Barnets Lov skal give socialrådgiverne tid til faglighed

"Vi vil samle reglerne om støtte og hjælp til socialt udsatte børn og unge ét sted. Så lovgivningen bliver mere overskuelig – for barnet, familien og socialrådgiveren."

Barnets Lov skal give socialrådgiverne tid til faglighed

Regeringen foreslår med Barnets Lov at give større nærhed og kvalitet i indsatsen for de børn, der har det sværest. Det faglige skøn hos dygtige medarbejdere skal veje tungere, og der skal i højere grad tages udgangspunkt i det enkelte barns ønsker og behov.

Det kræver, at vi fra politisk hold tør tage et opgør med den ufleksible detailregulering, der kendetegner det sociale børneområde i dag. Procesregler kan have nok så gode intentioner og nogle regler er naturligvis fornuftige. Men socialrådgiverens tid skal bruges på det, der gør en forskel for barnet.

Hvis en stor del af sagsbehandlingen bliver at tikke bokse af frem for at møde, lytte og hjælpe det enkelte barn og familien, så presser det socialrådgiverne. Ni ud af ti socialrådgivere svarer, at de mangler tid, når de spørges til, hvad der står i vejen for at inddrage børn og unge i deres egen sag. Det viser en rundspørge hos medlemmerne i Dansk Socialrådgiverforening.

Socialrådgiverne skal helt enkelt have bedre muligheder for at udføre deres arbejde, hvis vi skal lykkes med at hjælpe de mest udsatte børn, og sætte børnene først.

Færre proceskrav, mere fleksibilitet

Frikommuneforsøgene på børneområdet har vist, at når vi fra politisk hold tør sætte medarbejderne mere fri fra proceskrav og dokumentationskrav, så giver det tid til det faglige arbejde. Regeringen gennemførte sammen med KL i 2020 en kulegravning af regelgrundlaget og den kommunale praksis på udsatte børn- og ungeområdet. Konklusionen, som vi med KL vil fremlægge de kommende uger, er klar og tydelig: Hvis lovgivningen giver mere plads til faglige vurderinger, mere fleksibilitet og færre proceskrav, bliver der mere tid til de svære sager, som kræver det.

Regeringen foreslår derfor, at vi i Barnets Lov gør proces- og dokumentationskrav fleksible, så de afspejler sagens omfang: Hvis det er en simpel sag, der kan klares med en faglig vurdering i tæt samarbejde med familien, så skal socialrådgiveren ikke spilde sin tid på omfattende afkrydsninger og udfyldninger af dokumenter.
Der skal omvendt gives tid til ordentlig inddragelse af barnet kombineret med hurtig og gennemgribende hjælp i de svære sager. I dag kan en langvarig undersøgelse af barnets behov gøre, at hjælpen forsinkes og både barnets og familiens situation forværres. I de sager, svigter vi barnet dobbelt. Med en regelforenkling og større fleksibilitet, kan socialråd­giveren iværksætte hjælp samtidig med, at retssikkerheden sikres og barnets perspektiv og rettigheder sættes i centrum.

Derudover vil vi med Barnets Lov indskrive et nyt princip i Barnets Lov om færrest muligt voksne myndighedspersoner omkring barnet. Vi vil samle reglerne om støtte og hjælp til socialt udsatte børn og unge ét sted. Så lovgivningen bliver mere overskuelig – for barnet, familien og socialrådgiveren. Og i den proces, skal al stigmatiserende sprogbrug også luges ud af loven. Så børn aldrig får det indtryk, at de er et problem, der skal løses.

Tid og plads til faglige vurderinger

Socialområdet er bygget på rettigheder til borgerne, og det holder vi fast i. Vi indfører også nogle nye proceskrav i Barnets Lov. For eksempel skal kommunerne fremover automatisk vurdere behovet for hjælp til søskende til anbragte børn, og vi indfører en second opinion i Ankestyrelsen i nogle situationer ved afgørelser om skift og hjemgivelser af anbragte børn. De nye krav står vi ved, fordi vi skal passe bedre på børnene og stoppe omsorgssvigt i familierne og ustabilitet i anbringelserne.

Men det skal følges op af et stærkt fokus på at sætte socialrådgiverne fri for ufleksible procesregler, der nok er kommet i den bedste mening, men som i praksis fjerner tid fra hjælpen til børnene.

Regelforenkling er noget de fleste politikere siger, de ønsker, men som har været historisk svært at gennemføre. Jeg håber, vi kan samle Folketingets partier om at skabe tid og plads til faglige vurderinger hos landets dygtige socialrådgivere, så der bliver tid til at møde barnet og sætte børnene først.

Læs også DS-formand Mads Bilstrups leder ”Pengene skal passe til opgaven” i bladet på side 26.