DS: Stil større krav til døgntilbud

Dansk Socialrådgiverforening efterlyser, at der bliver stillet større krav til kvaliteten i døgntilbuddene, og socialpædagogernes fagforening bakker op. Social- og ældreminister Astrid Krag oplyser, at der netop nu arbejdes på at give Socialtilsynet flere beføjelser, så det bliver lettere at lukke døgntilbud, hvor kvaliteten halter.

Mange socialrådgivere oplever, at personalet på opholdssteder og døgninstitutioner ikke altid har de rette kompetencer. Socialrådgivernes formand, Mads Bilstrup mener, at der er grund til at være bekymret for den nuværende situation, hvor kommuner i god tro henviser til døgntilbud, som viser sig ikke at have forudsætningerne for at imødekomme udsatte børn og unges behov.

– På langt de fleste døgntilbud oplever socialrådgiverne, at kvaliteten er i orden. Men det er ikke ualmindeligt, at socialrådgiverne har nogle bestemte tilbud, som de går udenom, fordi de har erfaringer med, at kvaliteten ikke er tilfredsstillende. Det handler typisk om, at personalet ikke har de rette kvalifikationer til at håndtere børnenes udfordringer, blandt andet fordi der er ansat for mange ufaglærte, der er for mange vikarer, og der er for stor personalegennemstrømning, siger Mads Bilstrup med henvisning til fagbladets aktindsigt i Socialtilsynets tilsynsrapporter og en rundspørge blandt socialrådgiverne i kommunernes børne- og familieafdelinger.

Der er opbakning til kritikken fra Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne, som organiserer en stor del af personalet på døgntilbuddene. Han genkender billedet af, at personalet på opholdssteder og døgninstitutioner ikke altid har de rette kompetencer. Han foreslår, at der stilles et lovmæssigt krav både til personalets sammensætning og uddannelse i døgntilbuddene.

– Det er ikke i orden, at der er steder, hvor den nødvendige faglighed ikke er til stede. Så for at blive godkendt som socialpædagogisk tilbud både som kommunalt, regionalt eller privat, skal der opfyldes nogle uddannelseskrav. I dag er det alt for forskelligt, og der er simpelt hen for få med en faglig relevant uddannelse. Hvis en døgninstitution har målgruppen piger med spiseforstyrrelser, så skal man kunne dokumentere, at der er den faglighed til stede i institutionen for at blive godkendt, siger han.

Også social- og ældreminister Astrid Krag er enig i, at børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder skal have en indsats af høj kvalitet og på det rette specialiseringsniveau. Hun skriver i en kommentar til fagbladet Socialrådgiveren:

”Som også jeres undersøgelse viser, så er det ikke alle steder, der lever op til det. I dag ved vi ikke nok om de tilbud, der er på området, om kvaliteten og effekten af indsatsen, og vi ved ikke, om de dækker det behov der er, samlet set. Derfor er vi i gang med at evaluere hele det specialiserede socialområde, sådan at vi på landsplan får et overblik over målgrupper og tilbud på området. Overblikket bliver et vigtigt redskab, når vi skal sikre, at de rette kompetencer er til stede på døgninstitutioner og opholdssteder og dermed en høj nok kvalitet for de børn og unge, der bor her.”

Flere beføjelser til Socialtilsynet

Både Mads Bilstrup og Benny Andersen hilser en specialeplan velkommen og håber, at den kan være med til at sikre det rette match, så børn og unge får den hjælp, de har brug for.

Men Mads Bilstrup understreger, at Socialtilsynet også har brug for at kunne holde mere øje med de døgntilbud, som har de samme udfordringer over en længere periode uden at få rettet op på dem.

– Socialrådgiverne i Socialtilsynet kan ikke gøre andet end at beskrive problemerne. Hvis der skal gives et påbud, skal det typisk længere op i systemet. Og der hører jeg fra nogle af socialrådgiverne, at der nogle gange skal ret meget til, før de kan få lov til at give et påbud, og især før man går ind og lukker et døgntilbud. Det er kritisabelt og kan have alvorlige konsekvenser for udsatte børn og unge, siger han.

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) oplyser i et mail-svar, at hun netop er i gang med forhandlinger om at styrke Socialtilsynet. Hun skriver:

”Socialtilsynet har i dag ikke mulighed for at føre et skærpet tilsyn med et tilbud, uden at der samtidig skal udstedes et konkret påbud, som for eksempel kan være, at tilbuddet skal udarbejde en handleplan. Den mulighed, mener jeg, socialtilsynet skal have, så tilbuddene ikke kan slippe for et skærpet tilsyn ved bare at udarbejde en handleplan.”

Og hun tilføjer: ”Men det er også vigtigt for mig at sige, at kommunen har pligt til at føre et personrettet tilsyn med barnet og den indsats, barnet får. I den forbindelse skal kommunen tale med barnet og sikre sig, at barnet trives og har det godt på det anbringelsessted, hvor barnet bor. Så hvis kommunerne sender børn hen på tilbud, som ikke magter dem – eller tilbud, som har åbenlyst kritisable tilsynsrapporter – så svigter kommunerne deres ansvar.”

DS: Tættere opfølgning

Det afføder følgende kommentar fra Mads Bilstrup:
– Det er rigtig vigtigt, at socialrådgiverne følger børnene og de unge tæt, når de er blevet anbragt på et døgntilbud. I dag foreskriver loven, at socialrådgivere skal tage på personrettet tilsyn hvert halve år, men der kan være behov for mere. Derfor foreslår vi i vores udspil ’Tæt på barnet’, at anbragte børn får ret til at blive kontaktet af deres socialrådgiver hver tredje måned. Og for at sikre, at socialrådgiverne, som er den mest stressede faggruppe i landet, har tid til at løfte opgaven, foreslår vi også, at der i Barnets Lov kommer et loft over, hvor mange udsatte børn hver socialrådgiver skal have ansvaret for.


Socialministeriet oplyser, at det på nuværende tidspunkt ikke vides, hvornår de nye retningslinjer for Socialtilsynet er forhandlet på plads.