Når sagsakter bliver læst som livshistorier

Som mennesker bliver vi til i de fortællinger, vi og andre ­fortæller om os selv. Har man som barn været anbragt, mangler man de vigtige livsvidner, som ens forældre, søskende og andre stabile relationer udgør, siger antropolog Mette Larsen. Hun er aktuel med en bog om at skrive om de svære ting med blik for, hvordan teksten læses af dem, man skriver om.

Når sagsakter bliver læst som livshistorier

Illustration: Otto Dickmeiss

Maja lytter meget ved dørene, og man kan nærmest føle hendes ånde i nakken.”

Da den i dag 31-årige Maja efter en aktindsigt læste plejefamiliens beskrivelse af hende som barn, havde hun bare lyst til skrige. For hvorfor har ingen fået plejefamilien til at indse, at hendes ageren med at lytte ved dørene var udtryk for et behov? En overlevelsesstrategi efter at være vokset op i et hjem, hvor man skulle være på listefødder for at undgå kæmpe konflikter. Hvordan kunne de se hendes behov for kærlighed som noget negativt?

Eksemplet er fra bogen ”Blikke fra dem du skriver om – børn og unges aktindsigt”, hvor Mette Larsen, antropolog, projektleder og underviser på Københavns Professionshøjskole, giver et indblik i, hvordan tidligere anbragte har oplevet at møde sig selv i skriftlige dokumenter, og hvordan de husker tilbage på, hvordan det var at blive skrevet om som barn og ung.

Bogen bygger på interviews med ni tidligere anbragte, og flere af dem giver – lige som Maja – udtryk for frustrationer over det beskrevne, fordi de som barn eller ung bliver beskrevet som om, de udgjorde et problem. Hvor de selv peger på, at der var problemer i familien.

– Sproget – både det skrevne og det talte – er meget magtfuldt, og som socialrådgiver eller anden fagprofessionel skal man have for øje, at man utilsigtet kan komme til at forværre situationen for de anbragte, når man skriver for eksempel journaler, siger Mette Larsen.

Vi møder hende i mødelokalet på den gamle konfektionsfabrik, der i dag huser 1700 socialrådgiverstuderende på Københavns Professionshøjskole. Bag det hvide, ovale mødebord og med de sorte briller skubbet op i det lange hår uddyber Mette Larsen, hvad et problemfokuseret blik kan føre med sig.

– Anbragte børn og unge har ikke nemme liv, de har mange udfordringer, men hvis man hele tiden fokuserer på problemer og udfordringer, kan det blive sandheden, skabe begrænsninger og give børnene et problemfokuseret syn på sig selv, så de ikke udlever deres fulde potentiale.

I tilfældet med Maja kunne man i stedet have vendt hendes ageren til noget positivt. Man kunne have skrevet, at ”Maja har stor opmærksomhed på, hvad der sker i rummet og omgivelserne”, og derved have vendt det til en kompetence, lyder det fra Mette Larsen.

”Et barn med et falsk selv”

Netop et problemfokuseret blik fra fagprofessionelle oplevede Mette Larsen på egen krop, da hun i 1996 blev mor til en pige med rygmarvsbrok. Sygeplejersker og læger på Rigshospitalet italesatte straks, at ”de havde fået et lille rygmarvsbrokbarn”, og det stærke problemfokus fortsatte også i kommunalt regi.

– Formuleringen virkede krænkende og nærmest overgrebsagtig – og det var, som om barnet forsvandt, og kun handicappet blev tilbage.

Utilsigtet kom læger og sygeplejersker med deres ordvalg og entydige problemfokus til at vanskeliggøre en i forvejen svær situation for os som forældre. Samtidig forstærkede det Rosas oplevelse af at være anderledes end andre børn og forværrede dermed hendes problemer, fortæller Mette Larsen.

Derudover har hun i arbejdsregi som tidligere leder af Videncenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) i Københavns Kommune og især i sin funktion som specialist for Socialstyrelsens specialrådgivningsenhed, VISO, set talrige eksempler på meget kategoriske og problemfokuserede beskrivelser af anbragte børn og unge.

Mette Larsen nævner eksempler på beskrivelser af børn som ”mester i splitting” og ”et barn med et falsk selv”.

– Den sidste var skrevet af en psykolog om en dreng, og den psykologiske fagterm blev kopieret og gentaget af socialrådgivere og andre kommunale aktører flere år efter. Så skriftligheden skaber varige blikke på børn, forforståelser og negative forventninger – men hvilken betydning ville det få, hvis drengen ”med et falsk selv” en dag læste disse beskrivelser.

I bogen fortæller en af de interviewede også om, hvordan sagsbehandlere og bosted bliver ved med at tale om en gammel konflikt med faderen, fordi den står beskrevet i journalen – selvom den unge slet ikke synes, konflikten fylder noget længere.

– På den måde kommer skriftligheden til at skygge for arbejdet med det, den unge selv ser som det vigtige, forklarer Mette Larsen.

Det skrevne bliver sandhed

De ord og beskrivelser, som blandt andre socialrådgivere vælger at bruge i deres skriftlige dokumentation om anbragte børn og unge, har afgørende betydning. Ikke alene i anbringelsessagen, men også for de anbragtes selvfortælling, identitet og liv.

– Som mennesker bliver vi til i de fortællinger, vi og andre fortæller om os selv.

Har man som barn været tidligt anbragt, i mange år og måske flere forskellige steder, mangler man de vigtige livsvidner, som ens forældre, søskende og andre stabile relationer udgør, siger Mette Larsen og uddyber:

– Selv om journaler og andre former for dokumentation aldrig har været tænkt som livshistorie, så bliver de læst som livshistorier, fordi sagsakterne kommer til at udgøre et familie-fotoalbum – til at fylde huller ud i de anbragtes fortællinger.

I bogens cases er der både gode og positive beskrivelser, hvor de anbragte føler sig set, hørt, mødt, anerkendt og korrekt beskrevet. Som kvinden, der læser, at hun er beskrevet som ”ressourcestærk” og ”en, der klarer sig godt i skolen”. Men når der er beskrivelser, hvor de anbragte børn og unge føler sig forkert eller negativt beskrevet, eller hvor der mangler forklaringer på, hvorfor de for eksempel var vrede, så bliver de skrevne ord en sandhed, der bliver stående, og det kommer til at lyde, som om vreden er en personkarakteristik i stedet for en naturlig reaktion på en given situation.

– I forvejen er der en ulige magtrelation mellem et anbragt barn og en sagsbehandler, men man skal være sig bevidst om, at der ligger en meget stor magt i at være den, der skriver og dermed definerer. For når ting kommer på skrift, bliver de definerende for den, der skrives om.

Drypvis kærlighed i betalte relationer

For tidligere anbragte kan det være både hårdt og traumatiserende at læse, hvad der er blevet skrevet i journaler og andre sagsakter. Specielt hvis man føler sig misforstået.

– Når man som socialrådgiver skriver journal, skal man gøre sig klart, at skriftlighed også handler om relationer. Hvem har skrevet, hvad om mig. Bliver det bekræftet, at nogen holder af mig. Her kan jeg pludselig se sort-på-hvidt, at min far aktivt arbejdede for at få mig flyttet fra den skole, jeg ikke kunne lide at gå på, forklarer Mette Larsen og fortsætter:

– Børn i anbringelser får kun drypvis kærlighed i betalte relationer, og derfor er skriftligheden i anbringelsessager meget sårbar. For her kan du læse, om du blev set, forstået, om plejefamilien havde dig for pengenes skyld, eller fordi de kunne lide dig, forklarer Mette Larsen.

En af interviewpersonerne afbrød forbindelsen med sin tidligere plejemor, da hun efter en aktindsigt kunne læse sig til, at plejemoren omtalte hende som ”fin på den” og ”snobbet”, og hun fandt belæg for, at plejemoren havde fået udbetalt tøjpenge til hende – penge hun aldrig selv havde fået del i.

– Så skriftlighed i en anbringelsessag kan få vidtgående konsekvenser, konstaterer Mette Larsen.

Skriv respektfuldt

Hun anerkender fuldt ud, at socialrådgivere i deres skriftlige dokumentation arbejder med en række modstridende hensyn – og det gælder ikke kun på børneområdet. Hvor det er nødvendigt som fagprofessionel at have et stærkt fokus på problemer og udfordringer – for at sikre hjælp, støtte og de rette foranstaltninger.

– Hvis man for eksempel gerne vil sikre, at et anbragt barn ikke hjemgives, og ens skriftlige vurdering skal tages op i kommunens børne- og ungeudvalg, er man nødt til at skrive problemerne meget tydeligt, siger Mette Larsen.

Trods modstridende hensyn mener Mette Larsen, at man som fagprofessionel kan arbejde med en række grundprincipper for ens skriftlighed. Hvor man skriver respektfuldt om problemer og bekymrende adfærd. Hvor man skriver, hvad man observerer, hvad man vurderer – og ud fra hvad.

– Det allervigtigste er, at man skal have en forståelse af, at man aldrig kender den fulde sandhed. Vi ved jo for eksempel ikke, om Pernille er en meget omsorgsfuld og kærlig mor, fordi hun giver en masse knus til sin datter, mens vi er på besøg.

– Så vi er nødt til at have en forsigtighed og en ydmyghed i vores skriftlighed og for eksempel skrive, at Pernille under besøget fremstår som en omsorgsfuld mor. Skrive hvad vi har set og hørt og derfor vurderer, for det giver en mulighed for, at vi har tolket forkert.

– Samtidig skal man holde op med at skrive, hvordan børn og unge er. Man skal have en narrativ tilgang, så børn og unge ikke beskrives som om, de er deres problemer, men derimod, at de kan være påvirket af eller kæmpe med problemer.

I bogen fortæller Helene, at det gjorde en kæmpe forskel for hende at læse, om hun blev beskrevet ”som et enormt vanskeligt barn” eller ”som et barn, der har vanskeligheder.”

Flere af bogens tidligere anbragte interviewpersoner husker tilbage på, hvordan både socialrådgivere, plejeforældre og pædagoger på anbringelsessteder skrev om dem bag computerskærme eller bag lukkede døre, uden at de vidste, hvad de skrev. En anden vigtig pointe er derfor, at dokumentation i anbringelsesager helst skal udarbejdes sammen med barnet, så barnet ved, hvad der skrives om det, og kan tilkendegive og få indført sin egen mening om tingene.

– Vi vil alle sammen gerne være med til at fortælle vores egen historie. Derfor skal man så vidt muligt inddrage barnet i skriveprocessen. Allerhelst have barnet ved siden af sig, så de ser, hvad man skriver. Alternativt læse det skrevne op – og give plads til barnets syn, dets citater og tilføjelser. Så det er tydeligt, hvad barnet mener, pointerer Mette Larsen.

Flere søger aktindsigt

Derudover er det vigtigt at gøre sig klart, at selv om det, man skriver, er henvendt til fagprofessionelle, så kommer barnet eller den unge måske til at læse det en dag. Som Helene formulerer det i bogen – ”det handler om at have barnet siddende på skulderen, mens man skriver”.

I arbejdet med bogen har Mette Larsen interviewet en række fagprofessionelle og været i tæt dialog med organisationerne De Anbragtes Vilkår og Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte børn (TABUKA). Hos begge organisationer oplever man en stigende interesse fra unge og voksne, der søger aktindsigt i deres anbringelsessag.

Der er ifølge Mette Larsen mange grunde til, at flere søger om aktindsigt. Brugerorganisationerne har sat fokus på det, det er lidt oppe i tiden, og nogle har en masse spørgsmål, som de håber, bliver delvist besvaret ved en aktindsigt.

– Nogle ved ikke, hvorfor de blev anbragt. Andre vil gerne se, om nogen så dem. Mange har brug for det til at fylde huller ud i deres livshistorie. Men læsningen kan vække mange gamle minder om barndommens svære begivenheder og følelser af afmagt i forhold til kommunen og forskellige voksne til live. De tidligere anbragte i min bog råder til, at man aldrig læser dokumenterne alene og venter med at søge aktindsigt til, man er moden nok.


Bag om historien
Siden antropolog Mette Larsen i sommeren 2020 begyndte at arbejde med bogen ”Blikke fra dem du skriver om” er dens relevans blevet aktualiseret af den politiske reform ”Børnene Først”.

Reformen har en ambition om, at ”al stigmatiserende sprogbrug skal luges ud af loven, så børn aldrig får det indtryk, at de er et problem, der skal løses”. Og en rød tråd i bogen er netop, hvordan professionelle kan agere i det svære felt, det er at beskrive børn og unges udfordringer, så de kan opnå den støtte, de har behov for, uden at efterlade børn og unge med det indtryk, at de udgør et problem.


”Retten til sin egen historie”
Københavns Professionshøjskole har sammen med en række andre aktører fået midler fra finanslovens SSA-reserve, Augustinus Fonden og Louis Hansen Fonden til udviklingsprojektet ”Retten til sin egen historie” om ret til aktindsigt i egne børnesager.

En vigtig del af projektet handler om, hvordan kommuner kan forbedre kvaliteten af den skriftlige dokumentation, og antropolog Mette Larsen er projektleder på den del.

Fire kommuner – Tårnby, Lyngby-Taarbæk, Allerød og Greve, og der er ved at blive indgået aftale med Rødovre – vil via projektet få gratis opkvalificeringsforløb for medarbejdere, som skriver om børn og unge i børnesager.


Fakta om aktindsigt

Efter forvaltningslovens §9 har man ret til aktindsigt i en sag, man er part i, og sager om anbringelse er omfattet af reglen.

Retten til aktindsigt omfatter alle sagens dokumenter; indførsler i journaler, registre mv., men også e-mails, pdf-filer, billeder, tabeller mv. er omfattet, hvis de har betydning i sagen eller sagsbehandlingen.

Man kan som myndighed træffe afgørelse om at begrænse partens ret til indsigt efter forvaltningslovens §15b. Det kræver dog, at der er hensyn, der vejer tungere end partens ret til aktindsigt – det kan f.eks. være hensynet til barnet/den unge selv.

Som socialrådgiver kan man ikke forhindre et barn i at søge aktindsigt, men man kan træffe afgørelse om afslag på aktindsigt til et barn, hvis man vurderer, at barnet ikke har den nødvendige modenhed til at forstå indholdet.

Giver man afslag, er det op til klageinstanserne at tage stilling til spørgsmålet ved en eventuel klagesag.

Som socialrådgiver har man pligt til at rådgive og vejlede et barn, og her kan det være relevant at tale med barnet om, at det nogle gange kan være en rigtig god ide at vente med aktindsigt, til man er lidt ældre. Eller at opfordre barnet til at læse papirerne sammen med en voksen, som det er trygt ved.

Kilde: ”Blikke fra dem du skriver om – børn og unges aktindsigt”, Akademisk Forlag


7 råd om skriftlighed

 1. Narrativt greb: Adskil problemet fra personen.
  Eksempel: Skriv ”Vreden har tag i Helle” i stedet for ”Helle er vred”.
 2. Narrativt greb: Brug datid eller førnutid i stedet for nutid.
  Eksempel: Skriv ”Helle var vred” eller ”Helle har været vred” i stedet for ”Helle er vred”.
 3. Narrativt greb: Gør det tydeligt, at ­problematisk adfærd ­opstår i specifikke situationer og af en grund.
  Eksempel: Skriv ”Det er mit indtryk, at denne adfærd ind i mellem spænder ben for Helle.”
 4. Narrativt greb: Inddrag barnets egen ­forklaring på situationen.
  Eksempel: Noter, hvad barnet selv fortæller om sin adfærd.
 5. Narrativt greb: Fokuser på undtagelserne og beskriv dem.
  Eksempel: Ret din opmærksomhed mod situationer, hvor barnet har gjort eller sagt noget, der viser, at der er undtagelser til et problem. F.eks. situationer, hvor barnet er glad og aktiv som modvægt til situationer, hvor barnet virker vred og doven. F.eks. ”Når Helle får lov at lege med vand, virker hun glad og aktiv.”
 6. Narrativt greb: Skriv de positive udsagn først.
  Eksempel: Skriv ”Helle virker i forskellige situationer kærlig, intelligent, kreativ, vanskelig, udadreagerende, vred”. Skriv ikke ”Helle virker i forskellige situationer vanskelig, udadreagerende, vred, kærlig, intelligent, kreativ.”
 7. Narrativt greb: Skriv, så man kan se, at teksten har en afsender.
  Eksempel: Skriv ”Jeg vurderer, at det er en pige, der har det svært” eller ”Vi pædagoger på institutionen har det indtryk, at det er en pige, der har det svært.” Skriv ikke: ”Man fornemmer en pige, der har det svært” eller passive formuleringer som: ”Det vurderes, at pigen har det svært.”

Kilde: ”Blikke fra dem du skriver om – børn og unges aktindsigt”, Akademisk Forlag