Der er grund til at være forsigtigt optimistisk

Der er blandede, men mest positive erfaringer fra Furesø Kommunes forsøg med helhedsorienteret sagsbehandling til udsatte familier. Det viser en evaluering fra KORA, som Ulf Hjelmar har været programleder på.

Hvad har været det mest tankevækkende af resultaterne i jeres evaluering af forsøget med helhedsorienteret sagsbehandling til udsatte familier?
At helhedsorienteret sagsbehandling er en kæmpe udfordring. Samtidig har vi kunnet se, at der er en stor og voksende vilje til at gøre noget ved det. Jeg tror, at vi er i begyndelsen af en proces, hvor grænserne for helhedsorienterede indsatser løbende vil blive testet og flyttet.

I evalueringen peger I også på, at den helhedsorienterede indsats er en ”kompleks og udfordrende opgave.” Hvad ligger der bag den vurdering?
Fagligt er det en kompleks og udfordrende opgave at komme hele vejen rundt om familien og på den baggrund opnå et helhedsorienteret blik, som kan danne baggrund for prioriteringer og realistiske, langsigtede mål. Men der er grund til at være forsigtigt optimistisk. Vores evaluering viser tegn på en øget faglig kvalitet i sagsbehandling ved en helhedsorienteret indsats samtidig med, at der er muligheder for effektiviseringer i form af færre overlappende indsatser og en højere grad af selvforsørgelse i udsatte familier.

Det har været svært at måle effekt på for eksempel forbedring af forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet, mens indsatsen lader til at have påvirket børnenes trivsel til det bedre. Hvordan?
Det er lykkedes at skabe en konstruktiv samarbejdsrelation mellem kommune og familie og formulere forpligtende mål for familien som helhed. Det er først og fremmest kommet børnene til gode. Der er skabt mere ro og overskud blandt forældrene til at fokusere på børnene, og samtidig har man i kommunen haft fokus på at skabe et grundlag for gode fritidsforhold og venskaber for børnene – og det har virket.

Der har ikke været kortsigtede økonomiske gevinster ved indsatsen. Hvordan ser det ud på længere sigt?
Det er forventeligt, at der på kort sigt med et øget fokus på familiernes situation vil blive iværksat flere typer af indsatser, og at der ikke umiddelbart er økonomiske gevinster ved indsatsen. På længere sigt er der grund til at forvente, at der vil være grundlag for økonomiske gevinster. Potentialet ligger på det mellemlange sigt først og fremmest i forhold til øget selvforsørgelse. På helt lang sigt ligger potentialet ved den helhedsorienterede indsats i forhold til børnene.

Hvad skal der efter din vurdering til for, at arbejdet med helhedsorienterede indsatser kan nå helt i mål?
En række nordsjællandske frikommuner har fået muligheden for at blive fritaget for sektorspecifikke proceskrav og lave en egentlig samlet handleplan, der erstatter underliggende handleplaner. Det bliver spændende at følge, hvad det betyder for helhedsorienteringen. Der er dog ikke tvivl om, at den helt store udfordring ligger på det organisatoriske niveau. Man har endnu ikke fundet formlen på det effektive tværsektorielle samarbejde med udgangspunkt i den enkelte families behov.

Ulf Hjelmar, KORA. Er specialist i evalueringsmetode og kvalitetsudvikling i den offentlige sektor. Programleder på: ”Helhedsorienteret indsats for udsatte familier. En analyse med udgangspunkt i erfaringer fra Furesø Kommune.”