DS inviterer nye ministre til samarbejde

Et nyt ministerhold skal lede landets ministerier – og dermed får Dansk Socialrådgiverforening også nye samarbejdspartnere. Dansk Socialrådgiverforening har sendt velkomstbreve til seks af de nye ministre – og inviterer til samarbejde om en række konkrete opgaver.

SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTER

Navn: Astrid Krag.

Alder: 36 år.

Uddannelse: Bachelorstuderende i statskundskab på Københavns Universitet.

Erhverv

Studentermedhjælper på Social- og Sundhedsskolen i København 2003-2005.

Ansat i hjemmeplejen i 2007.

Politisk karriere

Folketingsmedlem for SF 2007-2014, ordfører for integration og ældreområdet.

Minister for sundhed og forebyggelse 2011-2014.

Meldte sig ud af SF og blev folketingsmedlem for Socialdemokratiet fra 2014, ordfører for ældreområdet, integration, velfærd og skat.

Politiske opgaver

 • Indføre en ny fattigdomsgrænse.
 • Nedbringe antallet af – og forbedre indsatsen for – hjemløse.
 • Udvikle et alternativ til den afskaffede SATS-pulje.
 • Forhandle økonomiaftaler med kommunerne og regionerne.

DS’ ønsker til ny minister

Ud over arbejdet med at nedbringe fattigdommen blandt både børn og voksne og løse problemerne med det stigende antal hjemløse, opfordrer Dansk Socialrådgiverforening Astrid Krag til at understøtte kommunernes udvikling i retning af en tidligere og mere forebyggende indsats for udsatte børn og voksne. Det kræver blandt andet, at kommunerne får mulighed for at lægge flerårige budgetter, så de kan investere i den sociale indsats.

 

BESKÆFTIGELSESMINISTER

Navn: Peter Hummelgaard Thomsen.

Alder: 36 år.

Uddannelse: Cand.jur., Københavns Universitet.

Erhverv

Juridisk student i Udenrigsministeriet 2005-2008. Konsulent i Advice A/S 2012-2014. Politisk konsulent i 3F 2014-2015.

Politisk karriere

Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom fra 2008-2012. Folketingsmedlem for Socialdemokratiet fra 2015, formand for Skatteudvalget og EU-ordfører.

Politiske opgaver

 • Finde en politisk løsning, så nedslidte kan gå tidligere på pension.
 • Nedsætte en kommission, som skal udvikle et nyt ydelsessystem, der skal erstatte kontanthjælpsloftet.
 • Indføre et midlertidigt, kontant børnetilskud, indtil kontanthjælpsloftet er afskaffet.
 • Kritisk gennemgang af reformerne af sygedagpenge, førtidspension og fleksjob.

DS’ ønsker til ny minister

Ud over tidlig pension til nedslidte, et opgør med kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen og en revision af reformerne på beskæftigelsesområdet, opfordrer Dansk Socialrådgiverforening Peter Hummelgaard Thomsen til at lade sig inspirere af de kommuner, som har valgt at investere i flere socialrådgivere på jobcentrene, så borgerne kan få en tættere og mere individuel indsats.

Som den øverst ansvarlige for arbejdsmiljøet opfordrer DS også den nye beskæftigelsesminister til at tage hånd om de udbredte problemer med stress blandt socialrådgiverne.

 

JUSTITSMINISTER

Navn: Nick Hækkerup.

Alder: 51 år.

Uddannelse: Cand.jur. og ph.d. i EU og folkeret fra Københavns Universitet.

Erhverv

Fuldmægtig ved Landsskatteretten 1994-1998. Adjunkt ved Københavns Universitet 1998-2000.

Politisk karriere

Borgmester i Hillerød Kommune 2000-2007. Næstformand i Socialdemokratiet 2005-2012 og medlem af Folketinget for Socialdemokratiet siden 2007. Forsvarsminister 2011-2013, europa- og handelsminister 2013-2014 og sundhedsminister 2014-2015. Udenrigsordfører, udviklingsordfører og grundlovsordfører i den seneste valgperiode.

Politiske opgaver

 • Genoprette tilliden til retsvæsenet efter blandt andet Tibet-sagen, Pusher Street-sagen og teledataskandalen.
 • Fremme ytringsfriheden for offentligt ansatte, så de kan bruge deres ytringsfrihed uden frygt for negative sanktioner.

DS’ ønsker til ny minister

Dansk Socialrådgiverforening har understreget over for Nick Hækkerup, at sager om kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge hører til i det kommunale system og ikke i Ungdomskriminalitetsnævnet. DS opfordrer den nye justitsminister til at styrke kommunernes koordinering omkring og relationsarbejde med disse unge, og at indføre principperne bag ’genoprettende ret’, hvor den unge i dialog med  kommunen og den skadelidte retter op på den forvoldte skade. Derudover har den nye justitsminister en vigtig opgave i at styrke den resocialiserende indsats i Kriminalforsorgen.

 

UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSMINISTER

Navn: Mattias Tesfaye.

Alder: 38 år.

Uddannelse: Murersvend fra Aarhus Tekniske Skole.

Erhverv

Murer 2001-2002.

Ungdomskonsulent og faglig sekretær i 3F 2002-2012.

Politisk karriere

Formand for 3F Ungdom 2005-2006.

Forlod Enhedslisten i 2008 og meldte sig ind i SF, hvor han blev medlem af landsledelsen og næstformand.

Forlod SF i 2013 og meldte sig ind i Socialdemokratiet, hvor han fra 2015 blev medlem af Folketinget og partiets social dumping-ordfører og udlændingeordfører.

Politiske opgaver

 • Styrke integrationen, blandt andet via en årlig handleplan for integrationen.
 • Sikre at flygtninge får en tilknytning til arbejdsmarkedet eller en uddannelse, også selv om de kun er her midlertidigt.
 • Oprette et nyt udrejsecenter kun for børnefamilier.

DS’ ønsker til ny minister

Dansk Socialrådgiverforening hilser den nye regerings ønske om at styrke integrationen velkomment, men gør samtidig Mattias Tesfaye opmærksom på, at nogle af de udlændingestramninger, som den tidligere regering indførte, og som den nye regering viderefører, spænder ben for en vellykket integration. DS opfordrer derfor den nye integrationsminister til at gøre det meget tydeligt, hvilke flygtninge, der er omfattet af de nye regler om tilbagesendelse, og til at ændre reglerne, så socialrådgiverne ikke til alle samtaler skal vejlede et stort antal mennesker, som skal forblive i Danmark, om muligheden for at vende tilbage til hjemlandet.

 

UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTER

Navn: Ane Halsboe-Jørgensen.

Alder: 36 år.

Uddannelse: Kandidat i Statskundskab fra Københavns Universitet.

Erhverv

Pædagogmedhjælper og lærervikar 2002-2003. Ansat i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 2004.  Konsulent i LO 2009-2011.

Politisk karriere

Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet siden 2011, hvor hun har været næstformand for folketingsgruppen, social dumping-ordfører og ordfører for ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelser.

Desuden har hun været medlem af Skatteudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og   udervisningsudvalget, Finansudvalget, Energi-, Forsyning- og Klimaudvalget og formand for Udenrigsudvalget.

Politiske opgaver

 • Afskaffe omprioriteringsbidraget på alle uddannelser og fremover investere i uddannelserne i stedet.
 • Afskaffe uddannelsesloftet og sætte gang i en meritreform, der skal give de unge mere fleksibilitet i deres uddannelsesvalg.
 • Undersøge mulighederne for et nyt optagelsessystem for videregående uddannelser, en ny karakterskala og eventuelt andre prøveformer.

DS’ ønsker til ny minister

Dansk Socialrådgiverforening hilser regeringens planer om at sløjfe omprioriteringsbidraget på uddannelserne meget velkommen, men understreger over for Ane Halsboe-Jørgensen, at  socialrådgiveruddannelsen har lidt under de seneste års besparelser. Der bør tilføjes nye midler til både grund-, efter- og videreuddannelserne, så de kan komme til at matche kravene til fremtidens socialrådgivere.

Derudover opfordrer DS den nye uddannelses- og forskningsminister til at revurdere antallet af praktikker på grunduddannelsen og til at arbejde for, at flere socialrådgivere får mulighed for at tilegne sig specialkompetencer via efter- og videreuddannelse.

 

SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTER

Navn: Magnus Heunicke.

Alder: 44 år.

Uddannelse: Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole.

Erhverv

Projektmedarbejder i Kommunernes Landsforening 1995-1996. Rejsesekretær i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 1996-1998. Journalist på DR 2001-2005.

Politisk karriere

Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Næstved 1992-1995.

Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet fra 2005, hvor han blandt andet har været politisk ordfører, it- og teleordfører, trafikordfører, velfærdsordfører og kommunalordfører.

Statsrevisor 2013-2014.

Transportminister 2014-2015.

Politiske opgaver

 • Skabe større sammenhæng og bedre samarbejde i sundhedssektoren.
 • Skabe mere lighed i sundhedsvæsenet.
 • Skabe flertal for en politisk aftale om en 10-årsplan for psykiatrien.

DS’ ønsker til ny minister

Dansk Socialrådgiverforening hilser regeringens ambitioner om en 10-årsplan for psykiatrien velkommen, men understreger over for Magnus Heunicke, at psykiatrien skal sikres en langsigtet og holdbar finansiering. DS opfordrer den nye sundhedsminister til at tænke sundhedssocialrådgiverne ind som en løsning på den manglende sammenhæng i såvel psykiatrien som resten af sundhedsvæsenet.

Socialrådgiverne kan være med til at løse manglen på sundhedsfagligt personale, fordi lægerne og sygeplejerskerne kan koncentrere sig om behandling og pleje, hvis der ansættes socialrådgivere til at tage sig af patenternes sociale forhold. Sundhedssocialrådgiverne bør få en central plads som brobyggere mellem sygehus, lægepraksis og den kommunale sundhedsindsats, lyder opfordringen til den nye sundhedsminister.