Medlemsfremgang styrker økonomien

Ved repræsentantskabsmødet i 2014 var der heftig diskussion om både DS’ budget, kontingentsats og aktionsfond. Men hjulpet på vej af medlemsfremgang og et særdeles sundt regnskab, var stemningen langt mere positiv, da formand Majbrit Berlau på REP16 fremlagde de kommende års investeringsbudget.

Budgettet er traditionelt et punkt, som medfører stor debat på Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøder. Men i år glimrede tidligere års uenigheder ved deres fravær.

Måske fordi formand Majbrit Berlau kunne fremlægge et særdeles sundt regnskab for perioden 2014-2015 med et samlet overskud på omkring 14,8 millioner kroner. Én million kroner skal dog overføres til aktionsfonden, Dansk Socialrådgiverforenings strejkekasse.

Foreningens kritiske revisor, socialrådgiver Ulla Majken Tingstrøm – der på REP16 blev genvalgt til posten – konstaterede tørt, at det var svært at leve op til den ”kritiske” del af hendes stillingsbetegnelse, når foreningens økonomi er så sund, som den er. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Nyt budget kræver medlemsfremgang

Kort inden REP16 rundede Dansk Socialrådgiverforening 16.000 medlemmer, og foreningens vokseværk skal fortsætte, hvis det foreslåede budget skal holde, fortalte Majbrit Berlau under præsentationen af budgettet for 2017-2018. Helt præcist skal DS have 16.900 medlemmer inden udgangen af 2018.

– Prognoserne ser fornuftige ud, men hvis vi skal nå i mål, kræver det en indsats af hele foreningen, understregede formanden.

Hun oplyste desuden, at eftersom det stigende antal medlemmer medfører mere arbejde, afsætter det foreslåede budget også flere ressourcer til direkte medlemsrettet arbejde. Det drejer sig om ansættelse af tre nye regionskonsulenter, en faggruppekonsulent, en styrket studenterindsats samt en udviklingspulje til hovedbestyrelsen.

– Det er afgørende, hvis vi skal nå i mål med at understøtte en organiserende tilgang i tillidsrepræsentant- og klubarbejdet. Men vi ønsker også med budgettet at udvikle vores faggrupper og ikke mindst styrke rekrutteringen af nye medlemmer og en fortsat udvikling af DS 2022, sagde Majbrit Berlau.

Fastfrysning af kontingent fortsætter

Samlet set budgetterer Dansk Socialrådgiverforening med et overskud på godt en halv millioner kroner i 2017 og 2018.

Repræsentantskabet vedtog desuden med overvældende flertal en resolution om at nedsætte en arbejdsgruppe om ny styring af den offentlige sektor. Midler til arbejdsgruppen kommer fra foreningens egenkapital.

Samtidig vedtog repræsentantskabet enstemmigt at fortsætte fastfrysningen af kontingentsatsen på 518 kroner om måneden, ligesom det endelige budget for 2017 og 2018 også blev enstemmigt vedtaget.


DS-politikere får pensions-stigning

Delegeret fra Region Syd og afgående hovedbestyrelsesmedlem, Birthe Poulsen, præsenterede et forslag fra hovedbestyrelsen om ændring af lønningsvedtægten, så lønnede DS-politikeres pension hæves fra 17,7 procent til 18 procent.

Et par repræsentanter reagerede med skepsis, men så gik Michelle Kristensen, Region Nord, på talerstolen:

– Hvordan kan vi socialrådgivere argumentere for, at vi skal have højere pension, hvis vi ikke selv vil være med til at højne vores egne politikeres pensionssats, spurgte hun.

Hanne Poulsen, som er ansat i Socialstyrelsen, påpegede desuden, at hun og andre statsansatte socialrådgivere i forvejen har en pensionsprocent på 18.

Forslaget endte med at blive vedtaget med overvældende flertal – dog stemte de lønnede politikere blankt. I samme ombæring vedtog repræsentantskabet med stort flertal – dog efter en vis diskussion – et forslag fra hovedbestyrelsen om, at lønnede politikere, som i forvejen har en diplomuddannelse eller tilsvarende, har ret til at få eventuelle ansøgninger om betalt masteruddannelse behandlet i hovedbestyrelsen.