Beregning af tabt arbejdsfortjeneste skal ske ud fra en helhedsvurdering

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn skal ikke ske med udgangspunkt i den generelle undervisningspligt.

JURASPALTEN: Beregning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn skal ikke ske med udgangspunkt i den generelle undervisningspligt, præciserer Børne- og Socialministeriet i samarbejde med Undervisningsministeriet i en skrivelse til kommunalbestyrelserne.

Folkeskolereformen har generelt bevirket, at børn gennemsnitligt har længere skoledage. Dette har formentlig inspireret en del kommuner til at udvikle en ny praksis, hvor de øgede krav om tilstedeværelse i skolen har været udgangspunktet for beregning at tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 til forældre med handicappede børn, hvilket typisk vil medføre færre tildelte timer. Logikken har været, at beregning af tabt arbejdsfortjeneste skal ske med udgangspunkt i den generelle undervisningspligt for børn og unge i en given alder.

Skoleleder afgør fritagelse

Børne- og Socialministeriet har i samarbejde med Undervisningsministeriet ønsket at stoppe denne udvikling og udsendte derfor 15. december en skrivelse til samtlige kommunalbestyrelser (Skrivelse om tilrettelæggelse af hjælp og støtte efter serviceloven og folkeskolelovgivningen til børn med handicap og deres familier, nr. 10365 af 15/12- 2016), hvor der gøres opmærksom på, at den skitserede praksis ikke anses for lovlig.

Det understreges, at det er skolelederen, der træffer afgørelse om det enkelte barns muligheder for fritagelse for den obligatoriske undervisning. Den kommunale (social-) forvaltning kan ikke omgøre afgørelsen ved at stille krav om, at barnet skal deltage et vist antal timer i undervisningen, før kommunen vil tage stilling til spørgsmålet om tabt arbejdsfortjeneste.

Stop for serviceniveauer med generelle krav

Kommunalbestyrelserne må derfor heller ikke vedtage serviceniveauer, hvor der opstilles generelle krav til, hvornår en familie til et barn med handicap kan komme i betragtning til ydelser efter serviceloven – eksempelvis krav om, at et barn skal gå i skole eller skolefritidstilbud et bestemt antal timer, før kommunen vil vurdere en ansøgning om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.

Ministerierne er således enige om, at udmåling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn skal ske med udgangspunkt i en helhedsvurdering af familiens behov samt det enkelte barns skolegang og deltagelse i fritidstilbud.

Med denne ministerielle udmelding bør kommunerne fremover (igen) udvikle en praksis, der tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og ikke en generel antagelse om en gennemsnitlig undervisningsforpligtelse.

Læs mere på Retsinformation.dk

 

Karen Elmegaard er cand. jur. og lektor ved socialrådgiveruddannelserne, Metropol