OK21: Reallønnen er sikret de næste tre år

Med forliget mellem Danske Regioner og Dansk Socialrådgiverforening er alle aftaler i forbindelse med OK21 nu på plads. Resultatet har været forbi DS' hovedbestyrelse, som enstemmigt anbefaler medlemmerne at stemme ja ved den kommende urafstemning.

Det er en glad, lettet og lidt træt Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening, som Socialrådgiveren møder til en status på overenskomstforhandlingerne om socialrådgivernes løn og arbejdsvilkår.

Tillykke med det første OK-forlig, hvor du har stået i spidsen for forhandlingerne på vegne af socialrådgiverne. Nu skal medlemmerne til at stemme om forliget. Hvorfor anbefaler du og hovedbestyrelsen, at medlemmerne stemmer JA?

– Hovedbestyrelsens klare anbefaling er et JA, fordi vi har sikret reallønnen for alle offentligt ansatte socialrådgivere, uanset om de arbejder i stat, kommune eller region. Der er ovenikøbet udsigt til en lille stigning i reallønnen i løbet af de næste tre år. Hertil kommer konkrete lønforbedringer for de socialrådgivere, som er lavestlønnede og for ledere. Et vigtigt skridt for at forbedre pensionen for ansatte i kommuner og regioner. Og et gennembrud for seniorrettigheder i staten. Endelig er det vigtigt, at ligeløn er en del af aftalen. De resultater udgør grundlaget for, at vi som samlet hovedbestyrelse mener, at det er et tilfredsstillende resultat.

– At det er tilfredsstillende, skal naturligvis også ses i lyset af corona og den økonomiske krise, som har været bagtæppet for forhandlingerne. Derfor håber jeg, at rigtig mange medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening vil deltage i urafstemningen om overenskomstforligene – og at rigtig mange vil bakke op om resultatet og stemme JA.
– Jeg vil også fremhæve, at vi har fastholdt den såkaldte reguleringsordning. Den sikrer, at lønnen for de offentligt ansatte udvikler sig som lønnen på det private arbejdsmarked. Vi kan se, at det over en årrække har været en fordel for os som offentligt ansatte. Og min forventning er, at når vaccinerne er ude og virke, og der forhåbentligt kommer gang i økonomien igen, så vil det blive en fordel for os igen.

Overenskomst i coronaens tegn

Corona har i det hele taget farvet både optakten til og selve forhandlingerne om overenskomsten. Først og fremmest med hele den økonomiske usikkerhed. Dertil kommer, at de fleste forhandlinger er foregået virtuelt. Ligesom indsamlingen af krav blandt Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer fandt sted på kort tid og uden mulighed for at holde store tillidsrepræsentantmøder.

– OK21 vil gå over i historiebøgerne på grund af corona – både fordi det har skabt så utroligt meget usikkerhed omkring forhandlingerne, men også fordi vi har forhandlet digitalt meget af tiden. Det har været svære betingelser. Og jeg skal helt ærligt sige, at den økonomiske usikkerhed indimellem har givet kriller i maven, fordi jeg syntes, det var så uforudsigeligt, om vi kunne sikre socialrådgivernes realløn. Det lykkedes heldigvis.

– Ovenikøbet har vi opnået nogle meget vigtige gennembrud for socialrådgiverne for eksempel i forhold til bedre pension for ansatte i kommuner og regioner og seniorrettigheder i staten. Og så synes jeg, det er rigtigt vigtigt, at det stærke sammenhold, som vi har opbygget med de andre faglige organisationer, bestod på trods af krisetid. Det er jeg stolt af, og det har været afgørende for, at vi kunne hive et tilfredsstillende resultat hjem.

Ligeløn og pensionsløft i kommuner og regioner

Mads Bilstrup har sammen med resten af DS’ forhandlingsdelegation forhandlet særskilt om overenskomsterne for socialrådgiverne ansat i kommuner og regioner. På de to områder blev der i de generelle forlig afsat penge til forhandlinger med de enkelte organisationer.

– Vi har haft en god pose penge, som vi selv fik mulighed for at forhandle på det kommunale og regionale område. Oven i det fik vi et vigtigt – både helt konkret og symbolsk – resultat i forhold til ligeløn. Der blev nemlig øremærket ekstra penge til de kvindedominerede fag, som er lavere lønnede end tilsvarende mandsdominerede fag. Det gav altså en ekstra mulighed for forbedringer af løn og pension.

– For det første har vi – udover de lønstigninger, som alle socialrådgivere får – hævet de socialrådgivere, som har den laveste grundløn, og vi har hævet ledere på løntrin 43 og 47. For det andet har vi taget et stort skridt for at sikre socialrådgivere i kommuner og regioner en bedre pensionsordning. Alle får et pensionsløft – og især dem, som er på den laveste pensionsprocent med 15 procent, får et tiltrængt løft til 15,3 procent pr. 1. april 2022. Vi har et mål om, at alle kommer op på mindst 16 procent, fordi analyser fra vores pensionsselskab, PKA, viser, at man ved en pensionsindbetaling på 16 procent kan gå på pension uden mærkbar forringelse af sin levestandard. Ved OK21 har vi taget et vigtigt skridt mod det mål.

Kommunalt og regionalt ansatte socialrådgivere med den laveste grundløn og nogle ledergrupper får altså et ekstra løft ud over de generelle lønstigninger.

Hvad med socialrådgiverne i mellemgruppen?

– Der er ingen tvivl om, at alle socialrådgivere fortjener en lønfremgang. Det kæmper vi for i DS. Vi løfter et stort ansvar og en vigtig samfundsopgave – det har vi endnu engang vist under coronakrisen. Derfor er det også vigtigt, at alle socialrådgivere får en lønstigning, og der er midlerne fordelt således, at langt størstedelen af pengene er fordelt ligeligt til alle via de generelle lønstigninger.

– Derudover har vi kunnet prioritere nogle midler ved vores egne forhandlinger, og det har vi gjort ud fra en langsigtet strategisk vurdering af, hvordan vi bedst løfter socialrådgiverfaget som helhed. Den største sum af vore egne midler er gået til pensionsløft til basismedarbejdere ud fra hensynet om at sikre en værdig tilbagetrækning for alle. Derudover har vi kunnet hæve lederlønnen. Dels fordi lederne ikke har fået en pensionsstigning i år, og dels fordi vi ved, at lederlønnen ofte virker som et glasloft for lønnen for andre socialrådgivere. I kommunerne har vi desuden hævet den laveste startløn, så den nu er på niveau med den i regionerne. Det er vigtigt, fordi startlønnen har stor betydning for livslønnen.

Gennembrud for seniorrettigheder i staten

På statens område er det et helt andet resultat, som Mads Bilstrup hæfter sig ved:

– Vi har fået et vigtigt gennembrud på seniorområdet. På statens område får alle over 62 år ret til en seniorbonus, som svarer til to dage, der efter eget valg kan veksles til fritid, ekstra løn eller indbetaling på pensionsopsparingen. I staten har vi ikke haft samme rettigheder for seniorer som i kommuner og regioner, men det har vi fået taget hul på nu. Og det giver os også gode muligheder for at udbygge det yderligere ved kommende overenskomstforhandlinger.

– Derudover er der indgået en arbejdstidsaftale for underviserne på SOSU-skolerne, som man godt kan kalde et historisk vendepunkt. Aftalen fjerner lov 409 fra 2013, og lægger op til at prioritere undervisernes opgaver og tid på en ny måde. Det glæder mig, at underviserne på professionshøjskolerne også har opnået forbedringer i forhold til rammerne for deres arbejdstid. I deres overenskomst præciseres det, at der skal sikres åbenhed og transparens i planlægningen af arbejdsopgaverne.

Nogle medlemmer på statens område har spurgt, om forliget på statens område er dårligere end på kommuner og regioners område. Hvad vil du sige til de medlemmer?

– Det, kan jeg heldigvis sige, er en misforståelse. På alle tre områder er værdien af aftalen den samme – nemlig 6,75 procent. Og alle har fået sikret reallønnen de næste tre år. Derudover bliver pengene brugt på forskellige måder på de tre områder. For ansatte i kommuner og regioner har vi for eksempel prioriteret en højere pensionsprocent, hvor de halter bagefter deres kolleger i staten. Og omvendt har vi prioriteret et gennembrud på seniorområdet i staten, hvor de har været bagud i forhold til kommuner og regioner.

Kamp om arbejdsmiljø venter forude

Du har talt om løn og pension. Men bedre arbejdsmiljø var også et krav, som stod højt på socialrådgivernes kravliste. Hvad betyder overenskomsterne her?

– Vi har opnået nogle små forbedringer. Vi får en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø, bedre rammer for drøftelser om det psykiske arbejdsmiljø mellem tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, og rådgivningen SPARK fortsætter også. Det er fine forbedringer, det anerkender jeg. Men der er ingen tvivl om, at det slet ikke er nok i forhold til de store arbejdsmiljøproblemer, som vi har. Derfor havde vi også stillet mange flere krav, men desværre blev de afvist af arbejdsgiver.

– Det bliver en rigtig vigtig opgave for os at fortsætte presset – både centralt, men også lokalt af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Det skal fortsat være et mål at opnå rettigheder i overenskomsten, der sikrer et bedre arbejdsmiljø. Det er helt nødvendigt for, at vi kan holde til vores arbejde og levere høj faglige kvalitet. Der skal ikke være nogen tvivl om, at det også i de kommende år er en topprioritet for mig og for Dansk Socialrådgiverforening.


5 socialrådgivere om overenskomst­resultatet

Hvad synes du om overenskomstresultatet – og hvad stemmer du? Det har vi spurgt fire tillidsvalgte og en leder om.


Marie Vithen
Fællestillidsrepræsentant, Socialforvaltningen i Københavns Kommune

– Vi har landet et forlig, som giver nogle okay lønforbedringer. Jeg har været bekymret for, hvordan forhandlingerne ville ende, og om vi reelt ville få lønforbedringer ved denne overenskomstperiode. Og i det lys synes jeg, at det er et tilfredsstillende resultat for socialrådgiverne.

– Jeg er glad for, at vi har fået hævet pensionen med 0,3 procent. Det gavner alle socialrådgiverne og det er fedt, at vi er lykkes både denne gang og ved sidste overenskomstforhandling at rykke på den. Jeg stemmer ja. Der er forhandlet mange gode forbedringer hjem. Vi hæver startlønnen, vi får generelle lønforbedringer og højere pension. Så er der løft af tillæg for nogle af grundlønstrinene og for lederne. Og jeg er glad for, at der er fundet vilje og midler til ligelønspuljen.


Tina Mortensen
Fællestillidsrepræsentant, Odense Kommune

– Jeg er meget tilfreds med de forhandlinger, der er kommet igennem, især når vi tænker på, hvordan hele den økonomiske situation ser ud i Danmark pt.

– Vi bevarer reallønnen og har fået lidt oven i pensionen – så situationen taget i betragtning jeg tilfreds.

– Bevaring af løn og pension er vigtig for os alle – forhøjelsen af kompetencefonden er også et plus samt det, at der kommer fokus på, at der udvikles en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, som målrettes TR, leder og arbejdsmiljørepræsentant Det er der brug for. Jeg stemmer ”ja”.


Steen Høyer
Tillidsrepræsentant, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland

– Jeg er imponeret over, at DS har kunnet forhandle en aftale hjem med en samlet værdi på 6,75% – det er godt gået. Jeg kunne godt have tænkt mig lidt flere seniorrettigheder, som var en af vores klubs prioriteter. Med en pensionsalder på over 70 år tror jeg, at det er vigtigt med en prioritering af dette område. En højere løn står altid øverst på min liste, og det tror jeg næsten gør sig gældende for alle i vores klub.

– Jeg har til andre overenskomster været usikker på, hvad jeg skulle stemme, men jeg er ikke i tvivl om, at jeg stemmer ja til OK21.


Marianne Beck-Hansen
Leder af opholdsstedet Østervang, Holstebro Kommune, og bestyrelsesmedlem i DS’ Ledersektion

– Overordnet er jeg tilfreds med den indgåede overenskomst. Jeg er særlig glad for, at reallønnen er sikret, og at der er indgået aftale om at udvikle uddannelser i psykisk arbejdsmiljø målrettet henholdsvis ledere og TRIO-samarbejdet. Jeg stemmer ja til resultatet ved urafstemningen.


Christine Hemme
Tillidsrepræsentant, Via University College, Efter-/Videreuddannelse

– Vi er nok ikke i en situation – på grund af corona – der gør, at vi kan forvente store lønstigninger, og det er jo et af de store fokusområder i denne her overenskomst, men det synes jeg, man må acceptere.

– Seniorordningen har været et issue, fordi pensionsalderen er blevet hævet så meget. Folk kan jo se, at hvis man skal blive så længe på arbejdsmarkedet, er der behov for, at man har seniorordninger, der også starter tidligt. Staten har haltet alvorligt bagefter i mange år, hvor vi slet ikke har haft nogle rettigheder. Nu får vi så en lille bitte ret, men det er meget lidt, når man tænker på, at når man per automatik får fem dage i kommunerne, så har vi fået to dage.

– Som det ser ud nu, vil jeg stemme ja, fordi jeg har svært ved at se, hvad vi skulle få ud af at stemme nej.