Nye regler på vej på børneområdet

JURASPALTEN: Flere lovforslag på børneområdet bortfaldt på grund af folketingsvalget. Nu er nogle af forslagene fremsat for Folketinget.

Vi har tidligere i Socialrådgiveren omtalt flere lovforslag, der bortfaldt på grund af folketingsvalget. Nu er nogle af forslagene fremsat for Folketinget (L8). Med ændringerne foreslås det at afskaffe kravene om børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren efter servicelovens § 52a, særlige handleplaner for kriminalitetstruede og unge med et behandlingskrævende stofmisbrug og afgørelse om revision af handleplan efter servicelovens § 140. Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2020.

Der er også et udkast til lovforslag i høring, som blandt andet handler om at øge stabiliteten i anbringelsesforløb. Det indebærer at:

  • Hjemlen til at fastsætte betalingsregler for anbragte børn og unge fjernes i alle tvangsanbringelsessager – det vil sige også i sager med kortere genbehandlingsfrist end tre år – kan kommunen afvise forældremyndighedsindehaverens anmodning om hjemgivelse, når der ikke er væsentlige ændringer af forholdene hos barn eller forældre.
  • Afgørelser om ændret anbringelsessted kan fuldbyrdes med politiets bistand, hvor det ikke er muligt at opnå barnets/den unges og forældrenes medvirken. Det skal ske så skånsomt som muligt og registreres, herunder barnets oplevelse.
  • Ankestyrelsen kan af egen drift træffe afgørelser om samvær mellem et anbragt barn eller en ung, forældrene og netværket, herunder bl.a. søskende, bedsteforældre eller tidligere plejefamilie, som barnet eller den unge er knyttet til.
  • Afgørelse om valg af anbringelsessted skal prioritere sammenhængen med egnet undervisningstilbud for at sikre læring og nedbringe skoleskift og perioder uden undervisningstilbud i folkeskolen eller intern skole.
  • Kommunens indstilling til børn- og ungeudvalget om tvangsmæssig anbringelse skal indeholde en særskilt vurdering af forældremyndighedsindehaverens kompetence til at drage omsorg for barnet/den unge. Vurderingen sker ud fra eksisterende oplysninger og skal inddrage støttemuligheder til forældremyndighedsindehaver.
  • Psykologiske undersøgelser af forældremyndighedsindehaveren som led i børnefaglig undersøgelse skal laves af autoriseret psykolog. Der henvises til, at der forventes opdaterede retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser og for vurdering af børns tilknytning.

Læs mere: L8, fremsat 2.10.2019. Forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, afskaffelse af særhandleplaner og afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan m.v.).

Idamarie Leth Svendsen er lektor ved Københavns Professionshøjskole.