Sammen skaber vi forandringer

Et stærkt TRIO-samarbejde er nøglen til at øge den faglige kvalitet og arbejdsglæden på arbejdspladsen.

Dansk Socialrådgiverforening gennemfører i 2020 et projekt på 13 socialrådgiverarbejdspladser, der skal styrke TRIO’ernes handlekraft og derigennem skabe positive forandringer på arbejdspladsen.

På denne side finder du projektets materialer. Siden er derfor både for projektets deltagere, men også for dig, der som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller leder gerne vil arbejde med at forbedre og styrke arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Et dialog- og prioriteringsspil

Dialog- og prioriteringsspillet ”Mere fag og arbejdsglæde” giver mulighed for på en let måde at tage en dialog om arbejdsmiljøet på en arbejdsplads samt prioritere, hvilke indsatsområder man skal arbejde på at forbedre. Spillet spilles som optakt til en forandringsproces, hvor løs-ningskatalogerne og procesguiden kan anvendes efterfølgende.

Seks løsningskataloger

De seks løsningskataloger giver Dansk Socialrådgiverforenings bud på særligt udvalgte metoder og redskaber, der kan anvendes af tillidsvalgte og ledere til at understøtte udviklingen af den gode socialrådgiverarbejdsplads.

En procesguide

Procesguiden giver ledere og tillidsvalgte inspiration til at lave gode forandringsprocesser. Guiden kan bruges sammen med løsningskatalogerne. Hvor løsningskatalogerne præsenterer udvalgte metoder og redskaber til at understøtte udviklingen af den gode socialrådgiverarbejdsplads, giver procesguiden en ramme for og metoder til, hvordan man kan arbejde med at implementere disse på arbejdspladsen.

Dialog og prioriteringsspillet ”Mere fag og arbejdsglæde”

Spillets formål er at skabe dialog om arbejdsmiljøet på en arbejdsplads samt hjælpe med at prioritere i, hvilke indsatsområder der efterfølgende skal forbedres. Det tager cirka 1 ½ time at gennemføre spillet.

Du kan rekvirere spillet ved at sende en mail til din DS-region:

DS-region Nord: ds-nord@socialraadgiverne.dk

DS-region Syd: ds-syd@socialraadgiverne.dk

DS-region Øst: ds-oest@socialraadgiverne.dk

» Vejledning til spillet ”Mere fag og arbejdsglæde”

Løsningskatalog 1: Flere faglige succeser

Faglige succeser skaber faglig stolthed og øger arbejdsglæden. Faglige socialrådgiversucceser er lig med tilfredse borgere. Når vi udvikler det socialrådgiverfaglige arbejde, skaber vi sammenhæng i opgaveløsningen og øger kvaliteten.

Læs om løsningsmetoderne Relationel koordinering, Investeringstilgangen og Samskabt styring.

» Løsningskatalog 1 – Flere faglige succeser (revideret 10/2020)

Løsningskatalog 2: Mere fælles faglig refleksion

Faglige refleksioner om praksis gør os klogere og skarpere på valg af metoder og tilgange til borgerens problemstilling. I det fælles møde kan vi dele de svære oplevelser, vores fejltagelser og alle succeserne. Når vi taler højt om vores praksis, samarbejder tæt og ikke lader nogen være alene om opgaverne, så øger vi kvaliteten af vores kerneopgave. Samtidig styrker vi vores profession og faglighed som socialrådgivere.

Læs om løsningsmetoderne Kollegial sparring og supervision, Lærende møder og Team-samarbejde.

» Løsningskatalog 2: Mere fælles faglig refleksion (revideret 10/2020)

Løsningskatalog 3: Mere efteruddannelse

Efteruddannelse vedligeholder og udvikler vores kompetencer. Vi skal prioritere at tilegne os ny viden og lære nye metoder og redskaber at kende. Det giver faglig styrke og sikkerhed, og det øger kvaliteten af vores arbejde. Nyansatte og nyuddannede socialrådgivere har et særligt behov for at blive hjulpet godt i gang.

Læs om løsningsmetoderne Læringskultur, Kompetenceudvikling og Introduktions- og mentorordninger.

» Løsningskatalog 3: Mere efteruddannelse (revideret 10/2020)

Løsningskatalog 4: Mindre arbejdspres og stress

Højt arbejdspres medfører fejl, giver dårlig kvalitet og forringer borgerens udbytte af vores arbejde. Vi skal forebygge stress, fordi stress går ud over vores helbred. Der er to veje at gå: at skabe mere tid og ro ved fx at fjerne forstyrrelser og at finde og ændre på årsagerne til det høje arbejdspres.

Læs om løsningsmetoder Restitution og pauser, Styr på forstyrrelser og Stressforebyggelse.

» Løsningskatalog 4: Mindre arbejdspres og stress (revideret 10/2020)

Løsningskatalog 5: Mere trivsel og kollegaskab

Det gode kollegiale fællesskab er med til at skabe energi og overskud og gør det sjovt at gå på arbejde. Social støtte fungerer som en buffer mod udvikling af mistrivsel og stress.

Læs om løsningsmetoderne Arbejdsfællesskabet, Psykologisk sikkerhed og Konfliktforebyggelse.

» Løsningskatalog 5: Mere trivsel og kollegaskab (revideret 10/2020)

Løsningskatalog 6: Bedre fastholdelse

Vi skal holde fast i at hjælpe sygemeldte kolleger tilbage til arbejdet, og holde fast i hinanden som kolleger. Vi skal undersøge årsager til sygefravær, og kunne sætte helhedsorienterede og bæredygtige løsninger i værk. Så holder vi også fast i faget.

Læs om løsningsmetoderne Støtte af sygemeldte og deres kolleger, Forebyggelse af sygdom og fravær og Det bæredygtige arbejdsmiljø.

» Løsningskatalog 6: Bedre fastholdelse (revideret 10/2020)

Proceskatalog 7: Guide til TRIO’en

Procesguiden indeholder syv trin i en forandringsproces. Det er en dynamisk guide, som tager udgangspunkt i, hvor I er i jeres forandringsproces, hjælper jer videre derfra og giver overblik.

Læs om trinene Opstart, Udfordring, Målsætninger, Handleplan, Interessenter, Involve-ring og Styrk din TRIO.

» Proceskatalog 7: Guide til TRIO’en (revideret 10/2020)

Guiden suppleres af en processtyringsskema, som I kan bruge undervejs til at holde styr på jeres aftaler og den overordnede fremdrift i jeres forandringsproces.

» Processtyringsskema til TRIO’erne

Desuden er der nogle plakater, som I kan bruge til at synliggøre de beslutninger, I træffer undervejs overfor resten af arbejdspladsen. Udfyld dem efterhånden og hæng dem op et synligt sted, så alle kan følge med i jeres forandringsproces.

» Plakater – sammen skaber vi forandringer

Kontakt