Efter ny principafgørelse: Mange flere kan have ret til seniorførtidspension

Ankestyrelsen slår i en ny principafgørelse fast, at personer med højst fem år til folkepensionen har ret til seniorførtidspension, selv om de kan deltage i et såkaldt ’lille fleksjob’. Samtlige afviste sager bør gennemgås for at finde ud af, om flere borgere har ret til seniorførtidspension, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup.

Kommunerne kan ikke nægte seniorførtidspension til borgere, der har under fem år til pensionsalderen, med den begrundelse, at de har arbejdsevne nok til et ’lille fleksjob’. Det slår Ankestyrelsen fast i en ny principafgørelse.

Først stadfæstede Ankestyrelsen Tønder Kommunes afslag på seniorførtidspension til en 62-årig borger med slidgigt, som kunne arbejde 7,4 timer om ugen. Men i februar sendte beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) et brev til Folketinget, hvor han understregede, at små fleksjob ikke må bruges som baggrund for et afslag på seniorførtidspensionen. Ankestyrelsen har nu omgjort afgørelsen til den 62-årige, og det er denne nye afgørelse, der ligger til grund for principafgørelsen.

Når man har under fem år til pensionsalderen, skal der ses bort fra kravet om, at alle muligheder for at udvikle arbejdsevnen skal være udtømt, og der skal ikke iværksættes tiltag, der har til formål at udvikle arbejdsevnen. Hvis arbejdsevnen er så lille, at man ikke kan forsørge sig selv på ordinære vilkår eller i et almindeligt fleksjob, har man derfor ret til seniorførtidspension. Hvis borgeren skal have et lille fleksjob, er det en betingelse, at arbejdsevnen kan udvikles inden for en rimelig periode. Og det krav kan man netop ikke stille til borgere med højst fem år til pensionen.

DS anbefaler tjek af alle sager

Ankestyrelsen vil nu gennemgå omkring 100 sager, hvor borgere har fået afslag på seniorførtidspension, for at se, om kommunerne har begået den samme fejl. Men alle kommuner bør gennemgå alle afslag på seniorførtidspension, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup.

– Med ministerens udtalelse og Ankestyrelsens ændrede retspraksis, så vil det kun være rimeligt, at samtlige afviste sager gennemgås, siger han.

Det vil være en forholdsvis stor opgave at finde disse sager og efterfølgende gennemgå dem alle.

– Men af hensyn til borgerens retssikkerhed så må dette prioriteres. Kommuner må finde ekstra ressourcer, når dette arbejde skal gå i gang, så det ikke ’bare’ bliver en ekstraopgave oven i alle de andre opgaver, understreger Mads Bilstrup.

Læs hele principafgørelsen på www.ast.dk


Fakta: Ankestyrelsens principafgørelse

I principafgørelse ”12-19 om seniorførtidspension – arbejdsevne – fleksjob – meget begrænset arbejdsevne – udviklingsperspektiv” skriver Ankestyrelsen følgende om seniorførtidspension:

”Personer, som højst har 5 år til folkepensionsalderen, og som har en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, har en særlig mulighed for at ansøge om seniorførtidspension.

Seniorførtidspension er ikke en anden type førtidspension, men en enklere og mere smidig sagsbehandlingsprocedure for tilkendelse af førtidspension. Det er ligesom ved førtidspension et krav for at få tilkendt seniorførtidspension, at arbejdsevnen er nedsat i et sådant omfang, at personen ikke er i stand til at forsørge sig selv ved almindeligt arbejde eller ved et fleksjob.

I sager, der skal behandles efter reglerne om seniorførtidspension, skal der alene tages stilling til, om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat i forhold til de erhverv, den pågældende vil kunne varetage, uden at der iværksættes tiltag, der har til formål at udvikle arbejdsevnen. Det skal således ikke vurderes, om ansøgeren ville være i stand til at udvikle sin arbejdsevne eller kunne blive i stand til at anvende sin restarbejdsevne efter fx deltagelse i virksomhedspraktik, revalidering eller deltagelse i ressourceforløb.

Der skal ligeledes ses bort fra kravet om, at alle muligheder for at udvikle arbejdsevnen skal være udtømt, og der skal ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud.”