Betaling og økonomi på børneområdet

JURASPALTEN: Hvornår kan kommunen stille krav om økonomisk trangsvurdering og betaling i forbindelse med foranstaltninger efter Serviceloven? Dette er der kommet nyt om.

Den nu tidligere børne- og socialminister udsendte i maj en ny bekendtgørelse om betaling under børns anbringelse uden for hjemmet. Efter bekendtgørelsen har kommunerne ikke længere hjemmel til at opkræve betaling fra anbragte børn og unge, som har indtægter fra for eksempel formueafkast eller eget arbejde.

Bekendtgørelsen angiver at træde i kraft den 1. juli – samtidig med den tilsvarende lovændring. Lovforslaget (L230) bortfaldt imidlertid på grund af valget. Da der er bred enighed om, at ændringerne er afgørende for sikringen af anbragte børns rettigheder til at blive behandlet ligesom andre børn, er det svært at forestille sig, at lovændringen ikke kommer på plads med en ny regering.

Forældre vil på grund af den almindelige forsørgelsespligt fortsat efter bekendtgørelsen kunne opkræves betaling ved et barns anbringelse uden for hjemmet.

Økonomisk vurdering ved dækning af udgifter

Forældres økonomiske forhold kan have betydning for, om udgifterne ved deltagelse i foranstaltninger kan dækkes. Efter servicelovens § 52a kommer det an på, om støtten erstatter mere indgribende og omfattende foranstaltninger (§ 52a, stk. 1, nr. 1) – så skal der laves en økonomisk vurdering – eller om støtten kan afværge en anbringelse eller fremme en hjemgivelse, (§ 52a, stk. 1, nr. 2) – så skal der ikke laves en økonomisk vurdering.

Det er ikke helt nemme kriterier at arbejde med. For støtte i form af for eksempel familiebehandling eller aflastning erstatter i sagens natur mere indgribende eller omfattende foranstaltninger, herunder anbringelse.

Ankestyrelsen har derfor i en ny afgørelse – PA-9-19 – vurderet spørgsmålet i en sag, der handler om familiebehandling. Denne foranstaltning er nemlig nævnt i de oprindelige forarbejder til bestemmelsen. Ankestyrelsen henviser til disse forarbejder og fastslår, at familiebehandling er en foranstaltning, der erstatter mere indgribende eller omfattende foranstaltninger, jf. nr. 1.

Derfor skal der en økonomisk vurdering til. Dermed ophæves den tidligere afgørelse – PA 16-13 – hvor familiebehandling var omfattet af nr. 2, og der derfor ikke skulle laves en økonomisk vurdering.

Læs mere på: Retsinformation.dk: Bekendtgørelse nr. 535 af 2. maj 2019 om betaling for ophold på anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år.

Idamarie Leth Svendsen er lektor ved Københavns Professionshøjskole.