Inspiration til konkrete fremgangsmåder

Se hvordan Dansk Socialrådgiverforenings materialer kan bruges afhængig af jeres behov og udgangspunkt.

DS’ materialer kan bruges både hver for sig eller i kombination. Herunder foreslås en række forskellige muligheder og fremgangsmåder.

Hvordan er jeres arbejdsplads’ standard for socialrådgiverfaglighed og arbejdsmiljø?

Forslag: Brug de Vejledende Standarder for faglighed og arbejdsmiljø som tjekliste – og få inspiration til, hvor der er brug for en indsats.

 • eks.: På et trio-møde sætter I krydser ved de standarder, som I lever op til, og drøfter dernæst de standarder, som det vil give mening at arbejde på at forbedre.

Har I brug for inspiration til langsigtet strategisk forebyggelsesindsats?

Forslag: Sæt de Vejledende Standarder for faglighed og arbejdsmiljø på dagsordenen på MED/SU eller i arbejdsmiljøudvalget– og drøft hvilke elementer, der er vigtige på netop jeres arbejdsplads.

 • eks.: På MED-udvalgsmødet under punktet: ’årlige drøftelse af arbejdsmiljøet’ gennemgår I en/flere/alle standarderne og vælger et tema ud, som I ønsker at arbejde videre med.

Har I brug for inspiration til at sætte mål for jeres forandringsønske?

Forslag: Slå op i de Vejledende Standarder for faglighed og arbejdsmiljø, og find Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger til, hvad der er god standard for socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø.

 • eks.: I har besluttet, at der skal være mere plads til faglig refleksion på jeres arbejdsplads. Den vejledende standard giver anbefalinger om, hvad I kan indføre for at opnå dette.

Har I brug for at tage temperaturen på arbejdspladsens faglighed og arbejdsmiljø?

Forslag: Spil dialog- og prioriteringspillet ’Mere fag og arbejdsglæde’, som hjælper jer til at få et fælles overblik over, hvad der fungerer godt, og hvilke ønsker medarbejderne har.

 • eks.: Der er murren i krogene og sygefraværet stiger. Dialog- og prioriteringsspillet viser, at medarbejderne er glade for X, men har brug for mere Y.

Mangler I redskaber til at løse et problem, som I allerede har defineret?

Forslag: Slå op i de seks løsningskataloger, som hver anviser gode metoder til at håndtere jeres problem.

 • eks.: Stressniveauet er højt – så brug katalog nr. 4 Mindre arbejdspres og stress og vælg mellem løsningsmetoderne ’Restitution og pauser’, ’Styr på forstyrrelser’ eller ’Stressforebyggelse’.

Mangler I projektstyringsværktøjer?

Forslag: Brug proceskataloget ’Guide til trioen’ – og få hjælp til syv elementer i en forandringsproces: Opstart, problemafdækning, målsætning, handleplan, interessenter, involvering og styrkelse af trioen.

 • eks.: I vil gerne involvere kollegerne i forandringsprocessen, men er i tvivl om den bedste fremgangsmåde. I kataloget nr. 7 foreslås tre forskellige metoder til at skabe opbakning og ejerskab.

Eksempler på fremgangsmåder, der kombinerer flere værktøjer

Fremgangsmåde 1: Dialog- og prioriteringsspillet er afsæt for en proces

 1. Personalegruppen spiller dialog- og prioriteringsspillet ‘Mere fag og arbejdsglæde’, og det munder ud i at personalegruppen prioriterer temaerne ‘Mere fælles faglig refleksion’ og ‘Mere trivsel og kollegaskab’.
 2. Trioen anvender DS’ Vejledende standarder og faglighed og arbejdsmiljø som inspiration til at sætte mål for den kommende indsats. De definerer følgende mål:
  • Vi vil være bedre til at sparre og videndele og
  • Vi vil være bedre til at bede om hjælp hos kolleger og leder.
 3. Trioen slår op i ’Løsningskatalog nr. 2 Mere fælles faglig refleksion’ og vælger løsningsmetoden ’Lærende møder’ og i ’Løsningskatalog nr. 5 Mere trivsel og kollegaskab’ og vælger løsningsmetoden ’psykologisk sikkerhed’.
 4. Trioen tilrettelægger en proces, hvor personalegruppen anvender redskaberne fra løsningskatalogerne i denne rækkefølge:
  1. Kom hurtigt i gang med psykologisk sikkerhed: Dialog ved hjælp af flip-flap.
  2. Det gode redskab til lærende møder: Videndeling som læringsstrategi i socialt arbejde prøves af, tilrettes og implementeres.
  3. Det gode redskab til psykologisk sikkerhed: Afvikles undervejs.

Fremgangsmåde 2: DS’ Vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø er afsæt for en proces

 1. Trioen bruger de Vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø som en tjekliste, og udvælger 2 standarder, som de ønsker at prioritere: ’Kompetenceudvikling’ og ’Tid til arbejdet’.
 2. Trioen definerer følgende mål for den kommende indsats:
  • Vi vil være bedre til at hjælpe vores nye kolleger godt i gang
  • Vi vil være bedre til at undgå forstyrrelser og støj.
 3. Trioen slår op i ’Løsningskatalog nr. 3 Mere efteruddannelse’ og vælger løsningsmetoden ’Introduktions- og mentorordninger’ samt i ’Løsningskatalog nr. 4 Mindre arbejdspres og stress’ og vælger løsningsmetoden ’Styr på forstyrrelser’.
 4. Trioen tilrettelægger en proces, hvor personalegruppen anvender redskaberne fora løsningskatalogerne i denne rækkefølge:
  1. Kom hurtigt i gang med styr på forstyrrelser: Dialog på et personalemøde om forstyrrelser og nødvendige afbrydelser.
  2. Det gode redskab til Introduktions- og mentordninger: KL & DS’ materiale ‘Nøglen til en god start’ tilrettes og implementeres.
  3. Det gode redskab til at få styr på forstyrrelser: Metoden ‘Tæm trælserne’ bruges undervejs.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ materialer om ‘Mere fag og arbejdsglæde’

Kontakt konsulent Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk