Syge børn

Når dit barn bliver syg, er der visse regler og rettigheder forbundet med dit barns sygdom, som du kan læse mere om på denne side. Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål, kan du kontakte din regionskonsulent.

Barnets første og anden sygedag

Retten til frihed under dit barns første og anden sygedag beror på en særlig aftale mellem dig og din arbejdsgiver.

Du har således kun ret til frihed under dit barns første og anden sygedag, såfremt dette er aftalt i din ansættelseskontrakt, fremgår af den overenskomst som du er omfattet af, en lokalaftale eller en personalehåndbog, hvorfor din arbejdsgiver er berettiget til at trække i din løn for udeblivelse på grund af barnets sygdom.

Vær opmærksom på, at du skal meddele din arbejdsgiver årsagen til udeblivelsen straks fra arbejdstidens begyndelse, så der ikke er tale om ulovlig udeblivelse, hvilket kan have ansættelsesretlige konsekvenser.

Offentligt ansat

Du har mulighed for fravær med løn ved dit barns første og anden sygedage, når du har et hjemmeværende barn.

Tilfælde der falder udenfor hjemmeværende barn, afgøres efter et konkret skøn over barnets tarv samt tilknytningen til dig. Det vil sige, at der efter en konkret vurdering kan gives frihed ved et barns første og anden sygedag til stedforældre, fordi det afgørende er hensynet til barnets tarv og din tilknytning til barnet.

Vær opmærksom på, at barnets første sygedag ikke kan lægges på andre dage end den første sygedag. Det vil sige, at hvis barnet er syg om søndagen og fortsat syg om mandagen, så er det barnets anden sygedag, du kan holde om mandagen.
Desuden har din arbejdsgiver ret til at vurdere om friheden er nødvendig i det enkelte tilfælde, hvor du i så fald skal sandsynliggøre, at det ikke har været muligt at finde anden pasningsmulighed.

Hvis både du og den anden forælder er ansat i det offentlige, kan I dele fraværet mellem jer, men I kan ikke begge holde barnets første og anden sygedag i forlængelse af hinanden.

» Borger.dk: Barn syg og fravær
» Lov: Fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Omsorgsdage

Retten til omsorgsdage beror på en særlig aftale mellem dig og din arbejdsgiver.

Du har således ikke ret til omsorgsdage, såfremt dette ikke er aftalt i din kontrakt, fremgår af den overenskomst som du er omfattet af, en lokalaftale eller en personalehåndbog.

Offentligt ansat

Har du børn, der er syv år eller under, så har du for hvert kalenderår to omsorgsdage pr. barn.

Dine omsorgsdage planlægges efter aftale med din arbejdsgiver, og du kan holde dem som enten hele eller halve dage. Din arbejdsgiver skal så vidt det er muligt imødekomme dit ønske om at holde en omsorgsdag, medmindre dit fravær vil være uforeneligt med tjenesten.

Vær opmærksom på, at såfremt du ikke gør brug af omsorgsdagene bortfalder disse ved årsskiftet, medmindre der er tale om følgende situationer:

  • Omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født eller modtaget
  • Omsorgsdage du er forhindret i at holde på grund af adoption-, barsels- eller børnepasningsorlov.

Er der tale om de to ovennævnte eksempler, vil du have mulighed for at få overført dine ubrugte omsorgsdage til det efterfølgende kalenderår.

» Cirkulære: Aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Pasning af alvorligt syge børn

Bliver dit barn alvorligt syg, kan du efter lovgivningen have ret til dagpenge, hvis du helt eller delvist opgiver lønarbejde og barnets sygdom skønnes at medføre ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage eller mere.

Vær opmærksom på, at du kan være omfattet af for eksempel en overenskomst, lokalaftale eller personalehåndbog, der stiller dig bedre.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant eller regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Beskæftigelsesministeriet: Satser m.v. 2023
» Borger.dk: Dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn
» Lov: Barselsloven

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.