Ny paragraf om opsættende virkning kan presse kommunernes sagsbehandling op til årsskiftet

JURASPALTEN: Ved årsskiftet træder den nye § 3a i Serviceloven i kraft. Dens formål er at sikre, at borgernes ydelser ikke bortfalder med meget kort varsel. Den nye bestemmelse vedrører en række handicapydelser af mere omfattende karakter på både børne- og voksenområdet.

Ved årsskiftet træder en ny bestemmelse om opsættende virkning i kraft. Det drejer sig om den nye § 3a i Serviceloven, hvis formål er at sikre, at borgernes ydelser ikke bortfalder med meget kort varsel. Den nye bestemmelse vedrører en række handicapydelser af mere omfattende karakter på både børne- og voksenområdet. Det handler om følgende ydelser: Særlige dag- og klubtilbud, tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af funktionsnedsatte, kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, kontaktperson til døvblinde og bilstøtte.

Reglen adskiller sig fra den almindelige bestemmelse om opsættende virkning i retssikkerhedslovens § 72, hvor hovedreglen er, at afgørelser ikke har opsættende virkning. Det betyder, at afgørelser får retsvirkning fra det tidspunkt, som fremgår af kommunens afgørelse.

Almindeligvis fastsættes dette tidspunkt således, at borgerne har mulighed for at indrette sig på ikke længere at modtage en ydelse. Jo mere indgribende en afgørelse er, jo længere frist – ved meget indgribende afgørelser er fristen typisk tre måneder. Undtagelsesvis kan kommunalbestyrelsen selv træffe afgørelse om at tillægge en afgørelse opsættende virkning i ankeperioden således, at afgørelsens retsvirkning først indtræder, når sagen er færdigbehandlet i Ankestyrelsen. Sidstnævnte afgørelser kan tillige indbringes for Ankestyrelsen.

Varslingsperiode på 14 uger

Den nye § 3a opererer med en varslingsperiode på 14 uger ved frakendelse eller nedsættelse af hjælp. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren får meddelt afgørelsen. Af § 3a, stk. 2 fremgår det, at i de tilfælde, hvor borgeren anker kommunens afgørelse, må iværksættelsen af afgørelsen først påbegyndes efter udløb af varslingsperioden.

Det kan reelt betyde en forlængelse af den samlede periode for iværksættelse af afgørelsen på yderligere tre måneder, således at den samlede periode for afgørelsens retsvirkning bliver på i alt 26 uger at regne fra det tidspunkt, hvor borgeren modtager kommunens afgørelse.

Efter årsskiftet vil det – alt andet lige – betyde, at en borger, som modtager hjælp efter de omtalte   bestemmelser, er sikret hjælp i op til 26 uger efter, at borgeren har modtaget kommunens afgørelse om frakendelse eller nedsættelse af hjælpen.

For kommunerne må det betyde en øget interesse i at få foretaget genvurderingerne af sagerne inden udgangen af året for derved ikke at blive økonomisk forpligtet i en meget lang afviklingsperiode efter årsskiftet.

Læs lovforslaget og den endelige lovtekst på følgende link: http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l150/index.htm

 

Karen Elmegaard er cand. jur. og lektor ved socialrådgiveruddannelserne Metropol.