Nye regler om magtanvendelse

JURASPALTEN: Fra 1. januar 2020 og skal nye regler om magtanvendelse give kommunerne bedre rammer for at varetage omsorgspligten over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Hvad betyder de nye regler for magtanvendelse, som blev vedtaget med lov nr. 498 af 1. maj 2019? Reglerne træder i kraft den 1. januar 2020 og skal give kommunerne bedre rammer for at varetage omsorgspligten over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Hensigten er at præcisere, hvad personalet må gøre som led i omsorgen, og hvornår der er tale om et indgreb i selvbestemmelsesretten.

De nye regler indebærer, at lovens kapitel 24 omfatter alle voksne med en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, at kapitel 24a omfatter personer, hvor nedsættelsen af funktionsevnen ikke er en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse, hvorimod kapitel 24b omfatter netop disse personer.

Omsorg og værdighed – og hensynet til fællesskabet

Centrale elementer i kapitel 24 er:

  • Husorden – kan fastsættes for fællesarealer i bo- og dagtilbud ud fra en afvejning af hensynet til den enkelte og fællesskabet – kan ikke danne grundlag for magtanvendelse.
  • Formål, anvendelsesområde og målgruppe – de hidtidige principper om f.eks. proportionalitet videreføres og suppleres af, at anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten alene må ske for at sikre personens omsorg, værdighed og tryghed eller tilgodese hensynet til fællesskabet på bo- eller dagtilbuddet eller hensynet til andre f.eks. omsorgspersonalet.
  • Fysisk guidning – kan anvendes i situationer, hvor personen ikke gør modstand, og der dermed ikke er tale om magtanvendelse, men hvor der er uoverensstemmelse mellem personens ageren og personalets faglige vurdering af, hvad der er bedst for personen.
  • Afværgehjælp – kan anvendes for at undgå, at en person forårsager væsentlig ødelæggelse af indbo eller andre værdier
  • Fastholdelse m.v. – giver adgang til at anvende fysisk magt i akutte situationer uden forudgående afgørelse fra kommunen, når personen udviser en adfærd, der er til fare for pågældende selv eller andre.
  • Låsning og sikring af yderdøre og vinduer til en beboers egen bolig på botilbud i en afgrænset periode, når der er risiko for, at personen vil forlade sin bolig og derved udsætte sig selv eller andre for fare.
  • Tryghedsskabende velfærdsteknologi – fremtidssikring af teknologi (Rådet blev nedsat den 1. juli 2019)
  • Kortvarig fastholdelse for at sikre hygiejne

Centralt i kapitel 24a-b er reglerne om kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer, som fremover ikke kræver en kommunal afgørelse forud herfor. Hvis fastholdelse efter kapitel 24a anvendes to gange inden for seks måneder kræves en afgørelse herom, tilladelse kan gives i 12 måneder ad gangen, og listen over situationer udvides. I forhold til kapitel 24b kræves der ikke en afgørelse, og listen over situationer ophæves.

Læs lov nr. 498 på www.retsinformation.dk

Jannie Dyring er cand.jur., ph.d. og mediator (MMCR), juridisk rådgivning-, konsulent- og kursusvirksomhed.