Socialrådgiverstuderende efterlyser mere praktisk træning i undervisningen

En ny undersøgelse viser, at 70 procent af de socialrådgiverstuderende ønsker mere træning af praktiske færdigheder som samtale og skriftlighed. – Forudsætningen for, at vi kan blive de bedst muligt uddannede socialrådgivere, er et uddannelsesforløb, som i høj grad baseres på praktisk træning – så vi også bliver praktisk begavet, siger Laura Pode, forkvinde for SDS.

Spørger man Laura Pode, forkvinde for SDS – Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, er hun super glad for sin uddannelse som socialrådgiver, som hun afsluttede ved årsskiftet.

Hun tænker tilbage på studietiden med glæde, men der er plads til forbedring. Som studerende oplevede Laura Pode, at holdene på VIA University College i Aarhus blev større og større, og en stor del af undervisningen foregik i auditoriet.

– Efter praktikken havde jeg næsten ikke holdundervisning, men primært forelæsninger. Og det fremmer ikke praksisnær undervisning.

SDS’ næstforkvinde, Lisa Eltved, som også fik sit eksamensbevis i hånden ved årsskiftet, er uddannet ved Aalborg Universitet – hun oplevede på samme måde, at der var for mange forelæsninger på bekostning af mere praksisnær holdundervisning.

70 procent ønsker mere træning

De kan begge nikke genkendende til en ny undersøgelse, som viser, at 70 procent af de  socialrådgiverstuderende efterlyser mere træning i samtale og skriftlighed – og 53 procent oplever i mindre grad eller slet ikke at få nok praktisk træning i brugen af sagsbehandlingsmetoder.

I undersøgelsen, som SDS har lavet i tæt samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening, fremhæves det, at kommunikation er et af kerneelementerne i socialt arbejde. Derfor er det vigtigt, at socialrådgivere mestrer forskellige samtaleteknikker, fordi der er stor forskel på, om man skal støtte et barn i at sætte ord på et overgreb, rådgive en sygemeldt om dagpengeregler eller facilitere en familierådgivning.

– I SDS er vi overbeviste om, at man ikke kan nøjes med at læse om samtaleteknikker i en bog. For at opnå reelle færdigheder og styrke sine kompetencer er det afgørende, at vi som studerende får konkrete erfaringer med forskellige samtaletyper og –teknikker i løbet af vores studie, lyder det fra Laura Pode og Lisa Eltved.

Og Laura Pode uddyber:

– Forudsætningen for, at vi kan blive de bedst muligt uddannede socialrådgivere, er et uddannelsesforløb, som i høj grad baseres på praktisk træning – så vi også bliver praktisk begavet.

I undersøgelsen henvises der til, at især i stillinger som sagsbehandler bruger socialrådgivere en stor del af deres arbejdstid på at journalisere, udarbejde beskrivelser, vurderinger og afgørelser samt skrive breve til borgere. Og kvaliteten af det skriftlige sagsarbejde kan have stor betydning for, om borgeren får den rette støtte, lige som evnen til at skrive i et lettilgængeligt sprog kan være afgørende for at sikre borgerens medvirken.

En stærk faglighed

De to SDS-politikere understreger, at de er bekymrede, fordi det tyder på, at der er en stor andel af studerende, som oplever, at de ikke klædes godt nok på til at varetage socialrådgiverarbejdet.

– Undersøgelsen viser med al tydelighed, at der er behov for større fokus på at koble teori til praksis i undervisningen på socialrådgiveruddannelsen. Som studenterorganisation oplever vi desværre at blive mødt med argumentet om, at det er i praktikken, vi skal lære de praktiske færdigheder. Men undersøgelsen dokumenterer, at andelen af studerende, som slet ikke oplever at modtage undervisning i praksisnær skriftlighed og samtaletræning er stigende – især for dem, som har været i praktik. Derfor er det afgørende, at de praksisnære færdigheder også er en del af undervisningen.

Et synspunkt, som bakkes op af Dansk Socialrådgiverforening, hvor næstformand Ditte Brøndum er ansvarlig for uddannelsesområdet.

– Det er afgørende for de studerende, at de ud over praktikken har mulighed for at træne praksisnær samtale og skriftlighed parallelt med læringen om den tilhørende teori. Det skal være med til at sikre de nyuddannede et grundlag for at reflektere over egne praksisnære kompetencer og dermed en stærk socialrådgiverfaglighed, siger Ditte Brøndum.

Tryghed i undervisningen

På trods af, at et stort flertal af de adspurgte socialrådgiverstuderende efterspørger mere praktisk træning i samtaleteknikker, peger undersøgelsen også på, at det er en velkendt udfordring, at nogle studerende værger sig mod at skulle deltage i rolle- eller situationsspil.

I undersøgelsen er der spurgt ind til, hvad der får studerende til at afholde sig fra at deltage aktivt i rollespillene. Her svarer 38 procent, at det i høj grad skyldes, at de oplever rollespil som grænseoverskridende, og 44 procent svarer, at de i høj grad undlader at melde sig, hvis rollespillet foregår foran hele holdet fremfor for eksempel i grupper.

– Det indikerer, at der er behov for at fokusere endnu mere på at skabe trygge læringsrum – herunder, at underviseren er til stede under rollespillet – hvilket vi anser som en forudsætning for, at de studerende i højere grad engagerer sig i rolle- og situationsspil, understreger Laura Pode.

Ambitiøse studerende

Undersøgelsens bekymrende resultat rummer ifølge Laura Pode også en positiv pointe.

– Undersøgelsen vidner om, at kommende socialrådgivere er ambitiøse og gerne vil være endnu dygtigere til at udøve socialt arbejde i praksis. Vi håber på, at resultaterne kan bruges til at forstå, hvordan og i hvilken grad socialrådgiverstuderende opnår praktiske færdigheder igennem uddannelsen, så vi også bliver praktisk begavet, siger Laura Pode og tilføjer:

– Vi håber også at kunne bruge undersøgelsen til at vise konsekvenserne af de seneste års nedskæringer på uddannelse, som efter vores overbevisning forringer vores uddannelsessteders mulighed for at kunne udvikle den bedst mulige undervisning. Derfor er det helt oplagt at have en dialog om undersøgelsens resultater i de lokale uddannelsesudvalg.

Læs ”Praksisundersøgelse – Socialrådgiverstuderendes erfaringer med praksiselementer i undervisningen” på socialraadgiverstuderende.dk

 

DET SIGER DE STUDERENDE

1101 studerende fra hele landet har deltaget i ”Praksisundersøgelse – socialrådgiverstuderendes erfaringer med praksiselementer i undervisningen”. Læs her nogle af de studerendes refleksioner over praktisk træning.

”Jeg er vild med rollespil, det giver super meget fagligt at være en del af. Jeg tænker, at de fejl man laver under et rollespil, vil man huske og dermed undgå at lave i praksis.”

”Der er mange gode praksiseksempler fra underviserne. Men egentlig praktisk træning findes store set ikke i den daglige undervisning.”

”Jeg har oplevet undervisning, hvor ”rollespillet” foregik med rigtige borgere, som selv var en del af systemet, og de studerende fik lov til at ”træne” på dem.”

GODE FORLØB SAMLES I PJECE

Mange studerende har i forbindelse med undersøgelsen bidraget med beskrivelser af gode forløb, hvor teori og viden omsættes til praktisk socialt arbejde. Eksemplerne på gode forløb vil senere på året blive samlet i en pjece – som kan bruges til at lade sig inspirere lokalt.