Sammen skaber vi forandringer

Et stærkt TRIO-samarbejde er nøglen til at øge den faglige kvalitet og arbejdsglæden på arbejdspladsen.

Socialrådgiverarbejde er meningsfuldt og betydningsfuldt. Men socialrådgivernes arbejde er også præget af udfordringer og belastninger, og det kan være svært at skabe kvalitet i arbejdet. Dansk Socialrådgiverforening har sat fokus på, hvordan socialrådgivere kan få ‘mere fag og arbejdsglæde’, dvs. opfordre til aktiviteter på arbejdspladserne, der kan understøtte udviklingen af et bedre arbejdsmiljø og muligheden for at udfolde sig fagligt. Arbejdsmiljø og faglighed i kerneopgaven hænger sammen og kan påvirke hinanden positivt og negativt.

Vent ikke med at handle – tag fat i problemerne mens de er små, – eller forebyg at de overhovedet opstår. Trioen – det uformelle samarbejde mellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder – er nøglen til at øge den faglige kvalitet og arbejdsglæden.

Brug materialerne på denne side til at tage små, sikre skridt hen mod visionen om en stærk faggruppe med et solidt socialrådgiverfagligt handlerum.

Et dialog- og prioriteringsspil

Dialog- og prioriteringsspillet ”Mere fag og arbejdsglæde” giver mulighed for på en let måde at tage en dialog om arbejdsmiljøet på en arbejdsplads samt prioritere, hvilke indsatsområder man skal arbejde på at forbedre. Spillet spilles som optakt til en forandringsproces, hvor løs-ningskatalogerne og procesguiden kan anvendes efterfølgende.

Seks løsningskataloger

De seks løsningskataloger giver Dansk Socialrådgiverforenings bud på særligt udvalgte metoder og redskaber, der kan anvendes af tillidsvalgte og ledere til at understøtte udviklingen af den gode socialrådgiverarbejdsplads.

En procesguide

Procesguiden giver ledere og tillidsvalgte inspiration til at lave gode forandringsprocesser. Guiden kan bruges sammen med løsningskatalogerne. Hvor løsningskatalogerne præsenterer udvalgte metoder og redskaber til at understøtte udviklingen af den gode socialrådgiverarbejdsplads, giver procesguiden en ramme for og metoder til, hvordan man kan arbejde med at implementere disse på arbejdspladsen.

Dialog og prioriteringsspillet ”Mere fag og arbejdsglæde”

Spillet dækker seks temaer: faglige succeser, fælles faglig refleksion, efteruddannelse, arbejdspres & stress, trivsel & kollegaskab samt fastholdelse.

Teksterne på kortene handler blandt andet om: kvalitet, relationer, indflydelse, samarbejde, ansvar, fejl, videndeling, læringskultur, nyansatte, opgavemål, tid, forstyrrelser, arbejdsfællesskab, tryghed, omgangstone, anerkendelse, sygefravær og jobskifte.

Spillet består af en æske med 36 kort, seks temakort og spilleregler.

Du kan rekvirere spillet ved at sende en mail til din DS-konsulent, som du finder her Kontakt – Dansk Socialrådgiverforening

OBS. Når du sender din mail, så anfør hvor mange personer, der skal spille spillet samtidigt, så du får det rette antal spil tilsendt (det anbefales, at man højst er 7 personer i hver af de grupper, der skal spille spillet).

» Kort vejledning til spillet ”Mere fag og arbejdsglæde”

Løsningskatalog 1: Flere faglige succeser

Faglige succeser skaber faglig stolthed og øger arbejdsglæden. Faglige socialrådgiversucceser er lig med tilfredse borgere. Når vi udvikler det socialrådgiverfaglige arbejde, skaber vi sammenhæng i opgaveløsningen og øger kvaliteten.

Læs om løsningsmetoderne Relationel koordinering, Investeringstilgangen og Samskabt styring.

» Løsningskatalog 1 – Flere faglige succeser (revideret 07/2021)

Løsningskatalog 2: Mere fælles faglig refleksion

Faglige refleksioner om praksis gør os klogere og skarpere på valg af metoder og tilgange til borgerens problemstilling. I det fælles møde kan vi dele de svære oplevelser, vores fejltagelser og alle succeserne. Når vi taler højt om vores praksis, samarbejder tæt og ikke lader nogen være alene om opgaverne, så øger vi kvaliteten af vores kerneopgave. Samtidig styrker vi vores profession og faglighed som socialrådgivere.

Læs om løsningsmetoderne Kollegial sparring og supervision, Lærende møder og Team-samarbejde.

» Løsningskatalog 2: Mere fælles faglig refleksion (revideret 07/2021)

Løsningskatalog 3: Mere efteruddannelse

Efteruddannelse vedligeholder og udvikler vores kompetencer. Vi skal prioritere at tilegne os ny viden og lære nye metoder og redskaber at kende. Det giver faglig styrke og sikkerhed, og det øger kvaliteten af vores arbejde. Nyansatte og nyuddannede socialrådgivere har et særligt behov for at blive hjulpet godt i gang.

Læs om løsningsmetoderne Læringskultur, Kompetenceudvikling og Introduktions- og mentorordninger.

» Løsningskatalog 3: Mere efteruddannelse (revideret 08/2021)

Løsningskatalog 4: Mindre arbejdspres og stress

Højt arbejdspres medfører fejl, giver dårlig kvalitet og forringer borgerens udbytte af vores arbejde. Vi skal forebygge stress, fordi stress går ud over vores helbred. Der er to veje at gå: at skabe mere tid og ro ved fx at fjerne forstyrrelser og at finde og ændre på årsagerne til det høje arbejdspres.

Læs om løsningsmetoder Restitution og pauser, Styr på forstyrrelser og Stressforebyggelse.

» Løsningskatalog 4: Mindre arbejdspres og stress (revideret 07/2021)

Løsningskatalog 5: Mere trivsel og kollegaskab

Det gode kollegiale fællesskab er med til at skabe energi og overskud og gør det sjovt at gå på arbejde. Social støtte fungerer som en buffer mod udvikling af mistrivsel og stress.

Læs om løsningsmetoderne Arbejdsfællesskabet, Psykologisk sikkerhed og Konfliktforebyggelse.

» Løsningskatalog 5: Mere trivsel og kollegaskab (revideret 07/2021)

Løsningskatalog 6: Bedre fastholdelse

Vi skal holde fast i at hjælpe sygemeldte kolleger tilbage til arbejdet, og holde fast i hinanden som kolleger. Vi skal undersøge årsager til sygefravær, og kunne sætte helhedsorienterede og bæredygtige løsninger i værk. Så holder vi også fast i faget.

Læs om løsningsmetoderne Støtte af sygemeldte og deres kolleger, Forebyggelse af sygdom og fravær og Det bæredygtige arbejdsmiljø.

» Løsningskatalog 6: Bedre fastholdelse (revideret 07/2021)

Proceskatalog 7: Guide til TRIO’en

Procesguiden indeholder syv trin i en forandringsproces. Det er en dynamisk guide, som tager udgangspunkt i, hvor I er i jeres forandringsproces, hjælper jer videre derfra og giver overblik.

Læs om trinene Opstart, Udfordring, Målsætninger, Handleplan, Interessenter, Involve-ring og Styrk din TRIO.

» Proceskatalog 7: Guide til TRIO’en (revideret 07/2021)

Guiden suppleres af en processtyringsskema, som I kan bruge undervejs til at holde styr på jeres aftaler og den overordnede fremdrift i jeres forandringsproces.

» Processtyringsskema til TRIO’erne

Desuden er der nogle plakater, som I kan bruge til at synliggøre de beslutninger, I træffer undervejs overfor resten af arbejdspladsen. Udfyld dem efterhånden og hæng dem op et synligt sted, så alle kan følge med i jeres forandringsproces.

» Plakater – sammen skaber vi forandringer

Få inspiration til at sætte mål for mere fag og arbejdsglæde

Man kan få ideer og inspiration til at sætte mål for den gode socialrådgiverarbejdsplads ved at bruge Dansk Socialrådgiverforenings Vejledende Standarder for faglighed og arbejdsmiljø.

Den indeholder en række anbefalinger til, hvad DS vurderer som god standarder, som kan hjælpe arbejdspladserne med at skabe mere fag og arbejdsglæde.

» Dansk Socialrådgiverforening: Vejledende Standarder for faglighed og arbejdsmiljø

» Dansk Socialrådgiverforening: Guide til DS’ materialer om mere fag og arbejdsglæde

Materialerne er afprøvet på socialrådgiverarbejdspladser

De materialer, som man kan downloade på denne side stammer fra projektet ‘Sammen skaber vi forandringer’.

Dansk Socialrådgiverforening gennemførte i 2020 et projekt med ni socialrådgiverarbejdspladser, med det mål at styrke trioens handlekraft, og derigennem skabe positive forandringer på arbejdspladsen. Læs Socialrådgiverens artikler om projektet:

  • “Vi har fået et større indblik i hinandens kompetencer”
    I Esbjerg Kommunes Familierådgivning Midt har trio været frontløbere på Dansk Socialrådgiverforenings arbejdspladsprojekt. Deres mål var mere fælles faglig refleksion og mere efteruddannelse. Det har blandt andet givet større indsigt i egne og kollegaernes faglige kompetencer, fortæller arbejdsmiljørepræsentant (th), tillidsrepræsentant (tv) og leder i afdelingen.
  • Kollegaskab og trivsel ”Man bliver mere robust af at kende sine kollegaer godt”
    Psykologisk sikkerhed og social støtte har været i fokus hos familierådgiverne i Herlev Kommune i arbejdet med projektet for et bedre arbejdsmiljø. Det gavner både nyansatte og erfarne medarbejdere, at det er trygt og sikkert at tale højt om det, som er svært i hverdagen, lyder konklusionen.

Kontakt