Den usunde skam skal ud af skammekrogen

Skam er en af vores vigtigste følelser til at kunne handle etisk forsvarligt, siger Katja Balslev, som har skrevet en bog om skammens væsen. Hvis vi ignorerer skammen, bliver den destruktiv for den professionelle relation. Men hvad er skam, og hvordan påvirker den os selv og vores adfærd over for kolleger og borgere?

Den usunde skam skal ud af skammekrogen

Illustration: Ditte Lander Ahlgren

Når skammen rammer os, bøjer vi hovedet, rødmer og får lyst til at forsvinde fra jordens overflade.

– Darwin opdagede, at skam findes på tværs af lande og kulturer. Det er en universel følelse, som alle har. Noget ligger i vores DNA og andet er formet af vores opvækst, skolegang og kulturen omkring os og i dag også af kolleger og sociale medier. Derfor kan det være forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads og fra faggruppe til faggruppe, hvad der aktiverer skam, siger Katja Balslev.

Hun har arbejdet med beskæftigelsesområdet siden 2007 og er forfatter til bogen ”Skam i professionelle relationer”. Hun deler fænomenet op i sund og giftig skam.

– Den sunde skam giver en følelse af ubehag. Det er den, som får os til at gribe ind, når vi hører, at en kollega overfuser en borger. Den sunde skam er en etisk politibetjent, som træder til, når vores grænser bliver overskredet, eller når vi er på vej ud ad et moralsk sidespor. Det er en urgammel følelse, som har hjulpet stammefolk til at overleve, fordi de var afhængige af hinanden. Uden den sunde skam ville vi ikke kunne finde ud af at leve sammen. Vi ville stjæle fra socialt udsatte, slå ihjel og gøre hinanden ondt. Uden skam er vi ikke særligt menneskelige, uddyber Katja Balslev.

Den giftige skam

Udfordringen er, at den giftige skam fylder mest. Især fordi den er tabuiseret. Det er den skam, som får folk til at føle, at de ikke er gode nok.

– Den giftige skam bliver aktiveret, når vi ikke lever op til de forventninger, vi har til os selv, eller som andre har til os. Når vi skal nå et bestemt måltal, og jeg kan se, at jeg ligger lavt, så har jeg ikke opfyldt forventningen. Det kan få mig til at føle skam, siger Katja Balslev.

Den giftige skam kan også opstå ud af ens egne værdier om, hvordan man vil møde borgerne.

– Hvis vi igen og igen ikke opfylder vores egne forventninger, ser vi på os selv med fordømmende øjne. Vi føler os utilstrækkelige og uværdige, og vi bliver bange for, at det betyder, at vi bliver udstødt af fællesskabet og måske endda bliver fyret. Vi kan blive så bange, at vi gemmer vores følelse af ikke at være god nok væk, så andre ikke opdager, at vi ikke er gode nok til vores arbejde.

Den giftige skam bliver også aktiveret, hvis ens fag bliver skældt ud.

– Så kan man føle sig forkert, og man begynder enten at forsvare sit fag, eller man gemmer sig og lader være med at fortælle, hvad man arbejder med. Skam er en lortefølelse. Derfor laver vi krumspring for at undgå at mærke den.

Skam og skyld hænger tæt sammen, men der er forskel, understreger Katja Balslev.

– Skam handler om at føle sig forkert. Vi oplever meget skam i hjælpefag, fordi vi bruger os selv så meget. Derfor tager vi det personligt og skammer os, hvis vi bliver dømt forkerte. Skyld bunder derimod i, at man har gjort noget forkert: Jeg har lavet fejl i en sag, eller jeg overskred en borgers grænser.

Det kan man føle mig skyldig over, og man kan undskylde for sin handling, mens man ved skam enten vender det indad eller undskylder sig med, at borgerne er besværlige og kræver for meget, uddyber Katja Balslev.

– Vi kan også sige undskyld, når vi har krænket en borger, men mange gør det ikke. De fortier deres egen skam. Den giftige skam bliver individualiseret, fordi vi tror, at ”jeg er den eneste, som har det sådan”. Det er vi ikke, og derfor skal vi have den giftige skam frem i lyset og tale om den.

Skam har mange ansigter

Skam opstår, når interesse og glæde blokeres, skriver Katja Balslev i bogen. Hun giver et eksempel:

– Et barn, som med stor glæde løber hen for at vise sin tegning til sin far, kan godt håndtere, at han siger: ”Ikke nu, jeg arbejder”. Men hvis det sker gentagne gange, tager barnet skade, siger hun.

Det handler om at blive set som et værdigt menneske. Det gælder også for borgere, som har brug for hjælp af det sociale system.

– Borgerne forventer at blive mødt af ægte interesse for deres situation, så hvis sagsbehandleren er mere optaget af at udfylde skemaet om borgeren end at spørge til borgerens behov, føler vedkommende sig som et uværdigt menneske. Når vi oplever aggression, trusler og vold, kan det være aktiveret af, at borgeren føler sig forkert, fordi vedkommende ikke bliver lyttet til. Borgeren får frataget sin livskvalitet af systemet.

I bogen skriver Katja Balslev, at skammen har mange ansigter. Den kan vise sig i de mest subtile handlinger og reaktioner, men vigtigst af alt kan den nedbryde det menneske, man er ansat til at hjælpe.

– Hvis jeg skammer mig over, at jeg ikke kan håndtere en borgers væremåde, begynder jeg måske at ignorere borgerens opkald. Det fører så til, at jeg aktiverer borgerens skam, hvis vedkommende er vokset op med at blive tilsidesat. På samme måde vil jeg være på vagt, hvis jeg forud for et møde får at vide af en kollega, at jeg vil få hug af borgeren. Så vil jeg opfatte det, vedkommende siger, som en trussel mod mig, og det får mig til at miste nysgerrigheden efter borgerens nuancer, fordi jeg er bange for, at det bliver opdaget, at jeg føler mig inkompetent.

Empati tager livet af skam

Borgeren er måske blevet seksuelt misbrugt, er blevet mobbet i skolen, har mødt modgang hele livet og har en opfattelse af ikke at være god nok.

– Vi skal være opmærksomme på, at vi ikke møder borgeren som en sag, der skal overstås, for så får borgeren igen ret i, at vedkommende ikke er noget værd, siger Katja Balslev.

Udfordringen kan være, at borgeren finder det skamfuldt at blive spurgt om, hvad der betyder noget for vedkommende, fordi det kan være svært at svare på.

– Der kan være en tillært hjælpeløshed hos borgere, som føler, at det alligevel ikke nytter noget, at de svarer. De har nok gange udtrykt deres behov uden at blive hørt, så til sidst lader de være, fordi det er for sårbart. Skam giver blå mærker på sjælen, og når vi minder dem om deres blå mærker, skammer de sig. Nogle kan værne sig mod skammen med vold og aggressivitet, og de frustrationer skal man se bag om.

Skam kan ikke leve, når der er empati til stede. Derfor er første skridt at prøve at se verden fra borgerens synsvinkel, men uden at overtage hans følelser.

– Nogle gange kan vi ikke forstå borgerens reaktion, men vi kan vise ægte interesse og prøve at læse os ind i, hvordan borgerens verden ser ud. Vi skal forstå, at når borgeren er frustreret, skyldes det noget vigtigt. Andet trin er at øve sig i ikke at møde borgeren med dømmende øjne. For det tredje kan man ikke kende andres skam uden at kende sin egen. Hvis man kan genkende og forstå følelser, ved man, at lige nu oplever borgeren sig lille og forkert, siger Katja Balslev.

Godt at sige undskyld

At skam findes på begge sider af skrivebordet har Katja Balslev oplevet som henholdsvis pårørende og medarbejder. Den første oplevelse handler om hendes stedfar, der havde fået cancer, som havde spredt sig til hjernen. Derfor havde han mistet sit sprog.

– Han sagde lyde og pegede på vandet foran sig, da min søster og jeg besøgte ham på plejehjemmet. Han rystede så meget på hænderne, at han ikke selv kunne løfte glasset, og da vi førte det op til hans mund, slubrede han i sig. Han drak også tre proteindrikke, som vi havde med. Vi spurgte de fagprofessionelle, om de havde givet ham vand, for han kunne ikke selv løfte glasset. I stedet for at være nysgerrige efter hans behov gik de i forsvar og sagde, at de havde stillet vand til ham, og at han i øvrigt var udadreagerende, fortæller Katja Balslev.
Det endte med, at stedfaren blev indlagt, fordi han var dehydreret.

– Jeg skammede mig over, at fagpersoner kunne gøre ham ondt. Det er frustrerende ikke at blive behandlet som et værdigt menneske, for man begynder at tænke over, om man ikke er værd at lytte til, eller om man er for sensitiv og besværlig. Vi kommer alle til at begå fejl som fagprofessionelle, så vi skal turde sige: ”Der handlede jeg forkert – det siger jeg undskyld for.” Skam handler om brud i relationen. Hvis man giver en undskyldning, tager man ejerskab for fejlen og genopbygger på den måde tilliden til, at man gør det bedre næste gang.

Den situation har Katja Balslev været i som vejleder på beskæftigelsesområdet.

– Jeg havde en borger med mange komplekse problemstillinger og dårlige erfaringer med systemet. Vi havde fået oprettet en god og tillidsfuld relation og var kommet over det punkt, hvor han optog vores samtaler, fortæller hun.

Alligevel gik det galt, da borgerens muligheder for at komme i beskæftigelse skulle klarlægges.

– Jeg havde en ny kollega, som var under oplæring, med til samtalen. Jeg fokuserede udelukkende på at vise hende, hvor dygtig jeg var til at vejlede om beskæftigelse, så jeg glemte at møde borgeren med sanselighed og nærvær.

Bagefter fik Katja Balslev at vide, at mødet havde været meget ubehageligt for borgeren.

– Det er aldrig rart at få negativ feedback, og min første reaktion var at gå i forsvar. Når skammen rammer, bliver man ofte ramt af tunnelsyn, og det kan føles som et kognitivt chok. Derfor er det vigtigt at inddrage sine kolleger, så man kan blive hjulpet til at få øje på nuancerne i det, der er sket, fortæller hun.

Samtalerne gjorde Katja Balslev i stand til at reflektere over sin adfærd og sit ansvar for kritikken.

– Jeg kunne tage skylden på mig og gjorde det tydeligt for borgeren, at det var nødvendigt for mig at tale beskæftigelse, men at jeg var ked af, at det ikke blev gjort på en ordentlig måde, og at det havde påvirket ham negativt.

Hvor meget et undskyld betyder, kan man se i sagen om drengehjemmet Godhavn, hvor psykiske ydmygelser og bank var hverdagen for mange, fremhæver Katja Balslev.

– Selv om det er mange år siden, betyder det noget for dem, det gik ud over, at der nu bliver sagt undskyld. Hvis vi ikke tager vores egen skyld på os, gør vi de andre skamfulde, fordi de vil tro, at det så må være dem, som er forkerte. Vi skal bruge skammen aktivt: ”Der gjorde jeg borgeren uret. Jeg siger undskyld.”

Skam blandt kolleger

Skam kan også opstå mellem kolleger. For eksempel hvis de mails, man sender ud, bliver ignoreret, eller hvis man ikke bliver inviteret med, når de andre går til frokost. Det kan også være, at man stiller et forslag til et teammøde, og ingen siger, at det er en god idé. Så siger en kollega nærmest præcis det samme, og alle hopper med på det. Så kan man igen føle, at man ikke er god nok.

– Man kan nok ikke undgå den slags situationer, men man kan blive opmærksom på, hvad man oplever. Jeg har selv prøvet, at jeg ikke blev inviteret med til frokost, og det blev selvforstærkende. Jeg begyndte at undskylde mig med, at jeg havde travlt, men jeg kunne mærke, at skammen over at blive valgt fra kom forbi. Da jeg brugte humor til at sige ”Hov, hvad med mig?”, fik jeg bekræftet, at kollegerne vitterligt troede, at jeg havde travlt. Jeg var ikke blevet udstødt, fortæller Katja Balslev.

Det kræver mod at spørge en kollega, hvorfor hun ikke svarer på de mails, man sender. Men hvis man er bevidst om sine værdier, kan man bruge det til at blive mere modig, så man får kastet lys på skammen.

– Det er også sårbart at sige: ”Hej, hvad sker der med dig, siden du er begyndt at tale strengt til borgerne?” Men jo flere gange man gør det, jo mere naturligt bliver det at sige, at man ikke vil være med til at omtale borgerne som umotiverede. Vi skal sige fra, selv om vi er mere sociale end moralske. Det kræver meget mod at gå imod den giftige skam, men jo mere man gør det, jo bedre bliver man til det, siger Katja Balslev.

Skam som superkraft

Dansk Socialrådgiverforening har lavet en undersøgelse, som viser, at seks ud af ti socialrådgivere oplever, at økonomiske hensyn indimellem, ofte eller altid står i vejen for fagligt korrekte anbringelser. Og at otte ud af ti socialrådgivere oplever, at økonomiske hensyn indimellem, ofte eller altid står i vejen for fagligt korrekte forebyggende indsatser.

I sin bog omtaler Katja Balslev norsk forskning, som viser, at mange fagprofessionelle føler skam, fordi de ønsker at gøre gavn, men vilkårene er ikke til det. Derfor trækker hun en parallel til danske velfærdsmedarbejdere.

– Socialrådgivere går på arbejde for at gøre en forskel, og når de ikke kan det, oplever de skammen. De føler et enormt pres, fordi de både bruger sig selv som redskab og arbejder med borgere med skamfølelse. Når man bruger sig selv, er det ikke mærkeligt, at man skammer sig over, at man ikke kan leve op til sine egne forventninger, siger Katja Balslev og tilføjer, at skam er tæt knyttet til stress og angst.

Hun har et par bud på, hvordan socialrådgivere kan håndtere skammen over ikke at kunne gøre sit arbejde godt nok, for eksempel på grund af stram økonomi.

– Det kan gøre en forskel, at man går sammen om at råbe op. Det så vi med #deterogsåmig, hvor blandt andre læger, psykologer, socialrådgivere og sygeplejersker stod sammen om at beskrive forholdene i psykiatrien. Det gav dem en stemme, som blev hørt politisk. Det samme har vi set med #metoo. Den sunde skam er vores moralske superkraft, som gør, at vi som ansatte kan stå stærkt i os selv, så vi ikke gør ting, som strider imod vores værdier. Samtidig giver den os styrken til at råbe op, fordi den indeholder en emotionel energi, der fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert.

En kampagne kræver noget ekstra, medgiver Katja Balslev. En anden vej at gå er, at man skaber et sprog for skammen på den enkelte arbejdsplads.

– Jeg har været på arbejdspladser med ugentlig sparring, hvor vi kunne tale om det, vi ikke syntes, at vi kunne leve op til hver især. Så bliver man mødt af kolleger, som har andre perspektiver, og man får en snak om, hvad man kan gøre, så det bliver bedre. Det kan godt være, at der er begrænset tid til at tale med borgerne, men hvordan møder vi dem bedst i den tid, vi har til rådighed? Har vi dårlige vaner, vi kan skrue på? Samtidig finder man ud af, at man ikke er alene om at føle sig utilstrækkelig.

Sårbarhed og værdighed

Katja Balslev foreslår, at man som arbejdsplads begynder med at se på, om man fejer fejl ind under gulvtæppet, eller om man tager dem frem og lærer af dem. Og hvordan taler man om borgerne? Stempler man dem, eller møder man dem med værdighed?

– Man skal skabe en kultur, hvor man kan være åben om sin sårbarhed og det, man finder svært. Ud over supervision kan man arbejde med sit værdisæt: Er vi på rette vej? Efterlever vi vores værdier? At skabe en kultur, hvor det er i orden at være sårbar, kræver øvelse hver eneste dag.

Som enkeltperson kan man være åben om sine skamreaktioner.

– Når jeg bliver presset i mit arbejde, har jeg tendens til at trække mig ind i mig selv. Derfor kan jeg på forhånd sige til min kollega, at når hun lægger mærke til, at jeg er blevet mere stille, undgår at gå til frokost med andre eller er holdt op med at grine, så kan hun spørge, om jeg er okay, og hvad der fylder. Det åbner for en samtale, som får skammen til at visne. Det er sårbart at udtrykke sine behov, men det er nødvendigt, siger Katja Balslev.

Skam i professionelle relationer af Katja Balslev Nielsen, Forlaget Samfundslitteratur, 297 sider, 270 kroner som e-bog og 300 kroner som fysisk bog.


Skam på jobbet

Hvad kan du komme til at skamme dig over, når du er på arbejde?

  • At du ikke har gjort det godt nok – ikke har levet op til forventningerne.
  • At du har fået skældud eller er blevet gjort forkert af andre.
  • Dine egne reaktioner overfor borgeren/pårørende/kolleger.
  • At du ikke kan rumme borgerens/de pårørendes reaktioner/følelser.

Kilde: Katja Balslev


Modstandskraft mod skam

Der er ifølge Katja Balslev fire måder til mere modstandskraft mod skam:

  1. Genkend skammen og forstå dens triggere.
  2. Praktiser kritisk bevidsthed.
  3. Ræk ud.
  4. Lær at tale om skam.

Blå bog
Katja Balslev Nielsen

Forfatter, foredragsholder, debattør. Fokus på at hjælpe de fagprofessionelle med at arbejde med det værdige møde i praksis.

Med en kandidatgrad i religionssociologi og oldtidskundskab spiller især sociologi, filosofi og psykologi en afgørende rolle i hendes måde at se verden på.

Siden 2007 ansat i beskæftigelsesindsatsen. I dag som områdechef for udvikling og kommunikation hos Marselisborg, som leverer ydelser til den offentlige sektor indenfor både beskæftigelse og børne-/familieområdet.

Står for firmaets socialfaglige coachuddannelse, intern supervision og leder- og medarbejderudvikling.

Læs mere på katjabalslevnielsen.dk