Nyheder

Mens vi venter på hovedloven

JURASPALTEN: Det er svært at forestille sig, hvordan den kommende hovedlov skal rumme både omfattende ændringer af sektorlovgivningen og forholde sig til den grundlæggende forvaltningsret. Derfor er det oplagt at påpege nogle grundlæggende retssikkerhedsmæssige dilemmaer.

16.12.2019

Principafgørelse om støtte til voksne kan betyde ændring af kommunernes organisering

JURASPALTEN: Principafgørelse 10-19 vedrører blandt andet sondringen mellem bevilling af hjælp som hjemmepleje og bostøtte - en sondring, som har givet hovedbrud for mange sagsbehandlere.

16.09.2019

Kommuner skal tilbyde hjælp til madlavning – frem for madserviceordning – når borgerne selv kan deltage

JURASPALTEN: Ved denne afgørelse sættes der bl.a. fokus på sondringen mellem, hvornår borgere skal have bevilliget praktisk hjælp til madlavning, og hvornår borgere skal have bevilliget en madserviceordning.

20.05.2019

Principafgørelse: ”Rask ægtefælle” kan ikke forventes at løfte alle praktiske opgaver i hjemmet

JURASSPALTEN: Ankestyrelsen har belyst, hvordan kompensationsprincippet skal anvendes i forbindelse med udmåling af praktisk hjælp, borgerstyret personlig assistance og håndsrækninger efter merudgiftsbestemmelse.

18.03.2019

Nyttige tips til myndighedsarbejdet

JURASPALTEN: Ankestyrelsen offentliggør af og til nogle afgørelser, som ikke er målrettet et konkret bevillingsområde, men hvor fokus er på nogle overordnede – ofte processuelle - temaer. Her behandles to nyere principafgørelser.

13.12.2018

Frister – bevar overblikket

JURASPALTEN: Borgernes ret til at få behandlet sagerne inden for en rimelig frist må betragtes som en grundlæggende rettighed og er helt central i socialretten. Men der er mange frister, så det kan være svært at besvare overblikket.

17.09.2018

Ny principafgørelse om bostøtte vil udfordre kommunerne

JURASPALTEN: I denne juraspalte følges der op på problemer om afgrænsning ved at se nærmere på en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen.

30.04.2018

Svært at afgrænse bevilling af socialpædagogisk støtte

JURASPALTEN: Trods sin beskedne lovmæssige omfang har Servicelovens § 85 en tendens til i praksis at være meget svær at afgrænse hvad angår indhold og omfang.

12.02.2018

Ny paragraf om opsættende virkning kan presse kommunernes sagsbehandling op til årsskiftet

JURASPALTEN: Ved årsskiftet træder den nye § 3a i Serviceloven i kraft. Dens formål er at sikre, at borgernes ydelser ikke bortfalder med meget kort varsel. Den nye bestemmelse vedrører en række handicapydelser af mere omfattende karakter på både børne- og voksenområdet.

23.11.2017

Kommunernes kompetence i sager, hvor børn og unge ikke har lovligt ophold

Ankestyrelsen tillægger kommunen, en afgørelseskompetence, hvis hjemmelsgrundlag ikke findes direkte i serviceloven – men i principperne i serviceloven, nødretlige principper og FNs Konvention om Barnets Rettigheder.

14.09.2017