Øvrige spørgsmål relateret til sygdom

Er der spørgsmål, du ikke kan finde svar på under de forskellige sider vedrørende sygdom, kan du kontakte medlemsservice.

Sygdom og ferie

Sygdom er en feriehindring, hvorfor du ikke er forpligtiget til at holde ferie.

Hvis du er forhindret op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, kan du få den ferie, som du ikke kunne holde, overført til næste ferieafholdelsesperiode.

» Læs mere om feriehindringer

Fertilitetsbehandling

Fravær i forbindelse med fertilitetsbehandling kan betragtes som sygdom, hvor du har ret til fravær med løn til fertilitetsbehandling, hvis det sygelige forhold findes hos dig eller din partner.

Du skal huske, at du skal:

  • oplyse din arbejdsgiver om, at du/I skal i fertilitetsbehandling,
  • forsøge at placere undersøgelserne og behandlingen udenfor arbejdstiden, så det er til mindst mulig gene for din arbejdsgiver, og
  • kunne dokumentere, at det er nødvendigt, at du/I søger behandling, hvis din arbejdsgiver ønsker det.

Vær opmærksom på, at undersøgelser og behandling for barnløshed kan betragtes som sygefravær – og er dermed lovligt forfald – hvorfor du, som kvinde, kan indgå en § 56-aftale med din arbejdsgiver vedrørende barnløshedsbehandling. Det er dog din bopælskommune, der skal godkende § 56-aftalen, og det er imidlertid ikke altid, at kommunen vil godkende sådan en ansøgning.

» Lov: Sygedagpengeloven
» Læs mere om egen sygdom
» Sundhed.dk: §56 aftale – refusion fra 1. sygedag til din arbejdsgiver
» Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Anvendelse af aftaler efter sygedagpengelovens § 56

Nedsat arbejdsevne

Hvis din arbejdsevne er nedsat helt eller delvist på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager, har du gennem din kommune mulighed for at få en række ydelser, der kan hjælpe dig med at fastholde dit arbejde og sikre dig økonomisk. For eksempel ved revalidering eller fleksjob.

Vær opmærksom på, at du med nedsat arbejdsevne kan være omfattede af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven. Er du omfattet af loven, skal din arbejdsgiver foretage hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger, såfremt du er kompetent, egnet eller disponibel til at varetage de væsentligste funktioner i stillingen, og det ikke er en uforholdsmæssig stor byrde for din arbejdsgiver.

Det anbefales, at du kontakter din arbejdsmiljørepræsentant og/eller medlemsservice.

» Lov: Forskelsbehandlingsloven
» Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Handicapkompenserende ordninger
» Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Ydelser ved nedsat arbejdsevne

Plejeorlov til pasning af en nærtstående

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Hvis du får bevilliget plejevederlag, har du ret til at få orlov fra dit arbejde.

Betingelserne for at blive bevilget plejevederlag er:

  • at en læge har vurderet, at den døende har kort levetid, og at videre behandling alene har et lindrende formål,
  • at den døende har et plejebehov
  • at du og din nærtstående er enige om pleje- og pasningsordningen,
  • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem.

Under plejeorloven har du mulighed for at ansøge om plejevederlag. Plejevederlaget er en økonomisk støtte, som du modtager i den periode, hvor du har plejeorlov og ikke får udbetalt løn. Du er dermed under plejeorloven ansat i den kommune, som nærtstående bor i.

Vær opmærksom på, at du senest samtidig med ansøgning om plejevederlag til kommunen skal give din arbejdsgiver besked om det forventede tidspunkt for plejeorlovens begyndelse og den forventede varighed af orloven.

» Beskæftigelsesministeriet: Satser m.v. 2023
» Borger.dk: Orlov til pasning af syge og døende pårørende
» Lov: Serviceloven

Omsorgsorlov

Du har ret til omsorgsorlov af fem arbejdsdage om året, hvor du kan yde personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der bor i samme husstand som dig.

Personen, der skal ydes omsorg eller støtte til, skal have behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Din omsorgsorlov kan enten holdes i en samlet periode eller i enkelte dage. Såfremt du ikke benytter din omsorgsorlov inden udløbet af kalenderåret, bortfalder de.

Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke får løn under din omsorgsorlov.

» Borger.dk: Omsorgsorlov
» Lov: Ændring af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Nedsat kontingent

Du kan få nedsat kontingent, hvis du ikke længere får løn og overgår til sygedagpenge.

» Kontakt: Medlemsservice

Pension

Ophøre din løn, anbefales det, at du straks kontakter dit pensionsselskab, fordi der kan være mulighed for, at du kan få kompensation for dit løntab i større eller mindre grad.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på dine pensionsordninger og de forsikringer, du er dækket af i dine pensioner.

Hvis du på grund af sygdom har du spørgsmål vedrørende din pension anbefales det, at du til enhver tid kontakter dit pensionsselskab.

» Borger.dk: Pension, hvis du bliver syg

Sygdom og ledighed

Har du spørgsmål vedrørende din ledighed i forbindelse med sygdom anbefales det, at du til enhver tid kontakter din a-kasse.

» Kontakt: Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Medlemservice
Mail: kontakt@socialraadgiverne.dk
Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.