Analyse: Hver tredje af de unge savner at se vennerne fysisk

To tredjedele af alle unge mellem 12 og 30 år mødes i dag maksimalt én gang om ugen med venner i deres fritid, viser en ny analyse fra Deloitte og tænketanken Kraka. At digitalt skærmbrug har stjålet tiden fra fysisk samvær kan være en af forklaringerne på den faldende trivsel blandt unge i Danmark.

Et stigende antal rapporter og undersøgelser har over de seneste ti år afdækket, at stadig flere unge mistrives. Forskerne er ikke enige om en entydig forklaring på den negative udvikling, men digitalt skærmbrug og sociale medier nævnes ofte som hovedmistænkte, når årsagen til den stigende mistrivsel skal findes.

Vores analyse viser da netop også, at skærmtid og sociale medier har bidt sig fast i de unges hverdag. To tredjedele af alle unge mellem 12 og 30 år mødes i dag maksimalt én gang om ugen med venner i deres fritid. Samtidigt siger en tredjedel af de unge selv, at de ville foretrække, at deres vennegruppe brugte mindre tid online og mødtes mere fysisk. Det tyder på, at det kan være svært for de unge at sno sig ud af de digitale platformes kløer, og at en stor del af de unge længes efter det fysiske samvær.

Mindre livstilfredshed

Som en del af vores seneste Small Great Nation-rapport om unges trivsel har vi lavet en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af 1.500 danske unge mellem 12 og 30 år. Spørgeskemaet omhandler blandt andet unges trivsel og digitale vaner. Resultaterne tyder på en negativ sammenhæng mellem livstilfredshed og skærmbrug. Unge, der bruger 1-2 timer online i deres fritid, har en gennemsnitlig livstilfredshed på 7,1 målt på en skala fra 0-10. Til sammenligning har unge, der er online i mere end 8 timer om dagen i deres fritid, en gennemsnitlig livstilfredshed på 5,8 ud af 10.

Selv om der er en sammenhæng mellem trivsel og onlinetid, kan der ud fra undersøgelsen dog ikke siges, om det er onlinetiden, der i sig selv påvirker unges trivsel negativt, eller om for eksempel unge, der trives dårligt, øger deres onlineforbrug.

Fysisk samvær

En del af forklaringen på de unges faldende trivsel kan være, at digitaliseringen af samfundet og udbredelsen af sociale medier i stigende grad, og potentielt mod de unges vilje, udkonkurrerer fysisk samvær og de positive sociale og fysiske elementer, der ligger heri.

Som nævnt viser vores analyse, at to tredjedele af de unge maksimalt mødes én gang om ugen med deres venner i deres fritid. Og at de personer, der oftest ses med deres venner, i gennemsnit har den største livstilfredshed og bruger mindst tid online. Det kan være svært for den enkelte at bryde med brugen af sociale medier, når alle andre unge bruger dem.

I alt har 34 procent af de unge sagt, at de er enige eller meget enige i, at de ville foretrække mere fysisk kontakt. Samtidigt synes 47 procent, at de bruger for meget tid på sociale medier. Vi finder, at der er en stor midtergruppe, der ender med at være online i mange timer, men som længes efter at mødes med deres venner fysisk.

Unge undervurderer sig selv

Mange populære mennesker på de sociale medier fremstiller sig selv som rige og smukke. Ofte er fremstillingerne på sociale medier udtryk for en konstrueret virkelighed, som for de fleste mennesker ikke er mulig at opnå i praksis. Et af argumenterne for, at sociale medier kædes sammen med lav trivsel, er, at sociale medier øger unges muligheder for at sammenligne sig med andre unge på et urealistisk grundlag.

Vores analyse viser netop, at de unge undervurderer deres egen popularitet på sociale medier, men ikke undervurderer sig selv på andre parametre. Det kan være er udtryk for, at sociale medier opstiller urealistiske sammenligninger blandt unge, hvilket kan gå ud over deres selvtillid og dermed bidrage yderligere til mistrivsel.

Vores undersøgelse tyder på, at der er en grad af digital udsathed hos de unge, som de kan have brug for hjælp til at håndtere. I et samfund, hvor ensomheden blandt unge er stigende, er det derfor vigtigt at undersøge, hvordan samfundet kan hjælpe unge med at komme ud af den digitale verden og mødes fysisk med deres venner.

Fordeling af 12-30-åriges tidsforbrug online opdelt på køn
De fleste unge er online mellem 2 og 4 timer om dagen i deres fritid, og drenge og piger bruger ca. lige meget tid online i gennemsnit.

Sammenhæng mellem livstilfredshed og onlinetid i fritiden
De unge, der har den største livstilfredshed, er dem, der dagligt bruger 1 til 2 timer online i deres fritid.

Unges vurdering af sig selv i forhold til deres venner
De unge mener generelt, at de er mindre populære end deres venner på sociale medier.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført af Epinion for Kraka-Deloitte


Analysen viser

  • Unge, der bruger 1 til 2 timer online i deres fritid – det vil sige uden for skole og arbejde – har den højeste gennemsnitlig livstilfredshed, mens yderligere skærmtid hænger sammen med lavere trivsel. Unge, der er online i mere end 8 timer dagligt i fritiden, har den laveste trivsel.
  • To tredjedele af alle unge mødes i dag maksimalt én gang om ugen med deres venner i fritiden.
  • En tredjedel af de unge siger selv, at de ville foretrække, at deres vennegruppe brugte mindre tid online og mødtes mere fysisk, og andelen er størst for de unge, der er online i 6 til 8 timer hver dag.
  • Unge undervurderer sig selv på sociale medier. Det tyder på, at sociale medier giver skæve sammenligningsgrundlag, der kan gå ud over unges selvtillid.

Analysen er baseret på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse med svar fra 1.500 børn og unge i alderen 12-30 år gennemført af Epinion for Kraka og Deloitte.


Af Anders Dons, nordisk CEO for Deloitte og Peter Mogensen, direktør i Kraka