Nye regler om kommunalt ansvar i overgrebssager

JURASPALTEN: Nye regler for strafansvaret ved seksuelle overgreb over for børn under 18 år og erstatningskrav for myndigheders svigt ved overgreb over for samme fra 1. april 2018.

Vi har tidligere i Socialrådgiveren 1/18 omtalt, at der var nye regler på vej om ophævelse af forældelse af strafansvaret ved seksuelle overgreb over for børn under 18 år og erstatningskrav for myndigheders svigt ved overgreb over for samme. Nu er de nye regler vedtaget af Folketinget til ikrafttræden den 1. april 2018.

Ophævelsen af forældelsesreglerne i de omfattede sager gælder herefter også for forhold, der ligger før lovens ikrafttræden, og uanset at erstatnings- eller godtgørelseskravet er forældet efter de almindelige regler.

Ansvarliggørelse af kommunerne

Reglerne er udtryk for et øget fokus på at ansvarliggøre kommunerne. Dette ses også i et nyt lovforslag, fremsat af børne- og socialministeren i februar.

Lovforslaget, som udspringer af satspuljeaftalen for 2018-2021 og har særligt fokus på handicapområdet, indebærer for det første, at de sagsbehandlingsfrister, som kommunerne skal fastsætte efter § 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), også skal gælde for Ankestyrelsens afgørelser om hjemvisning af sager efter serviceloven. Fristen skal regnes fra Ankestyrelsens afgørelse er modtaget. Dette forslag skal ses i sammenhæng med, at der samtidig indføres en særlig hurtig sagsbehandlingsprocedure i Ankestyrelsen for behandling af klager i sager efter serviceloven, hvor afgørelsen tidligere er blevet hjemvist.

For det andet foreslås det, at kommunalbestyrelsens offentliggørelse af kommunale sagsbehandlingsfrister for behandlingen af sager efter serviceloven skal ske på kommunens hjemmeside, fremgå tydeligt og være let tilgængelig.

For det tredje foreslås det, at kommunalbestyrelserne får pligt til at behandle Børne- og Socialministeriets ”Danmarkskort over kommunernes omgørelsesprocenter i klagesager” – udsendt første gang i juni 2017 – på et kommunalbestyrelsesmøde.

Da hjemviste sager i dag kan være forbundet med lang sagsbehandlingstid måske på grund af, at kravet i retssikkerhedslovens § 3 om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister ikke anses for at omfatte hjemviste sager, kan disse ændringer give god mening.

Læs mere på folketinget.dk

  • Lov nr. 140 af 28/02/2018 om ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.
  • L 162 Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Idamarie Leth Svendsen er lektor ved Professionshøjskolen Metropol.