Forventninger til Barnets Lov

Hvordan forbereder I jer til Barnets Lov? Hvordan forventer du, at Barnets Lov kommer til at påvirke din praksis? Det har vi spurgt tre socialrådgivere om.

Hurtigere og mere forebyggende indsatser

Sophia Chili, tillidsrepræsentant, Borgercenter Børn og Unge, City Østerbro, Københavns Kommune:

– Vi har været på en kursusdag, som Socialstyrelsen har arrangeret, hvor vi fik en kort introduktion til Barnets Lov. Derudover har vores ledelse taget initiativ til at etablere fire arbejdsgrupper med temaer fra Barnets Lov, hvor vi kan melde os til det tema, som interesserer os mest. Grupperne kan sammensættes på tværs af afdelingerne, og det, tror jeg, vil bidrage til nogle fagligt velfunderede løsninger.

– Jeg håber, at Barnets Lov vil medvirke til, at vi i højere grad handler hurtigere og mere forebyggende. Jeg ser det som meningsfuldt, at man løbende sammen med barnet og familien tilpasser støtten. Men det stiller krav om en hyppig opfølgning, som kræver mange ressourcer og færre sager – og det kan blive en udfordring.

– Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan forbedre rammen for børnesamtalen, og hvordan man kan gøre det til en god, tryg og kontinuerlig del af forløbet. Vi håber på at lære nye metoder og tilgange og drømmer om bedre samtalerum til børnesamtalerne og et ”eftermiddags-køleskab”, fordi børnene ofte er ret sukkerkolde, når de kommer lige fra skole.


Nyt mindset vil forandre vores måde at arbejde på

Sandra Mikkelsen, afdelingskoordinator, Udsatte, Ungecentret, Aarhus Kommune:

– Aarhus Kommune har en overordnet implementeringsplan, som skal være med til at sikre, at vi understøtter medarbejderne tilstrækkeligt i forbindelse med, at Barnets Lov træder i kraft. Der er forskellige arbejdsgrupper på tværs af stab og drift, som alle medvirker til, at ændringer og fokusområder i Barnets Lov tilgodeses. Det gælder blandt andet at understøtte tidlig indsats, sikre færre skift, børneinddragelse, kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed og overgang til voksenlivet.

– Jeg forventer, at mindsettet i den måde, vi arbejder på, kommer til at ændre sig. Den nye lovgivning giver os mulighed for at afdække udfordringer hos børn og unge hurtigere, hvor vi så også hurtigere kan igangsætte en indsats. Vi har i forvejen stort fokus på både inddragelse i egen sag og på en god overgang til voksenlivet – herunder, hvordan de unges mål fastsættes.

– I omstillingsprocessen er det vigtigt at huske på, at selv om der er nye paragraffer i Barnets Lov, så ændrer alting sig ikke ved årsskiftet, men vil være en løbende tilpasning.


Bedre inddragelse kræver en styrket relation

Lone Kirschning, fællestillidsrepræsentant, Børn- og Ungerådgivningen, Lolland Kommune:

– Vi har snart været i gang i et år. Ledelsen deltager i et partnerskab i et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening og Komponent, hvor der er lavet en analyse af, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan arbejde med implementering af Barnets Lov. I MED-udvalget har vi lavet en procesgruppe, hvor vi sammen med ledelsen drøfter, hvordan vi kan tackle de nye input og lovkrav.

– Det er især temaet om, hvordan vi sikrer en bedre inddragelse af børnene, som har fyldt meget hos os. Hvis det skal lykkes, er det en forudsætning at styrke relationen til barnet, hvor vi vil satse på at komme lidt væk fra de stive rammer for børnesamtalen, som forvaltning og skole er – og i stedet eksempelvis gå en tur sammen med barnet. Det kræver mere tid, og vi har talt om at ’hente’ noget tid ved at holde digitale netværksmøder, så vi ikke skal køre ud hver gang. Derudover har vi fokus på, om vores sagstal eventuelt skal være lavere.

– Det er mit indtryk, at de fleste af mine kolleger glæder sig til at komme i gang. Personligt ser jeg frem til det nye sagsflow, hvor vi skal lave langt flere faglige vurderinger og forholde os til, hvad der sker her og nu med barnets trivsel. Det giver et godt fundament at arbejde ud fra.