fondet og dets arbejde med chemsex.

Tilbage til tidsplan

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168