Sådan rammer udlændingestramningerne

Finansloven for 2019 er vedtaget i dag, torsdag d. 20. december. Men den lavere hjemsendelsesydelse træder først i kraft i 2020, og Lindholm bliver først klar til at huse kriminelle, udviste asylansøgere i 2021.

Sådan rammer udlændingestramningerne

Foto: Colourbox.com

Siden regeringen og Dansk Folkeparti i slutningen af november præsenterede deres finanslovsaftale, er mange flygtninge blevet urolige for, hvad udlændingestramningerne kommer til at betyde for deres økonomi og opholdstilladelse i Danmark. Også mange professionelle, der arbejder med flygtninge, har været i tvivl om, hvad stramningerne kommer til at betyde for de borgere, som de arbejder med. Derfor giver Dansk Socialrådgiverforening dig her et overblik over stramningerne – hvem de kommer til at ramme og hvornår.

Et flertal i Folketinget har i dag, torsdag d. 20. december, vedtaget finansloven for 2019 med de udlændingestramninger, som blev fremlagt, da regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede deres finanslovsaftale. De lovændringer, som skal udmønte finansloven, bliver fremlagt og behandlet i Folketinget efter jul, og først her bliver stramningerne endeligt vedtaget.

Hjemrejseydelse og hjemrejseprogram

Fra 1. januar 2020 skifter integrationsydelsen navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. For de borgere, der i dag modtager integrationsydelse, men ikke er omfattet af integrationsprogrammet, kommer ydelsen til at hedde overgangsydelse.

Fælles for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse er, at borgere med børn mister 2.000 kroner om måneden, når de efter tre år i Danmark har optjent retten til en halv børne- og ungeydelse. Ifølge beregninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har en enlig forsøger med to børn i dag et rådighedsbeløb på 7.200 kroner om måneden efter tre år i Danmark. Det vil fremover falde til 5.900 kroner om måneden. I takt med at borgeren optjener ret til en fuld børne- og ungeydelse, vil rådighedsbeløbet stige igen.

Som udgangspunkt bliver alle, der d. 1. januar 2020 modtager integrationsydelse, overført til den nye og lavere ydelse, med mindre andet bliver vedtaget i forbindelse med behandlingen af den lov, der skal ændre ydelsen.

Integrationsprogrammet skifter navn til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, men ændrer ikke formål eller indhold. Men en række andre forhold i finansloven kommer til at ændre indsatsen over for deltagerne i programmet. Fremover skal kommunerne kun anvise et midlertidigt opholdssted til flygtninge omfattet af integrationslovens regler om boligplacering. Den statslige refusion på halvdelen af kommunernes udgifter til tillægsydelser og enkeltydelser efter integrationsloven afskaffes. Og kommunerne skal fremover i alle samtaler i den beskæftigelsesrettede indsats vejlede udlændinge om muligheden for at vende tilbage til hjemlandet.

Midlertidigt ophold

I dag får konventionsflygtninge og udlændinge med beskyttelsesstatus opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold. Fremover vil alle opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge blive udstedt med henblik på midlertidigt ophold, ligesom udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus får i dag.

Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker i højere grad end tidligere at kunne inddrage eller nægte at forlænge opholdstilladelser. Det er allerede sådan i dag, at en opholdstilladelse kan inddrages eller nægtes forlænget, hvis grundlaget for opholdstilladelsen ikke længere er til stede. Det kan for eksempel være, hvis en flygtning kommer fra et område, hvor forholdene har ændret sig, så han eller hun ikke længere er i fare og har behov for beskyttelse.

Det nye, som indføres i forbindelse med finansloven for 2019, er en bestemmelse i udlændingeloven, som betyder at en opholdstilladelse fremover altid skal inddrages eller nægtes forlænget, hvis grundlaget for opholdstilladelsen ikke længere er til stede, så længe det er muligt inden for Danmarks internationale forpligtelser. Dertil kommer en øget kontrol med, om de midlertidige opholdstilladelser kan inddrages.

Endeligt skal børns selvstændige tilknytning til Danmark tillægges mindre betydning i sager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse. Fremover vil den tilknytning, som et barn har opnået til Danmark, indtil det er fyldt 8 år, i udgangspunktet ikke skulle indgå i vurderingen af, om barnet eller medlemmer af barnets familie kan få inddraget eller nægtet forlængelse af opholdstilladelsen.

Hvornår disse ændringer træder i kraft vides endnu ikke, men det vil fremgå af de konkrete lovforslag, når de bliver sendt i høring.

Udrejsecenter på Lindholm

Der etableres et nyt udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt, hvor der vil ske indkvartering af kriminelle udviste, udlændinge på tålt ophold, fremmedkrigere og afviste asylansøgere, der dømmes for overtrædelse af straffeloven, våbenloven, knivloven eller lov om euforiserende stoffer på eller omkring et udrejsecenter. Det er planen, at udrejsecentret skal være klar til at modtage de første beboere i andet halvår af 2021.

Har du flere spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte Dansk Flygtningehjælps rådgivning:

» Spørgsmål om asyl rettes til asylafdelingen

» Spørgsmål om familiesammenføring, permanent ophold, indfødsret og sociale regler rettes til frivilligrådgivningen