Rundspørge til nyuddannede: Hver anden er overladt til sig selv

Kun lidt over halvdelen af de ­nyuddannede socialrådgivere får et introforløb, når de starter i deres første job, og lige under halvdelen får en ­mentor, viser en ny rundspørge fra Dansk Socialrådgiverforening.

Som at stå oprejst i en rullende lavine, indtil jeg fandt fodfæste af egen kraft. Sådan beskriver en nyuddannet sin start som socialrådgiver. Hun er desværre ikke den eneste, der har følt sig meget alene og overvældet som ny i faget. Næsten halvdelen af de nyuddannede socialrådgivere får ikke et introforløb, når de starter i deres første socialrådgiverjob, og halvdelen får ikke en mentor, viser en ny rundspørge. De beskriver opstarten som hård, hektisk og stressende, mens mange af dem, der har fået introforløb og en mentor, oplever en god, udfordrende og spændende start i faget.

Dansk Socialrådgiverforening har gennemført rundspørgen i forbindelse regeringens bebudede Barnets Lov, som skal sikre bedre vilkår for udsatte børn. Et af de store problemer på området er i dag en alt for stor udskiftning af de socialrådgivere, der sidder med sagerne. Det skyldes blandt andet, at rigtig mange socialrådgivere på børneområdet bliver stressede – ikke mindst de nyuddannede.

Derfor foreslår Dansk Socialrådgiverforening, at nyuddannede socialrådgivere på børneområdet skal have ret til et introduktionsforløb på 1-3 måneder og et mentorforløb på 9-12 måneder, fortæller næstformand Ditte Brøndum.

– Hvis politikerne vil sikre en god sagsbehandling for de udsatte børn, bliver de også nødt til at sørge for, at nyuddannede socialrådgivere kan holde til at arbejde på området. Lige nu prøver vi at få det med i Barnets Lov, men vi arbejder selvfølgelig for introforløb og mentorordninger til nyuddannede socialrådgivere på alle områder, siger hun.

Følelsen af at stå alene

Nogle af de nyuddannede socialrådgivere har allerede ved jobsamtalen fået at vide, at der hverken ville blive tid til introforløb eller mentor, mens andre er blevet lovet forløb, som bare aldrig blev til noget. En af dem beskriver sin start sådan her: ”På første dag fik vi rundvisning og gik på hver vores kontor og startede arbejdet. Uden nogen form for intro.” En anden skriver: “Jeg blev fra dag to næsten overladt til mig selv med en sagsstamme, der sejlede, og hvor der var en masse akut, der skulle handles på”.

Følelsen af at stå alene går igen i mange af beskrivelserne. De socialrådgivere, der kom ud i deres første job i foråret, blev ekstra hårdt ramt, da corona-pandemien lukkede landet ned. Når man sidder hjemme og ikke kender sine nye kollegaer, er det endnu sværere at spørge dem til råds. ”Jeg har måttet oplære mig selv. Efter vi er kommet tilbage, er det som om, at det er blevet glemt, at jeg ingen oplæring har fået, og de forventer bare, at jeg ved, hvad der skal gøres i hver enkelt sag, som om jeg ikke er ny mere”, skriver en af respondenterne i rundspørgen.

Fuld sagsstamme fra dag ét

Andre svarer, at de har fået et introforløb, men at det kun varede et par dage, og nogle af mentorforløbene har bestået af to-tre korte samtaler. De nyuddannede socialrådgivere oplever at sidde med komplekse sager, som de har brug for jævnligt at drøfte. Mange beskriver, at kollegaerne er søde og tilbyder deres hjælp, men som én skriver: ”Når flertallet af ens kollegaer er ramt af en form for pres og stress, så er det svært at søge hjælp hos dem.”

Noget andet, der kan gøre starten som socialrådgiver hæsblæsende, er, at mange får en fuld sagsstamme fra første dag. Det kan føles overvældende, især hvis man ikke har myndighedserfaring fra praktikken. En nyuddannet socialrådgiver beskriver det som at blive kastet for løverne, og en anden skriver: ”De forventede en masse, som jeg havde givet udtryk for til jobsamtalen, at jeg ikke kunne. Der var en masse forventninger, jeg ikke kunne leve op til”.

Det er især, når der skal træffes tunge beslutninger på egen hånd, at de nyuddannede socialrådgivere kommer til kort. En af dem skriver: ”Jeg vidste ikke, om jeg gjorde tingene rigtigt, og følte at stå alene med et meget stort ansvar for nogle børn og deres forældre uden nogen erfaring til at stole på, at det, jeg gjorde, var det rigtige”.

DS: Urimeligt

Danske Socialrådgiverforenings næstformand, Ditte Brøndum, er rystet over, hvor mange der ikke får introforløb og mentor.

– Det er afgørende for en god start på arbejdslivet og for, at man kan løfte arbejdet på en tilfredsstillende måde, at man bliver klædt ordentligt på, siger hun.

Ditte Brøndum havde selv en tilsvarende oplevelse af at blive kastet ud på meget dybt vand som ny socialrådgiver i en familieafdeling.

– Dengang gik der alt for lang tid, før jeg fik fodfæste, og jeg skulle igennem en stresssygemelding inden. Det er et stort ansvar, man sidder med som socialrådgiver, og vi kan ikke byde os selv og borgerne, at arbejdsforholdene er på denne måde, siger hun.

Mange gode introforløb

Heldigvis beskriver de mange nyuddannede socialrådgivere, som får introforløb og mentorordninger, en helt anden virkelighed. De får gradvis ansvaret for deres egne sager, de ved, hvem de kan gå til for at få hjælp og sparring: Nogle har deres mentor med til alle møder i starten, og de rigtig heldige overlapper med dem, de skal overtage fra, så de kan blive sat ordentligt ind i sagerne.

En socialrådgiver fortæller, at ledelsen gør meget ud af ikke at kaste de nye ud i for tunge sager for hurtigt, og at der altid er plads til ‘dumme spørgsmål.’ En anden skriver: ”Fik fra starten at vide, at det tager den tid, det tager for mig at komme ind i tingene. At jeg hellere må lære noget grundigt, før jeg går videre til næste emne, fremfor at kunne det hele halvt… Det giver ro i sindet og en tro på, at det skal man nok lære, for der er ikke pres på.”

KL bakker op om god start

Størstedelen af de nyuddannede socialrådgivere, som har svaret på rundspørgen, arbejder i en kommunal forvaltning på enten beskæftigelsesområdet eller børneområdet. I beskæftigelsesforvaltningerne får 64 procent et introforløb, mens det kun er 51 procent i forvaltningerne på børneområdet. Dette på trods af, at DS og KL har et fælles ønske om at styrke nyuddannede socialrådgiveres overgang fra studie til første job. Som en del af et overenskomstprojekt har DS og KL sammen udviklet inspirationsmaterialer om introforløb og mentorordninger (se boks side 22). KL har ikke ønsket at stille op til interview om de manglende introforløb og mentorordninger.

KL-direktør Kristian Heunicke har i en mail skrevet følgende:

”Dansk Socialrådgiverforening har udarbejdet en interessant undersøgelse af nyuddannede socialrådgivers introforløb i kommunerne. Da undersøgelsen er den første af sin art, kender vi ikke til udviklingen i tallene. I KL vil vi gerne bakke op om, at nyansatte og særligt nyuddannede medarbejdere får en god start på deres ansættelse, så de lykkes med deres opgave. Hvordan en god start ser ud, kan være forskellig fra kommune til kommune og tilpasset lokale forhold og praksisser.”


Hvad siger loven?

Ifølge den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø har arbejdsgiverne pligt til at sikre en ordentlig introduktion til stillingens indhold. I paragraf 10 står der:  ”Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.”


10 gode råd til nyuddannede

 1. Stil spørgsmål – vær ikke bange for at stille spørgsmål, som du måske selv synes er banale, eller stille det samme spørgsmål flere gange.
 2. Vær nysgerrig og åben – det er den bedste måde at lære nyt på.
 3. Bed om hjælp. Du har selv ansvar for at sige til, hvis der er noget, du synes er svært.
 4. Gør dig umage – men lad være med at være urealistisk ambitiøs. Ingen forventer, at du skal kunne det hele på den halve tid.
 5. Bring din viden fra uddannelsen i spil – undgå at lade dig overvælde af ’sådan plejer vi at gøre her’.
 6. Prioriter dine arbejdsopgaver i samspil med din leder – og få sparring på, hvornår en opgave er udført ’godt nok’.
 7. Skab overblik og systematik – opstarten kan til tider opleves kaotisk, men det kan reduceres med en struktureret og systematisk tilgang til arbejdet.
 8. Lær dine kolleger at kende – både som personer og som professionelle kolleger.
 9. Hold netværk ved lige og udbyg det – bevar f.eks. kontakten med dine studiekammerater.
 10. Lær arbejdspladsens regler og systemer at kende – sæt dig ind i beslutningsprocesserne, personalepolitikken og MED-udvalg.

Kilde: ”Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen” og ”Nøglen til en god start for  nye socialrådgivere i kommunerne”, udgivet af KL og DS


5 ønsker fra de nyuddannede

 1. En plan for, hvornår hvad bliver introduceret – og af hvem.
 2. En håndbog for nyansatte med de vigtigste lokale informationer, vejledninger, beskrivelse af arbejdsgange m.v.
 3. Rimelig tid til at sætte sig ind i og få overblik over den tildelte sagsstamme, eventuelt starte med få sager.
 4. Udpegning af en ansvarlig, der følger op på den nyuddannede med henblik på at sikre, at intentionerne med introduktionen bliver nået.
 5. At kolleger giver sig tid og har lyst til at få en nyuddannet som kollega.

Kilde: Hagen og Johansen: ”Nyuddannede socialrådgiveres møde med praksis”


Nøglen til en god start

’Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne’ er et fælles projekt mellem DS og KL, hvor der er udviklet fem publikationer om introduktions- og mentorordninger henvendt til kommunale arbejdspladser, der ansætter nyuddannede socialrådgivere.

Ved de seneste overenskomstforhandlinger aftalte DS og KL et projekt, der skal følge op på materialet. Projektet bliver sat i søen til foråret, og det skal understøtte, at der kommer flere og bedre introduktionsordninger og mentorordninger på de kommunale arbejdspladser.

» Find materialet på socialraadgiverne.dk/nysoc


Fakta om rundspørgen

DS’ rundspørge er sendt til 1217 socialrådgivere, som er blevet uddannet inden for de seneste to år, og 242 har gennemført rundspørgen.

 • 9 ud af 10 nyuddannede socialrådgivere efterspørger introforløb – Men kun lidt over halvdelen får det
 • 8 ud af 10 nyuddannede socialrådgivere efterspørger mentorordning – Men kun halvdelen får det
 • Størstedelen af respondenterne arbejder i en forvaltning, enten på beskæftigelsesområdet eller på børneområdet.

Kilde: Dansk Socialrådgiverforening